Kursa kods Ekon5143

Kredītpunkti 2

Audita process

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Romēna Šulca

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I

Ekon5144, Uzņēmējdarbības finanses

Ekon6040, Risku vadības process

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļina zināšanas un paplašina izpratni par audita procesu. Studenti izpēta, analizē un izvērtē audita teorētiskos aspektus, to vēsturisko attīstību, plaši atspoguļojot teorētiskās atziņas, diskusijas, vērtējumus. Studija kursa ietvaros tiek apkopota un analizēta audita institucionālās sistēmas attīstība pasaulē un Latvijā, raksturoti audita jomu reglamentējošie normatīvie un tiesiskie pamatprincipi. Studiju kurss ir vērsts uz audita procesa atbilstību starptautiskiem revīzijas standartiem, Iekšējā audita Profesionālās prakses standartiem un Ētikas kodeksu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Padziļināta izpratne par audita teorētiskajiem aspektiem, to vēsturisko attīstību. Speciālās literatūras apguve, kontroldarbs.
2. Padziļināta izpratne par audita institucionālās sistēmas attīstību, audita jomu reglamentējošiem normatīviem un tiesiskiem aspektiem, Starptautiskajiem revīzijas standartiem, iekšējā audita profesionālās prakses standartiem un Ētikas kodeksu. Kontroldarbs.
3. Paplašinātas zināšanas par audita metodēm un pieejām. Patstāvīgais darbs - tēžu sagatavošana par atsevišķu problēmu risināšanu.
4. Spēj diskutēt par audita procesu, pastāvīgi pielietot teorētiskās zināšanas un metodes, prast argumentēt un pamatot slēdzienus. Gadījumu analīze, grupu darbs.
5. Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi, analizēt un novērtēt iekšējā un ārējā audita misiju, ņemot vērā organizācijas vērtību, nodrošinot uz riskiem balstītu un objektīvu pārliecību par finanšu pārskatu uzticamības pakāpi, kādu tie nodrošina potenciālajiem lietotajiem. Patstāvīgais darbs - ziņojumu sagatavošana un prezentēšana, aizstāvot galvenās tēzes.
6. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Pastāvīgais darbs.
7. Spēj atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus un komunicēt. Patstāvīgais darbs un grupu darbs.

8. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt iegūtās teorētiskās, praktiskās zināšanas un pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi par standartu izmantošanu audita procesos. Spēj parādīt, ka izprot audita procesu un tā lomu organizācijā. Kontroldarbs. Ziņojums – projekts.

Kursa saturs(kalendārs)

