Kursa kods Ekon5146

Kredītpunkti 6

Pētījumu dizains un metodes

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Sandija Zēverte-Rivža

Dr. oec.

author doc.

Zane Vītoliņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5089, Makroekonomikas analīze

Ekon5090, Mikroekonomikas analīze

Ekon5140, Statistiskās un ekonometriskās metodes

Kursa anotācija

Studējot kursu, maģistranti apgūst pētījuma dizaina veidošanas pamatetapus, zināšanas par zinātnes lomu mūsdienu sabiedrībā, iepazīstas ar vispārzinātniskām un sociālo zinātņu pētījumu metodēm. Kursa ietvaros studentu uzmanība tiek pievērsta maģistra darba teorētiskā ietvara veidošanas pamatprincipiem un informācijas avotiem (t.sk. digitālā formātā) pētījumiem sociālajās zinātnēs, kā arī pētījumu rezultātu analīzei, zinātnisko publikāciju analīzei un sagatavošanai. Rezultātā tiek iegūtas zināšanas un prasmes kvalitatīva zinātniski pētnieciskā darba izstrādei un zinātniskās publikācijas sagatavošanai. Kursa noslēgumā studenti iegūst prasmes patstāvīgi plānot un realizēt zinātniskus pētījumus, iekļaujot gan nepieciešamās informācijas kritisku atlasi un izmantošanu, gan pielietojot dažādas pētījuma mērķim atbilstošas metodes, kā arī apkopojot, interpretējot un publicējot pētījuma rezultātus, tai skaitā izmantojot informācijas tehnoloģijas.
Studiju kursa apgūšanas mērķis – sniegt maģistrantiem zināšanas par pētījumu dizainu, kā arī zināšanas un prasmes, kuras nodrošinās kvalitatīva zinātniski pētnieciskā darba izstrādi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
Pārzina pētījumu veidus; pamatetapus un metodes, kuras visbiežāk izmanto sociāli ekonomiskajos pētījumos – patstāvīgais darbs, diskusijas praktiskajā nodarbībā.
Zina un izprot pētnieciskā darba teorētiskā ietvara veidošanas pamatprincipus un metodes; izprot pētījumu rezultātu analīzi, interpretāciju un publicēšanas nozīmi un procesu – patstāvīgais darbs, diskusijas praktiskajā nodarbībā.

Prasmes:
Spēj izveidot pētījuma teorētisko daļu, izmantojot dažādus saturiski kvalitatīvus un atbilstošus informācijas avotus, tai skaitā zinātnisko publikāciju datu bāzēs pieejamās zinātniskās publikācijas – patstāvīgais darbs, eksāmens – prezentācija.
Spēj patstāvīgi veidot pētījumu dizainu saskaņā ar pētījuma specifiku – prezentācija praktiskajā nodarbībā.
Spēj kritiski atlasīt un izvēlēties informācijas ieguves veidus un piemērotākās informācijas apstrādes metodes, sagatavojot zinātnisku publikāciju – patstāvīgais darbs, eksāmens – prezentācija.
Prot plānot un īstenot pētījumu, izvēlēties piemērotas metodes un spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, izmantot pētījumam piemērotas metodes, tai skaitā izmantojot digitālus informācijas avotus un IT tehnoloģijas – patstāvīgais darbs.

