Kurs-Code Ekon5146

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)114

Bestätigt am (Datum)16.02.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Sandija Zēverte-Rivža

author

Zane Vītoliņa

Vorkenntnisse

Ekon5089,

Ekon5090,

Ekon5140,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Mārtinsone K., Pipere A. (2021) Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva. Rīga: RSU, 607. lpp.
2. Bui N.Y. (2020) How to Write a Master`s Thesis. Third edition, SAGE, 288 p.
3. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Fifth edition. Los Angeles: SAGE, p.275.
4. Mārtinsone, K., Pipere, A., Kamerāde, D. (2016). Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: Raka, 546 lpp.
5. Bryman, A. (2012). Social Research Methods, 4th Edition, 809 p.
6. Sekaran U. (2009) Research Methods for Business - John Wiley & Sons, Inc., 468 p.
7. Digitalizācija un sabiedrība (2021) rakstu krājums / zinātniskā redaktore Anda Rožukalne. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 143 lpp.

8. Salkind N. (2008) Exploring Research. 7th Edition – Pearson Education, 336 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Autortiesību likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5138-autortiesibu-likums
2. Hakim C. (2000) Research Design: Successful Designs for Social and Economic Research. 2nd Edition. New York: Routledge, 256 p.
3. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-chih. (2016) The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications Ltd, 716 p.
4. Willoughby D. (2015) An Essential Quide to Business Statistics. UK : John Wiley $ Sons, 356 p.
5. Collis J., Hussey R. (2009) Business Research. A Practical Guide for Undergraduate& Postgraduate Students, London, p.376.
6. Fisher C. (2007) Researching and writing dissertation. Second edition. – Pearson Education, 369 p.
7. Ghauri, P., Gronhaug, K. (2010) Research methods in Business studies, 4th edition. Prentice Hall, 288 p.

8. Toepoel V. (2016) Doing Surveys Online. Croydon : Sage Publications Ltd, 258 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Eurostat datu bāze. Pieejams:http://ec.europa.eu/eurostat
2. Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams:http://www.csb.gov.lv/
3. Latvijas Zinātņu akadēmija. Pieejams:http://www.lza.lv/
4. Izglītības un zinātnes ministrija. Pieejams:http://www.izm.gov.lv
5. Zinātniskās darbības likums. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=107337
6. Reģionālās attīstības indikatoru modelis. Pieejams:http://raim.gov.lv/lv/riki

7. Valsts izglītības attīstības aģentūra. Pieejams:http://www.viaa.gov.lv/lat/