Kursa kods Ekon5156

Kredītpunkti 3

Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz izpratni par ilgtspējīgas attīstības starptautisko aktualitāti un jautājumu politisko virzību. Studiju kursa mērķis ir izzināt ilgtspējīgas attīstības likumsakarības pārejai uz aprites ekonomikas modeļu izmantošanu uzņēmējdarbībā. Studiju kursa fokuss vērsts uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai iespējamajiem risinājumiem biznesa vidē, lineārās ekonomikas modeļa maiņu pārejā uz aprites ekonomiku. Apgūstot studiju kursu, studenti iegūst zināšanas par aprites ekonomikas transformācijas modeļiem biznesā, kuru izmantošana vērtību radīšanā piedāvā jaunus ilgtspējīgus risinājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Strukturētas zināšanas par ilgtspējīgas attīstības aktualitātēm, likumsakarībām un politisko virzību - diskusija, kontroldarbs.
2) Padziļinātas zināšanas par aprites ekonomikas modeļiem, to praktisko pielietojumu biznesa vidē ilgtspējīgas attīstības kontekstā - eksāmens.
3) Zināšanas par atkritumu apsaimniekošanas sistēmām, par atkritumu izmantošanas iespējām - mācību ekskursija,
diskusijas, grupu darbs.
PRASMES:
Profesionālās prasmes
1) Spēj argumentēti izskaidrot studiju kursā apgūtās ilgtspējīgās attīstības tēmas - praktiskie darbi, diskusijas, kontroldarbs.
2) Spēj patstāvīgi analizēt un novērtēt aprites ekonomikas transformācijas modeļus biznesā – eksāmens, prezentācija.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj atbildīgi plānot savu laiku un resursus uzdoto uzdevumu izpildē - praktiskie darbi.
2) Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par kopējo grupas darbu un savu individuālo pienesumu tajā - grupu darbs, diskusijas.
KOMPETENCE:
1) Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt ilgtspējīgas attīstības kopsakarības - praktiskie darbi, diskusijas,
kontroldarbs, eksāmens.
2) Spēj pamatot savus secinājumus un izteikt priekšlikumus problēmu risināšanai – prezentācija, diskusija nodarbībā, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)


Programmas izvērsts saturs (12 stundas)
1. Ilgtspējīgas attīstības un aprites ekonomikas koncepcijas.
2. Izaugsme un sabiedrības attīstība.
3. Starptautiskie pasākumi ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. (2 stundas)
4. ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi. ES zaļais kurss.
5. Vides pārvaldības sistēma.
6. Piesārņojums un atkritumi.
7. Lineārā un aprites ekonomika.
8. Aprites ekonomikas transformācija. (2 stundas)
9. Ilgtspējīgs biznesa modelis aprites ekonomikas koncepcijas ietvaros.
10. Globalizācijas ietekme uz ilgtspējīgu attīstību un aprites ekonomiku.

Praktisko darbu saraksts (12 stundas)
1. Ilgtspējīgas attīstības aktualitāte un ietekmējošie faktori. (2 stundas)
2. Ekonomika, vide un labklājība – ilgtspējīgas attīstības dimensijas. (2 stundas)
3. Atkritumu apsaimniekošanas sistēma un atkritumu izmantošana Latvijā. Mācību ekskursija - Iepazīšanās ar kādas Latvijas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmu vai uzņēmumu, kurš izmanto tos kā resursus. (3 stundas)
4. Vides un klimata izmaiņu aktualitāte. (2 stundas)
5. Ceļā uz biznesa modeļu inovācijām aprites ekonomikā. (3 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem nepieciešams izpildīt kontroldarbu par ilgtspējīgas attīstības starptautiskiem politiskiem mērķiem un to sasniegšanas pasākumiem. Paredzēts ir grupas darbs, diskusijas par aktuālām tēmām ilgtspējīgas attīstības jomā, par vides un klimata izmaiņām, piesārņojumu un atkritumiem, kā arī plānota viena mācību ekskursija. Noslēgumā tiek kārtots eksāmens, izstrādāts praktisks pētījums par kādu no aprites ekonomikas transformācijas modeļiem biznesā, kas prezentēts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi gatavojas kontroldarbam, izzina aktualitātes ilgtspējīgas attīstības politiskās virzības jomā. Lai piedalītos diskusijās praktiskajās nodarbībās, nepieciešams papildus iegūt informāciju un interpretēt to atbilstoši diskusiju tēmai. Noslēgumā tiek izstrādāts praktisks pētījums par aprites ekonomikas modeli konkrētā uzņēmumā, veicot aprēķinus tā realizācijā. Kopējais patstāvīgā darba stundu plānotais apjoms ir 56 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs veido 30%; grupu darbs, diskusijas par vides un klimata izmaiņām, piesārņojumu un atkritumiem veido 20%; aktivitāte praktiskajās nodarbībās visa semestra laikā veido 10% un eksāmens veido 40% no gala vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Vide un ekonomika: monogrāfija. Dz.Atstāja, Dž.Dimante, I.Brīvers u.c. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.
2. Klimats un ilgtspējīga attīstība. M.Kļaviņa un J. Zaļoksna redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 384 lpp. E-grāmata (PDF). Pieejams: https://www.zalabriviba.lv/wp-content/uploads/Klimats-un-ilgtspējīga-attīstība.pdf
3. Kopnina H., Poldner K. Circular Economy: Challenges and Opportunities for Ethical and Sustainable Business. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2022. pp. 226.
4. Roorda N. Fundamentals of Sustainable Development. Second edition. New York: Routledge, 2017. 382 p.
5. Modak P. Practicing Circular Economy. Boca Raton: CRC Press, 2021. 365 p.

Papildliteratūra

1. Brebbia C.A., Miralles i Garcia J.L. Environmental and Economic Impact on Sustainable Development. UK: WIT Press, 2017. 250 lpp.
2. Iedvesmojoši ekociematu stāsti: eko tehnoloģiju un prakses piemēri. Redaktori: A.Palojärvi, J.Pyysiäinen un M.Saloranta. Viļņa: BMK Leidykla, 2013. 118 lpp. .
3. Lebedev Y., Anufriev V., Lebedeva T., Kaminov A., Yachmenyova A. 2015 Professional training of future green economy specialist and strategic priorities for sustainable subsurface management. Procedia – Social and Behavioural Sciences, No. 2014, pp.660 vol. 214, 5 Dec. 2015, p. 657-666.
Pieejams ScienceDirect journals datubāzē https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281506019X
4. Ospanova A., Popovychenko I., Chuprina E. Green Economy – Vector of Sustainable Development. In: Problemy ekorozwoju – Problems of sustainable development, 2022, Vol.17(1), pp.171-181. [skatīts 28.01.2022.] Pieejams: https://ekorozwoj.pollub.pl/index.php/1712021-2/green-economy-vector-of-sustainable-development/
5. Vide un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļoksna red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp. Ir LLU FB 26 eks.
LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs -

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
3. Journal of Sustainable Development: Canadian Center of Science and Education. ISSN (Online): 1913-9071 Pieejams: https://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd
4. Journal the Circular Economy and Sustainability: Pieejams: https://link.springer.com/journal/43615/volumes-and-issues

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”