Kompetences:
Ir ieguvuši kompetenci patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, izmantot pētījumam piemērotas metodes, tai skaitā izmantojot digitālus informācijas avotus un IT tehnoloģijas – patstāvīgais darbs.
Ir ieguvuši kompetenci interpretēt un noformēt pētījuma rezultātus izmantojot IT tehnoloģiskos risinājumus, sagatavot zinātnisku publikāciju un to prezentēt – patstāvīgais darbs, eksāmens – prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zinātnes būtība un klasifikācija. Zinātniskās izziņas būtība un īpatnības. (2 stundas)
2. Zinātne un augstskola. Zinātniskās darbības svarīgākie rezultatīvie rādītāji un to izvērtējums. (2 stundas)
3. Zinātnisko pētījumu pamatetapi. Pētījumu dizaina veidošana. (2 stundas)
4. Pētījumu dizaina veidu un metožu saistība. Datu avotu un datu ievākšanas tehnoloģiju (t.sk. digitālo) apzināšana un datu avotu uzticamības noteikšana. Autortiesības, plaģiātisms un pašplaģiātisms, tā kontroles un novēršanas iespējas. (2 stundas)
5. Informācijas avoti pētījumiem sociālajās zinātnēs. Primārā, sekundārā un terciārā informācija. Digitālās literatūras un statistikas datubāzes. Statistikas datubāzu izmantošana. (2 stundas)
6. Informācijas tehnoloģiju (IT) un digitālā satura izmantošanas iespējas un izaicinājumi pētniecībā. Drošas un ticamas informācijas atlase un izmantošana, riski un to novēršanas iespējas IT lietošanā. (2 stundas)
7. Pētījumu metožu klasifikācija. Kvalitatīvās pētījumu metodes. Kvantitatīvās pētījumu metodes, pētījumu metožu salīdzinājums trūkumi un priekšrocības. (2 stundas)
8.Vispārzinātniskās pētījumu metodes. Populārāko vispārzinātnisko metožu padziļināts izvērtējums. (2 stundas)
9.Kvantitatīvo datu analīze un analīzes metodes. Primāro, sekundāro un terciāro datu izmantošana un analīze pētījumu veikšanā. (2 stundas)
10. Modeļi, stratēģiskās analīzes un prognozēšanas metodes. Stratēģiskā analīze un prognozēšana. Dinamisko sistēmu modelēšana. (2 stundas)
11. Pētnieciskā darba teorētiskā ietvara veidošanas pamatprincipi. Literatūras atlase un izmantošana. Tehnoloģijas darbā ar literatūras avotiem, to atlases un izvērtēšanas principi. (2 stundas)
12.Pētījumu rezultātu publicēšanas struktūras un satura analīze.
Zinātnisko rakstu nozīme zinātnes popularizēšanā un zināšanu izplatīšanā. Pētījumu rezultātu prezentācija. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavots un prezentēts maģistra darba dizains; veikta zinātniskā raksta struktūras un satura analīze; sagatavota zinātniskā publikācija un prezentēta zinātniskajā konferencē studentiem "Ekonomika. Vide. Sabiedrība".

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi individuāli un grupā tiek izstrādāti sekojot norādēm studiju kursa vietnē LBTU e-studijās un prezentēti prezentācijas veidā nodarbību laikā un eksāmenam plānotajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

10 punkti atbilst 1 atzīmei 10 ballu skalā.
Kopējais maksimālais punktu skaits ir 100 un tie tiek sadalīti šādi:
maģistra darba dizains; patstāvīgais darbs, prezentācija 40 punkti;

zinātniskā raksta struktūras un satura analīze; patstāvīgais darbs 20 punkti;
zinātniskās publikācijas sagatavošana un prezentācija zinātniskajā konferencē studentiem "Ekonomika. Vide. Sabiedrība." (eksāmens) – 40 punkti.

Obligātā literatūra

1. Mārtinsone K., Pipere A. (2021) Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva. Rīga: RSU, 607. lpp.
2. Bui N.Y. (2020) How to Write a Master`s Thesis. Third edition, SAGE, 288 p.
3. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Fifth edition. Los Angeles: SAGE, p.275.
4. Mārtinsone, K., Pipere, A., Kamerāde, D. (2016). Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: Raka, 546 lpp.
5. Bryman, A. (2012). Social Research Methods, 4th Edition, 809 p.
6. Sekaran U. (2009) Research Methods for Business - John Wiley & Sons, Inc., 468 p.
7. Digitalizācija un sabiedrība (2021) rakstu krājums / zinātniskā redaktore Anda Rožukalne. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 143 lpp.

8. Salkind N. (2008) Exploring Research. 7th Edition – Pearson Education, 336 p.

Papildliteratūra

1. Autortiesību likums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5138-autortiesibu-likums
2. Hakim C. (2000) Research Design: Successful Designs for Social and Economic Research. 2nd Edition. New York: Routledge, 256 p.
3. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-chih. (2016) The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications Ltd, 716 p.
4. Willoughby D. (2015) An Essential Quide to Business Statistics. UK : John Wiley $ Sons, 356 p.
5. Collis J., Hussey R. (2009) Business Research. A Practical Guide for Undergraduate& Postgraduate Students, London, p.376.
6. Fisher C. (2007) Researching and writing dissertation. Second edition. – Pearson Education, 369 p.
7. Ghauri, P., Gronhaug, K. (2010) Research methods in Business studies, 4th edition. Prentice Hall, 288 p.

8. Toepoel V. (2016) Doing Surveys Online. Croydon : Sage Publications Ltd, 258 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eurostat datu bāze. Pieejams:http://ec.europa.eu/eurostat
2. Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams:http://www.csb.gov.lv/
3. Latvijas Zinātņu akadēmija. Pieejams:http://www.lza.lv/
4. Izglītības un zinātnes ministrija. Pieejams:http://www.izm.gov.lv
5. Zinātniskās darbības likums. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=107337
6. Reģionālās attīstības indikatoru modelis. Pieejams:http://raim.gov.lv/lv/riki

7. Valsts izglītības attīstības aģentūra. Pieejams:http://www.viaa.gov.lv/lat/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmai "Ekonomika"