1) Audita procesa teorētiskie aspekti un to vēsturiskā attīstība. Audita teorētiskie aspekti: audita terminu interpretācijas, vēsturiskās attīstības analīze, mūsdienu pieejas. Audita definīcijas to kopīgie un atšķirīgie elementi. Vēsturiskā attīstība un īpatnības mūsdienās. Dažādi modeļi, pieejas un metodes. Ārējā un iekšējā audita procesa kopīgais un atšķirīgais. Audita process atbilstoši labākai pasaules praksei. Salīdzinošs vērtējums par iekšējā un ārēja auditora sadarbību. Latvijas iekšējā audita attīstības tendences: vēsturiski hronoloģiskais sadalījums. Dažādu pētnieku, ekspertu un organizāciju sniegtie vērtējumi par audita attīstību. (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
2) Audita institucionālās sistēmas attīstība. Audita institucionālās sistēmas attīstības procesi pasaulē un Latvijā: ārējā un iekšējā audita institucionālās sistēmas pirmsākumi, metodoloģijas attīstība, standartizācijas attīstība. Zvērinātu revidentu asociācijas darbība. Iekšējo auditoru institūta darbība. Audita institucionālās sistēmas struktūra, pilnvarošanas mehānisms, audita ētikas jautājumi, audita darba kvalitāte un kvalifikācijas paaugstināšana. Starptautisko revīzijas standartu un Iekšējā audita profesionālās prakses starptautisko standartu attīstība.(lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
3) Audita jomu reglamentējošie normatīvie un tiesiskie aspekti. Audita jomu reglamentējošie normatīvie un tiesiskie akti. Normatīvo aktu analīze, bāze. Iekšējā audita politika: iekšējā audita koordinācija un vienota iekšējā audita ilgtermiņa attīstības plānošana. Iekšējā audita politikas īstenošanas uzdevumi. Iekšējā audita politiku reglamentējošie normatīvie akti: iekšējā audita likums, MK noteikumi par iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība. Valsts politika komercsabiedrību revīzijas jomā. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstiskās uzraudzības sadarbība ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām institūcijām revīzijas jomā. Revīzijas jomu Latvijas un Eiropas Savienības reglamentējošie normatīvie akti: Likums „Par zvērinātiem revidentiem”, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumi Nr.536 „Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi”. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas lēmumu 2005/909/EK. (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
4) Starptautiskie revīzijas standarti (SRS). SRS joma, mērķi un prasības. SRS-u apjoms, pilnvaras un struktūra. Neatkarīga revidenta vispārējais mērķis un revīzijas veikšana atbilstoši starptautisko revīzijas standartu prasībām. Vienošanās par revīzijas uzdevuma nosacījumiem. Revīzijas dokumentācija. Finanšu pārskatu revīzijas plānošana. Būtisku neatbilstību risku identificēšana un izvērtēšana, gūstot izpratni par uzņēmumu un tā vidi. Būtiskums revīzijas plānošanā un veikšanā. No riska novērtējuma izrietošās revidenta darbības. Revīzijas pierādījumi. Analītiskās procedūras. Izlases metode revīzijā. Iekšējo auditoru darba izmantošana.
Revidenta atzinuma veidošana un ziņošana par finanšu pārskatiem. Ziņošana par galvenajiem revīzijas jautājumiem neatkarīga revidenta ziņojumā. Neatkarīga revidenta ziņojumā ietvertā atzinuma modifikācijas. Salīdzināmā informācija — atbilstošie rādītāji un salīdzināmi finanšu pārskati. (lekcija – 4 stundas, praktiskais darbs – 4 stundas).

5) Iekšējā audita Profesionālās prakses standarti (turpmāk - Standarti). Standartu mērķis. Standartu obligātās prasības. Ētikas kodekss: profesionālās ētikas normas. Standartu divas galvenās kategorijas: organizatoriskie un darba izpildes standarti. Iekšējais audits organizācijā. Iekšējā audita mērķis, pilnvarojums un atbildība. Iekšējā audita struktūrvienības neatkarība un objektivitāte. Lietpratība un pienācīga profesionālā rūpība. Iekšējā audita kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas sistēma. Darba izpildes standarti: iekšējā audita darbības būtība, kvalitātes kritēriji. Iekšējā audita struktūrvienības vadīšana. Plānošana. Iekšējā audita struktūrvienības plāni un prasības attiecībā uz resursiem. Resursu pārvaldīšana. Iekšējā audita politika un procedūras iekšējā audita struktūrvienības vadīšanai. Iekšējā audita koordinācija. Ziņošana augstākajai vadībai. Ārpakalpojumi. Pārvaldība. Riska vadība. Kontrole. Darba uzdevuma plānošana. Darba uzdevuma darba programma. Darba uzdevuma izpilde. Informācijas identifikācija. Analīze un novērtēšana. Informācijas dokumentēšana. Darba uzdevuma pārraudzība. Rezultātu paziņošana, kritēriji, kvalitāte un izplatīšana. Darba gaitas pārraudzība. Rezolūcija par augstākās vadības akceptēto risku: atlikušā riska līmenis, riska apetīte.(lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums. Studiju kursa apguves laikā jāuzraksta divi kontroldarbi (testveida): 1.kontroldarbs: Starptautiskie revīzijas standarti ( 20%). 2.kontroldarbs: Iekšējā audita Profesionālās prakses standarti.(20%). Ziņojums – projekts. Individuāli sagatavota pētījuma prezentācija “Audita procesa novērtējums: Finanšu pārskatu revīzija uzņēmumā” vai “Audita procesa novērtējums: Iekšējais audits organizācijā” (60%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studēt literatūru, gatavojoties kontroldarbiem. Izstrādāt individuālo darbu un prezentēt to.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%). 2 kontroldarbi (20% + 20%). Patstāvīgais darbs (60%).
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Bruna I. Enterprise Internal Audit and Control. Riga, University of Latvia, 2010, pp.166.
2. Gray I. The audit process. Principles, Practice and Cases. 6th Edition. Cengage Learning EMEA, United Kingdom, 2015, pp. 920.
3. Mālderis G. Grāmatvedība, audits, revīzija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008, 144 lpp.
4. Reding K., F., Sobel P., J. Anderson U. L., Head M. J., Ramamoorti S., Salamasick M., Riddle C. Internal Auditing. Assurance & Advisory Services. Third edition. The Institute of Internal Auditors Research Foundation. Florida, 2013, pp.315.
5. Rittenberg L. COSO Internal Control-integrated Framework. Turning Principles into Positive Action. The Institute of Internal Auditors Research Foundation. Florida, 2013, pp. 80.
6. Sawyer Lawrence B., Dittenhofer Mortimer A., Scheiner James H. Sawyer’s Internal auditing. The Practice of Modern Internal Auditing. The Institute of Internal Auditors. Florida, 2003, pp.1446.

