Code du cours Ekon5159

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant114

Date de l'approbation du cours19.01.2022

Auteurs du cours

author

Ingrīda Jakušonoka

author

Ingrīda Pētersone

Manuels

1. Atrill P., McLaney E. Accounting and finance. Pearson, 2016. 852 p.
2. Brooks R.M. Financial management: core concepts, Boston: Pearson. 2016. 648 p.
3. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2020. 993 p. Pieejams: Principles of Corporate Finance
4. Elliot B., Elliot J Financial Accounting, Reporting and Analysis: International Edition. London: Prentice Hall, 2006. 696 p.
5. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU Izdevniecība, 2013. 348 lpp.
6. Kusins J., Zariņa V. Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas. Palīglīdzeklis grāmatvežiem, Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2016. 2017. 352 lpp.
7. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 318 lpp.
8. Pike R. Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies. 8th ed. New York: Pearson Education Limited, 2015. 844 p.
9. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: Info tilts, 2014. 313 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. [skatīts 18.02.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
2. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.12.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. [skatīts 18.02.2022.]. Pieejams:
https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
3. Gitman L., Zutter C.J. Principles of Managerial Finance. 14th ed. Addison-Wesley Publishing. 2015. 928 p.
4. Grāmatvedības likums: LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 18.02.2022.]. Pieņemts: 10.06.2021. Stājas spēkā: 01.01.2022. Pieejams: http://https://likumi.lv/ta/id/324249-gramatvedibas-likums
5. Handbook of the Economics of Finance: Corporate Finance. G.M.Constantinides, M.Harris, R.M. Stulz – Newnes. 2013. 858 p.
6. Harrison W.T., Horngren C.T. Financial Accounting. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005. 720 p. I
7. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
8. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
9. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 3. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
10. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK noteikumi. [tiešsaiste] [skatīts 18.02.2022.] Pieejams: http://
https://likumi.lv/ta/id/80418-noteikumi-par-gramatvedibas-kartosanu-un-organizaciju
Tiesību akts ir zaudējis spēku. Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumus Nr. 877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi".
Grāmatvedības kārtošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr. 877 [tiešsaiste]. Pieņemts: 21.12.2021. Stājas spēkā: 01.01.2022. [Skatīts 18.02.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/328707-gramatvedibas-kartosanas-noteikumi
11. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232.lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Žurnāls: Bilance. Elektroniskais žurnāls. // Pieejams: https://www.plz.lv/
2. Žurnāls: IFinanses. Elektroniskais žurnāls / Pieejams: https://ifinanses.lv/
3. Journal of Corporate Finance Journal of Corporate Finance - Journal - Elsevier. Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect journals ar LLU lietotājkontu (e-studiju parolēm): https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/journal/journal-of-corporate-finance
4. Journal of Financial Stability Journal of Financial Stability / ScienceDirect.com by Elsevier Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect journals ar LLU lietotājkontu (e-studiju parolēm): https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/journal/journal-of-financial-stability
5. Finanšu ministrija. Pieejams: http://www.fm.gov.lv