Kursa kods Ekon5159

Kredītpunkti 6

Finanses un grāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ingrīda Jakušonoka

Dr. oec.

author lekt.

Ingrīda Pētersone

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst padziļinātas zināšanas par finanšu pārskatu sagatavošanu un finanšu analīzes metodēm uzņēmumā. Izprot saimniecisko darījumu ietekmi uz bilanci un uzņēmuma darbības finanšu stabilitāti. Spēj veikt finanšu analīzi un izteikt priekšlikumus uzskaites un finanšu darba pilnveidošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Padziļināti izprot bilances būtību un bilances posteņu klasifikācijas pamatprincipus. Diskusija nodarbībā, kontroldarbs.
2. Padziļināti izprot saimniecisko darījumu ietekmi uz bilanci. Diskusija nodarbībā, kontroldarbs.
3. Padziļināti izprot ieņēmumu un izmaksu būtību un to atspoguļošanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Diskusija nodarbībā, kontroldarbs.
4. Padziļināti izprot saimniecisko darījumu iegrāmatošanu divkāršā ieraksta sistēmā. Diskusija nodarbībā, kontroldarbs.
5. Padziļināti zina un izprot finanšu pārskata sastāvu un sagatavošanas pamatprincipus. Kontroldarbs.
6. Padziļināti izprot finanšu pārskatu analīzes metodes un to lomu uzņēmuma finansiālās stabilitātes nodrošināšanā. Diskusija nodarbībā.
7. Spēj patstāvīgi izvērtēt saimnieciskos darījumus un iegrāmatot atbilstoši to ekonomiskajai būtībai. Praktiskie darbi, diskusijas nodarbībā.
8. Prot aprēķināt finanšu pārskata posteņu vērtību bilancē un veikt ar finanšu rezultātu analīzi saistītos aprēķinus. Kontroldarbs.
9. Spēj patstāvīgi izvēlēties uzņēmumam piemērotāko finansējuma veidu un novērtēt uzņēmuma darbības finansiālos rezultātus. Kontroldarbs ar aprēķiniem, patstāvīgais darbs, diskusija nodarbībā.
10. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes. Patstāvīgais darbs, diskusija.
11. Spēj atrast, kritiski izvērtēt un radoši izmantot informāciju darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem. Patstāvīgais darbs, diskusija.
12. Spēj sadarboties un komunicēt. Grupu darbs, gadījuma analīze.
13. Spēj sagatavot uzņēmuma bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina pārskatus. Praktiskie darbi, kontroldarbs.
14. Spēj patstāvīgi iegrāmatot saimnieciskos darījumus atbilstoši to ekonomiskajai būtībai un normatīvo aktu prasībām. Kontroldarbs ar aprēķiniem.
15. Spēj novērtēt uzņēmuma finanšu pārskatā ietverto informāciju un to analizēt. Eksāmens.
16. Prot pielietot iegūtās zināšanas finanšu plāna un naudas plūsmas izstrādē, pielietojot mūsdienīgas finanšu vadības metodes. Spēj veikt finanšu analīzi un interpretēt tās rezultātus, spēj izteikt priekšlikumus lēmumu pieņemšanai atbilstoši ekonomiskajām izmaiņām. Praktiskie darbi, kontroldarbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu apskats. Grāmatvedības uzdevumu un grāmatvedības kārtošanai izvirzīto prasību analīze. Grāmatvedības dokumentācijas prasības un nozīme. (lekcija 1 stunda, praktiskās nodarbības 2 stundas)
2. Bilances pārskata sagatavošana un bilances posteņu raksturojums un klasifikācijas prasības. Saimniecisko darījumu ietekme uz bilances posteņiem. Darījumu ietekmes analīze. (lekcijas 3 stundas, praktiskie darbi 2 stundas)
3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošana un ieņēmumu un izmaksu posteņu raksturojums un klasifikācija peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ieņēmumu un izmaksu atzīšanas nosacījumi un to ietekme uz sabiedrības peļņu vai zaudējumiem. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 2 stundas, kontroldarbs 1 stunda)
4. Saimniecisko darījumu analīze un divkāršā ieraksta veikšana grāmatvedības kontos. Kontu plāna sagatavošana atbilstoši sabiedrības darbības specifikai un izvēlētajām grāmatvedības metodēm. (lekcijas 3 stundas, praktiskie darbi 2 stundas)
5. Gada pārskata sastāvdaļas, to vispārējs raksturojums. Gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošā normatīvā bāze. Gada pārskata apstiprināšana, iesniegšana un publicēšana. Revidenta atzinuma par finanšu pārskatu nozīme. Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata sagatavošana. (lekcijas 4 stundas, praktiskie darbi 2 stundas, kontroldarbs 1 stunda)
6. Uzņēmuma finansiālās darbības galvenie virzieni un ietekmējošie faktori. Finanšu uzdevumu bloki: finanšu plānošana, resursu vadība, kapitāla struktūras vadība, investīciju darbība, rezultātu analīze un novērtēšana. Finanšu funkcijas: naudas fondu vadības jomā, plānošanas jomā, kapitāla struktūras vadības jomā, uzskaites un kontroles jomā, nodokļu politikas jomā, uzņēmuma īpašuma aizsardzības un risku minimizēšanas jomā, konsaltinga jomā, vadības informatīvo sistēmu izstrādes jomā. Finanšu darbības subjekti. Finanšu mehānisma galvenie elementi. Finanšu darba informatīvais nodrošinājums: plāni, prognozes, normatīvie akti, uzskaites dati, atskaišu dati, vadības informācija. (lekcijas 1,5 stundas)
7. Uzņēmuma kapitāla formēšanas riski: izveidotā kapitāla apjoma nesabalansētība ar uzņēmuma saimnieciskās darbības apjomiem, finansiālās stabilitātes samazināšanas risks, maksātnespējas risks, inflācijas risks, procentu risks, valūtas risks, nodokļu risks. Faktori, kas ietekmē vajadzību pēc ārējā finansējuma. Faktori, kas palielina kredītrisku. Kredītsaistību neizpildes iespējamie iemesli. Latvijas kredītu reģistrs un to reglamentējošie normatīvie akti. Parādu piedziņas firmu pakalpojumi. Creditreform darbības un pakalpojumu analīze. (lekcijas 1,5 stundas)
