Code du cours Ekon5139

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences12

Nombre de travaux pratiques et des séminaires12

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant57

Date de l'approbation du cours19.06.2019

Auteur du cours

author

Aina Dobele

Manuels

1. Brebbia C.A., Miralles I., Garcia J.L. Environmental and Economic Impact on Sustainable Development. UK: WIT Press, 2017. 250 p.
2. Ukolovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. Rīga: Jumava, 2006. 246 lpp.
3. Mankiw N. G. Principles of Economics. 2nd ed. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001. 837 p.
4. Medvedevs R. Latvijas globalizācija un kopsavilkuma plāns: pasaules ekonomikas globalizācija un tās ietekme uz Latvijas ekonomiku. Rīga, 2009. 127 lpp.
5. Latvijas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas izpētes starpdisciplinārie aspekti. R.Škapara un Ē.Šumilo redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 116 lpp.
6. Vide un ekonomika: Monogrāfija. Dz. Atstāja, Dž. Dimante, I. Brīvers I. u.c. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.
7. Gratone L. Cilvēkresursu stratēģija. Rīga: SIA „J.L.V.”, 2004. 282 lpp.
8. Szoege H.M. Problems of Environmental and Natural Resources Economics. Warszawa, 2013. 135 p.
9. Drukers P.F. Efektīvs vadītājs. Rīga: Zoldnera izdevniecība, 2014. 224 lpp.

10. Čurkina I. Ekonomikas augsmes faktori Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003. 168 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Biotehonomika: mācību grāmata. D. Blumbergas redakcijā. Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. 338 lpp. ISBN 978-9934-10-748-1
2. Cimdiņa A., Raubiško I. Cilvēks un darbs Latvijas laukos. Antropoloģisks skatījums. Rīga: LU izdevniecība Zinātne, 2012. 195 lpp. ISBN 978-9984-879-36-9
3. Darba alga un to ietekmējošie faktori. Rīga: LR Labklājības ministrija, 2006. 206 lpp.
4. Ehrenberg R.G., Amith R.S. Modern Labor Economics. Theory and Public Polisy. 8th edition. Boston, MA [etc.]: Addison Wesley, 2003. 587 p.
5. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: Izdevniecība RaKa, 2003. 200 lpp.
6. Giddens E. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. London: Profile Books, 2002.
7. Globalization and National Financial Systems. Ed. by J.A. Hanson, P. Honohan, G. Majnoni. Washington D.C.: World Bank, 2003.
8. Klimats un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļoksna redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 384 lpp.
9. Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tā veicināšanā: Monogrāfija. E. Dubras red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.168 lpp.
10. Perman R., Ma Y., McGilvray J. Natural Resource and Environmental Economics. London: Addison Wesley Longman Limited, 1996. 396 p.
11. Pilvere I., Nipers A. Lauksaimniecības un meža zemes Latvijā: izmantošanas potenciāla analītisks izvērtējums: zinātniska monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2015. 245 lpp.
12. Resursu patēriņa novērtējums. Rīga: LRVM Latvijas Vides aģentūra, 2004. 92 lpp.
13. Schuler R. S. Managing Human Resources. 1995. 493 p.
14. Seitz W. D., Nelson G. C., Halcrow H. G. Economics of resources, agriculture, and food. New York [etc.]: McGraw-Hill, 1994. 477 p.
15. Stiglics Dž. J. Globalizācija un neapmierinātība ar to. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2010. 246 lpp.
16. Stīgers M. Globalizācija: ļoti saistošs ievads. Rīga: Satori, 2008. 175 lpp.

17. Vides zinātne. M. Kļaviņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 502 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
3. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
4. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
5. EBSCOhost datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/
6. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/
7. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992-. ISSN 1407-2041
8. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
9. Diena. Rīga: Diena, 1990-. ISSN 1407-1290

10. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink