Kursa kods Ekon5160

Kredītpunkti 6

Investīciju vadība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ingrīda Jakušonoka

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kurss sniedz padziļinātas zināšanas par investīciju vadības teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem. Studenti gūst prasmes un iemaņas investīciju projektu finansēšanā un projektu ekonomiskās novērtēšanas metodžu pielietošanā. Studiju kursā studenti gūst izpratni par ienesīguma un riska sabalansēšanu, diversificētas investīciju politikas īstenošanu un spēj pielietot zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstoši ekonomiskajai situācijai - inflācijas izmaiņām, finanšu risku un nenoteiktības apstākļos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izpratne par investīciju projektu finansējuma iespējamajiem avotiem un to piemērotību, naudas plūsmu un tās vadību. Diskusija nodarbībā.
2. Izpratne par ienesīguma un riska sabalansēšanu, diversificētas investīciju politikas īstenošanu dinamiskā ekonomiskā vidē. 1.kontroldarbs - uzdevumi ar aprēķiniem.
3. Zināšanas par projekta ienesīguma novērtēšanas metodēm un to pielietošanas iespējām dažādās situācijās. 1.kontroldarbs - uzdevumi ar aprēķiniem.
4. Zināšanas par svarīgāko aktīvu novērtēšanas metožu pielietošanu un finanšu investīciju ekonomisko novērtēšanu. 2.kontroldarbs – uzdevumi ar aprēķiniem.
5. Prot izvēlēties investīciju projektam piemērotāko finansējuma veidu un izvērtēt veikto finanšu ieguldījumu efektivitāti, plānot un novērtēt projekta naudas plūsmu, inflācijas un finanšu risku ietekmi. 1.kontroldarbs - uzdevumi ar aprēķiniem, patstāvīgais darbs, diskusija nodarbībā un prezentācija.
6. Spēj veikt aprēķinus, analizēt iegūtos rezultātus, izprast cēloņus un izstrādāt priekšlikumus investīciju portfeļa uzlabošanai. 2.kontroldarbs - uzdevumi ar aprēķiniem, eksāmens.
7. Prot analizēt informāciju par finanšu tirgus norisēm un darījumiem ar dažādiem finanšu instrumentiem un pārvaldīt finanšu investīciju portfeli. Patstāvīgais darbs, eksāmens.
8. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Patstāvīgais darbs.
9. Spēj atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus. Patstāvīgais darbs, prezentācija.
10. Prot pielietot iegūtās zināšanas, sekmīgi darboties investīciju projektu izstrādē, pielietojot mūsdienīgas finanšu vadības metodes un maksimāli efektīvi plānojot un vadot investīcijas. Praktiskie darbi, kontroldarbi, eksāmens.
11. Spēj pielietot zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstoši ekonomiskajai situācijai - inflācijas izmaiņām, finanšu risku un nenoteiktības apstākļos. Praktiskie darbi, kontroldarbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Firmas investīciju darbības vadība. (lekcijas 2 stundas)
Investīciju jēdziena izpratne un galvenās kategorijas: investīciju apjoms, investīciju naudas plūsma, investīciju dzīves cikls. Investīciju klasifikācijas izpratne un klasifikācijas veidi: investīcijas efektivitātes paaugstināšanai, “piespiedu investīcijas” normatīvo aktu prasību nodrošināšanai, ražošanas attīstības investīcijas, jaunu ražotņu izveides investīcijas, investīcijas pētniecībā un inovācijās.
2. Reālo investīciju iedalījums. (lekcija 1 stunda)
Neatkarīgās investīcijas, alternatīvās investīcijas, secīgās investīcijas.
3. Investoru tipi pēc attieksmes pret risku. (lekcija 1 stunda)
Neitrālie pret risku (risk-neutral). Noraidošie risku (risk averters). Riskam atvērtie (risk lovers).
4. Investīciju projekta jēdziena būtība. Dažādi investīciju projektu klasifikācijas paņēmieni. (lekcijas 2 stundas)
Investīciju projektu klasifikācijas pazīmes: pēc nepieciešamo investīciju apjoma: lielie, tradicionālie, mazie; pēc paredzamo ienākumu tipa, ja to veido: izmaksu samazinājums, ienākumi no paplašināšanās, izeja uz jauniem noieta tirgiem, jaunu biznesa sfēru apgūšana; ražošanas un noieta risku samazināšana; sociālais efekts; pēc naudas plūsmas tipa: ordinārais un neordinārais; pēc attiecību tipa: neatkarīgie, alternatīvie, komplementārie, aizvietojamie. Investīciju lēmumu veidi. Investīciju projekta formalizētais apraksts.