8. Uzņēmuma kapitāla finansēšanas avoti. Kopfinansēšanas platformas. Kapitāla cena. Vidējā svērtā kapitāla cena (WACC). Bankas kredītu, obligāciju aizņēmumu, parasto akciju un priviliģēto akciju kapitāla, reinvestētās peļņas u.c. avotu novērtēšana. WACC novērtēšana pēc bilances datiem. CAPM – akciju sagaidāmais ienesīgums. WACC tirgus vidējās vērtības noteikšana. Optimāla pašu un aizņemto līdzekļu attiecība. Uzņēmumu finansēšanas tipi: konservatīvais finansēšanas tips, optimālais finansēšanas tips, agresīvais finansēšanas tips, finanšu krīzes finansēšanas tips. Apgrozāmo līdzekļu finansēšanas līmenis, tā noteikšana. (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 2 stundas)
9. Finanšu plānošanas posmi: finanšu darbības prognozēšana, finanšu darbības tekošā plānošana, finanšu darbības operatīvā plānošana. Finanšu budžets: naudas plūsmas plāns un bilances prognoze. Finanšu atbildības (vadības) centri. Sasniedzamo finanšu mērķu rādītāji: EVA – pievienotā ekonomiskā vērtība, NPV - ieguldīto līdzekļu diskontētā pašreizējā vērtība, ROI – investīciju atdeve, FCF – tīrā naudas plūsma. (lekcijas 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
10. Finanšu analīze un lēmumu pieņemšana. Rādītāju izvēle finanšu analīzei. Peļņas vai zaudējumu pārskata analīze, bilances horizontālā un vertikālā analīze, salīdzinoši analītiskā bilance. Finansiālās stabilitātes analīze. Maksātspējas un likviditātes analīze. Aktīvu aprites analīze, efektivitātes un rentabilitātes analīze. Noieta apjoma izmaiņu ietekme uz mainīgajām un pastāvīgajām izmaksām. Bruto rentabilitāti ietekmējošie faktori. DU PONT integrētā sistēma un matrica, tās izmantošana finanšu analīzē. Bezzaudējumu punkta analīze. Investīciju atdeves analīze. (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 2 stundas)
11. Uzņēmuma naudas plūsma un norēķini par saistībām. Kreditoru parādi un to vadība. Parādu restrukturizācija. Finanšu svira un tās efektivitāte. Kapitāla struktūras ietekme uz pašu kapitāla rentabilitāti. Kredītspēja un to ietekmējošie faktori. Aizdevumu apkalpošanas izmaksas. Kredītu dzēšanas metodes: ar vienreizēju maksājumu, parāda dzēšana ar vienādām termiņiemaksām, pamatparāda dzēšana sadalot to vienādās daļās. Kredīta dzēšanas grafiki un to sastādīšanas paņēmieni. (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 4 stundas)
12. Maksātnespējas prognozēšanas modeļi un to pielietošana dažādās nozarēs. E.Altmana bankrota prognozēšanas modeļi un to pielietošana. G.Springeita Z modelis. R.Taflera / H.Tišova četru faktoru modelis. Kredītspējas koeficienta aprēķināšana. Kredīta seguma koeficients. (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 1 stunda, kontroldarbs 2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Bilances posteņu klasifikācija, saimniecisko darījumu ietekme uz bilanci, saimniecisko darījumu iegrāmatošana, finanšu pārskata sagatavošana. Praktiskie darbi (5%)
2. Bilances būtība, bilances posteņu klasifikācija, saimniecisko darījumu ietekme uz bilanci, ieņēmumu un izmaksu būtība un klasifikācija peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Kontroldarbs ar aprēķiniem (20%)
3. Saimniecisko darījumu grāmatojumi, grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts, finanšu pārskata sastāvs, tā raksturojums un sagatavošana. Kontroldarbs ar aprēķiniem (20%)
4. Uzņēmuma AL finansēšanas līmeņa noteikšana; kredīta dzēšanas grafiku aprēķini un sastādīšana; vidējās svērtās kapitāla cenas noteikšana, darbības finansiālo rezultātu un rentabilitātes aprēķināšana un izvērtējums, bankrota prognozēšanas modeļi un to pielietošana finanšu analīzē; finanšu sviras un tās efekta rādītāju aprēķināšana un novērtēšana. Grupu darbs, gadījumu analīze. Kontroldarbs ar aprēķiniem (15%)
5. Eksāmens (rakstisks, finanšu tēmas) (40%)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās praktiskajiem darbiem, kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums atkarīgs no praktisko darbu, kontroldarbu, eksāmena vērtējuma.
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Atrill P., McLaney E. Accounting and finance. Pearson, 2016. 852 p.
2. Brooks R.M. Financial management: core concepts, Boston: Pearson. 2016. 648 p.
3. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2020. 993 p. Pieejams: Principles of Corporate Finance
4. Elliot B., Elliot J Financial Accounting, Reporting and Analysis: International Edition. London: Prentice Hall, 2006. 696 p.
5. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU Izdevniecība, 2013. 348 lpp.
6. Kusins J., Zariņa V. Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas. Palīglīdzeklis grāmatvežiem, Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2016. 2017. 352 lpp.
7. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 318 lpp.
8. Pike R. Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies. 8th ed. New York: Pearson Education Limited, 2015. 844 p.
9. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: Info tilts, 2014. 313 lpp.

Papildliteratūra

1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. [skatīts 18.02.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
2. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.12.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. [skatīts 18.02.2022.]. Pieejams:
https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
3. Gitman L., Zutter C.J. Principles of Managerial Finance. 14th ed. Addison-Wesley Publishing. 2015. 928 p.
4. Grāmatvedības likums: LR likums. [tiešsaiste] [skatīts 18.02.2022.]. Pieņemts: 10.06.2021. Stājas spēkā: 01.01.2022. Pieejams: http://https://likumi.lv/ta/id/324249-gramatvedibas-likums
5. Handbook of the Economics of Finance: Corporate Finance. G.M.Constantinides, M.Harris, R.M. Stulz – Newnes. 2013. 858 p.
6. Harrison W.T., Horngren C.T. Financial Accounting. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005. 720 p. I
7. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
8. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
9. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 3. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
10. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK noteikumi. [tiešsaiste] [skatīts 18.02.2022.] Pieejams: http://
https://likumi.lv/ta/id/80418-noteikumi-par-gramatvedibas-kartosanu-un-organizaciju
Tiesību akts ir zaudējis spēku. Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumus Nr. 877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi".
Grāmatvedības kārtošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr. 877 [tiešsaiste]. Pieņemts: 21.12.2021. Stājas spēkā: 01.01.2022. [Skatīts 18.02.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/328707-gramatvedibas-kartosanas-noteikumi
11. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls: Bilance. Elektroniskais žurnāls. // Pieejams: https://www.plz.lv/
2. Žurnāls: IFinanses. Elektroniskais žurnāls / Pieejams: https://ifinanses.lv/
3. Journal of Corporate Finance Journal of Corporate Finance - Journal - Elsevier. Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect journals ar LLU lietotājkontu (e-studiju parolēm): https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/journal/journal-of-corporate-finance
4. Journal of Financial Stability Journal of Financial Stability / ScienceDirect.com by Elsevier Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect journals ar LLU lietotājkontu (e-studiju parolēm): https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/journal/journal-of-financial-stability
5. Finanšu ministrija. Pieejams: http://www.fm.gov.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmai „Ekonomika”