7. Spencer K.H. Pickett. The Internal Auditing Handbook. Third edition. A John Wiley and sons, Ltd, UK, 2010, pp.1070.

Papildliteratūra

1. Alexander D.,Britton A.,Jorissen A. International financial Reporting and Analysis.Fourth Edition.Cengage Learning EMEA, United Kingdom,2009, pp.894.
2. Arens A.A., Loebbecke K.J. Auditing. An Integrated Approach. Seventh Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1997, pp.823.
3. Boynton W.C, Kell W.G. Modern Auditing. Sixth Edition. John Wiley&Sons,Inc. USA,1996,pp.928.
4. Guy D.M., Alderman C.W., Winters A.J. Auditing. Fourth Edition. The Dryden Press. Harcourt brace College Publishers, USA, 1996, pp.889.
5. Harison W.T.Jr.,Horngren T. C.,Financial Accounting. Sixth Edition.Prentice Hall,Upper Saddle River, New Jersey, 2006,pp.720.
6. Starptautisko revīzijas, apliecinājuma pakalpojumu un Ētikas oficiālo paziņojumu rokasgrāmata. Starptautiskā grāmatvežu federācija, 2003, 742 lpp.

7. Wahlen M.J.,Baginski P.S.,Bradshaw T.M. Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and valuation A Strategic Perspective. South-Western, Cengage Learning. USA, 2011, pp.1261.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eiropas Komisijas mājaslapa (revīzijas joma). Pieejams: http://ec.europa.eu/finance/auditing/index_en.htm
2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas lēmumu 2005/909/EK. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.158.01.0077.01.LAV
3. Ētikas kodekss. Pieejams: https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
4. Globālais iekšējais auditoru institūts. Pieejams:https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx
5. Iekšējā audita likums (2012) Pieejams: http://likumi.lv
6. Iekšējā audita politika. Pieejams: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/iekseja_audita_politika/
7. Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskos standarti. Pieejams: https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Latvian.pdf
8. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas mājaslapa. Pieejams: http://www.lzra.lv/
9. Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi. MK 17.06.2009. noteikumi Nr.536
Pieejams: http://likumi.lv
10. Par Pasākumu plānu iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai:
MK 24.02.2010. rīkojums Nr.114. Pieejams: http://likumi.lv
11. Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība.
MK 09.07.2013. noteikumi Nr.385. Pieejams: http://likumi.lv
12. Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība. MK 30.04.2013.
Noteikumi Nr.238. Pieejams: http://likumi.lv
13. Revīzijas jomu Latvijas un Eiropas Savienības reglamentējošie normatīvie akti. Pieejams: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/gramatvedibas_un_revizijas_politika/
revizijas_politikas/normativie_akti/
14. Revīzijas pakalpojumu likums. Likuma nosaukums 15.12.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017. (03.05.2001.)
Pieejams: http://likumi.lv

15. Starptautiskās grāmatvežu federācijas mājas lapa. Pieejams: https://ifac.org.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā maģistra studiju programmai “Ekonomika” specializācijas virzienā „Finanšu menedžments un grāmatvedība” pilna laika studentiem