5. Investīciju projektu finanšu aprēķini un prognozējamās naudas plūsmas analīze. (lekcijas 4 stundas, praktiskie darbi 4 stundas)
Naudas līdzekļu nākotnes vērtības (future value) aprēķins. Anuitātes nākotnes vērtība. Naudas līdzekļu pašreizējās vērtības (present value) aprēķins. Anuitātes pašreizējā vērtība. Prognozējamās naudas plūsmas jēdziens. Prognozējamās naudas plūsmas ietekmējošie faktori. Prognozes iespējamās kļūdas un to novēršanas metodes. Prognozējamās naudas plūsmas sastādīšanas paņēmieni.
6. Investīciju projektu vērtēšanas rādītāju sistēma un to aprēķināšanas metodes. (lekcijas 6 stundas, praktiskie darbi 4 stundas)
Uz grāmatvedības uzskaites vērtējumiem pamatotās metodes, to priekšrocības un trūkumi. Investīciju atmaksāšanās metode (PP metode). Grāmatvedības peļņas normas metode (AAR metode). Metodes, kas izmanto diskontēšanas procedūru: Tīrās reducētās vērtības metode (NPV metode); Iekšējās ienesīguma normas metode (IRR metode); Modificētās iekšējās ienesīguma normas metode (MIRR metode); Rentabilitātes indeksa aprēķina metode (PI metode); Diskontētā atmaksāšanās perioda aprēķina metode (DPI metode); Investīciju projektu novērtēšanas speciālās metodes.
7. Investīciju projektu jutīguma analīze. (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 4 stundas).
Investīciju projektu naudas plūsmas novērtējums, ņemot vērā riskus; Risku mērīšana un risku uzskaites metodes. Projekta jutīguma analīze. Inflācijas ietekme projekta kapitālieguldījumu projektu novērtēšanā. Projektu finansēšana. Pašfinansēšanās. Kontroldarbs par 1.-7.tēmu.
8. Finanšu investīciju vadības etapi. (lekcijas 2 stundas, 2 stundas seminārs)
Finanšu investīciju klasifikācija. Finanšu investīciju stāvokļa analīze. Finanšu investīciju politikas veidošana. Finanšu investīciju efektivitātes vispārīgie rādītāji. Finanšu investīciju formas, to izvēles principi.
9. Aktīvu novērtēšanas metodes. (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 6 stundas)
Finanšu investīciju instrumentu reālās vērtības noteikšanas modeļi. Obligāciju novērtēšanas bāzes modelis un ar to saistītie finanšu aprēķini. Akciju novērtēšanas modeļu vispārīgie principi. Akciju sabiedrību finansiālās darbības analīze, svarīgākie rādītāji un koeficienti. Iespēju līgumi (opcijas), to izmantošanas iespējas un novērtēšanas metodes.
10. CAPM (Capital Asset Price method) modelis. Risks un ienesīgums. (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 4 stundas)
Finanšu investīciju portfeļa veidošanas mērķi. Ienākuma portfeļi, augošie portfeļi. Portfeļa teorija. Portfeļa vadības etapi. Portfeļa optimizācijas iespējas. CAPM (Aktīvu novērtēšanas metode) teorijas pamatprincipi un ar to saistītie finanšu aprēķini. Portfeļa riska un ienesīguma noteikšana un ar to saistītie finanšu aprēķini. Kontroldarbs par 8.-10.tēmu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Projektu finansēšanas un novērtēšanas teorētiskie jautājumi. Naudas plūsmas diskontēšana. Projektu izvērtēšana pēc NPV, DPP, IRR, ARR. Projekta novērtēšanas metožu rezultātu ranžēšana. 1.kontroldarbs - uzdevumi ar aprēķiniem (20%)
2. Finanšu investīciju politika, aktīvu novērtēšanas modelis CAPM, akciju un obligāciju aprēķini. 2. kontroldarbs - uzdevumi ar aprēķiniem (20%)
3. Finanšu instrumentu tirgus analīze, investēšanas iespēju analīze dažādos FT segmentos. VP portfeļa analīze. Prezentācija, diskusija (20%)
4. Eksāmens (rakstisks, visas tēmas) (40%)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās kontroldarbiem, eksāmenam. Izstrādāt un prezentēt patstāvīgo darbu. Tēmas: Investēšanas iespēju izpēte dažādos tirgus segmentos. Darījumi ar fondu instrumentiem Latvijā, Baltijas un globālajā finanšu tirgū.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums atkarīgs no kontroldarbu, patstāvīga darba un prezentācijas, eksāmena vērtējuma.
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Obligātā literatūra

1. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management, Theory and Practice, 2010. 1184 p.
2. Brigham Eugene F., Houston Joel F. Fundamentals of Financial Management. Wiley, 2013. Pieejams: http://books.google.com
3. Finnerty John D. Project Financing: Asset-Based Financial Engineering. Third ed., Wiley, 2013. 543 p. Pieejams: http://books.google.com Ir LNB
4. Gatti S. Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects. Elsiever, 2013. 464 p. Pieejams: http://books.google.com
5. Yescombe E.R. Principles of Project Finance. Second ed. Wiley, 2013. 559 p. Pieejams: http://books.google.com
6. Praude V. Finanšu instrumenti 1. Ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2009. 446 lpp.
7. Praude V. Finanšu instrumenti 2. Ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2010. 488 lpp.
8. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: I.K. “INFO TILTS”, 2012. 313 lpp.
9. Sharpe W.S., G.J.Alexander, J.V.Bailey. Investments. 5th ed. M.Infra-M, 2009. 1028 p.

Papildliteratūra

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes: Mācību līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu studijām. 2. pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2007. 230 lpp.
2. Bodmer E.dward Corporate and Project Finance Modeling., Wiley. 2014. 599 p. Pieejams: http://books.google.com
3. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007.
4. Gupta Ambrish. Project Appraisal and Financing. (ch. No 5-6) 2017. Pieejams: http://books.google.com
5. Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. Rīga: Hipotēku un zemes banka, 2005. 139 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Finanšu ministrija. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
2. International Journal of Managerial Finance. Pieejams: International Journal of Managerial Finance / Emerald Insight Pieejams: https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1743-9132
1. Journal of Corporate Finance. Pieejams: Journal of Corporate Finance - Journal – Elsevier Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect journals ar LLU lietotājkontu (e-studiju parolēm): https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/journal/journal-of-corporate-finance
3. Journal of Financial Stability. Pieejams: Journal of Financial Stability / ScienceDirect.com by Elsevier Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect journals ar LLU lietotājkontu (e-studiju parolēm): https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/journal/journal-of-financial-stability
4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: https//www.liaa.lv
5. Lauku atbalsta dienests. Pieejams: https//www.lad.gov.lv
6. LR ekonomikas ministrija. Pieejams: https//www.em.gov.lv
7. Riska vadības rokasgrāmata. J. Šuškeviča ... [u.c.] Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 2005.
LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs - Skaits: 1 eks.
8. The Journal of Risk Finance. Pieejams: Journal of Risk Finance / Emerald Insight Pieejams: https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1526-5943
9. Žurnāls: IFinanses un elektroniskais žurnāls. Pieejams: https//www.iFinanses.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam “Finanšu menedžments un grāmatvedība”