Kursa kods Ekon5139

Kredītpunkti 3

Ekonomiskie resursi

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aina Dobele

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti studiju kursā iegūst padziļinātas zināšanas par resursu veidiem, ekonomisko nozīmi un mijiedarbību uzņēmējdarbībā, kā arī resursu izmantošanas funkciju attīstību vēsturiskā un ekonomiskā dimensijā. Studenti iegūst prasmes uzņēmuma resursu konkurētspējas novērtēšanā un resursu izmantošanas ekonomiskā izdevīguma noteikšanā. Iegūtās zināšanas studenti spēj patstāvīgi pielietot, veicot pētījumu par ekonomisko resursu izmantošanas problēmsituācijām, asociējot valsts un globālos ekonomiskos procesus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Zina un izprot ekonomisko resursu būtību un diferencētu vadīšanas pieeju dažādās sistēmās – Tests, referāts.
2. Zināšanas par ekonomisko resursu nozīmes vēsturisko attīstību un akcentu maiņu mūsdienu pasaulē - Tests.
3. Kognitīvas un selektīvas zināšanas par resursu pieejamību un to nozīmi reģionālā, nacionālā un globālā līmenī – Referāts, diskusijas nodarbībās.
Prasmes
1. Spēj patstāvīgi identificēt uzņēmuma resursus un veikt to konkurētspējas novērtēšanu un uz resursiem balstītas konkurētspējas priekšrocības attīstības stratēģijas noteikšanu – Praktiskais darbs.
2. Spēj integrēt zināšanas, lai izpētītu un kritiski novērtētu resursu izmantošanas problēmas, atšķirības, prioritātes un nozīmi valsts, reģionu un uzņēmumu attīstībā – Referāts, diskusijas nodarbībās.
3. Spēj patstāvīgi veikt resursu ekonomiski pamatotas izmatošanas novērtējumu - Praktiskais darbs ar aprēķiniem, grupu darbs.
4. Spēj kritiski un analītiski piedalīties diskusijās - Semināru nodarbības.
5. Spēj izmantot zinātnisko rakstus datu bāzes informācijas iegūšanai - Patstāvīgais darbs, referāts.
6. Prasmes komunicēt, prezentēt un argumentēti diskutētu par sarežģītiem resursu pieejamības un izmantošanas procesiem - Semināru nodarbības.
Kompetence
1. Spēj pielietot iegūtās zināšanas un pētnieciskās prasmes, lai novērtētu resursu ekonomiski pamatotu un konkurētspējīgu izmantošanu, atbilstoši jaunās ekonomikas attīstības nosacījumiem - Praktiskie darbi.

2. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt problēmas resursu izmantošanā, atbilstoši Latvijas un globālajam sociālajam un ekonomiskajam kontekstam - Referāts, prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)


1. Ekonomisko resursu jēdziena būtība un ekonomisko teoriju attīstība. (Lekcijas 2 stundas)
2. Ražošanas resursu ekonomiskais saturs, ekonomisko izmaksu veidošanās. (Lekcijas 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas)
3. Resursu konkurētspējas un izmantošanas efektivitātes novērtējums. (Lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi - 2 stundas)
4. Ekonomikas globalizācija un resursu izmantošana. (Lekcijas 1 stunda, seminārnodarbības - 1 stunda)
5. Dabas resursi, to ierobežotība, izmantošanas tendences un problēmas. (Lekcijas 2 stundas, seminārnodarbības - 3 stundas)
6. Kapitāla veidi un nozīme saimnieciskajā darbībā. (Lekcijas 1 stunda, seminārnodarbības - 1 stunda)
7. Cilvēku resursi: cilvēkkapitāls, cilvēkpotenciāls un cilvēkresursi, to raksturojošie rādītāji. (Lekcijas 2 stundas, seminārnodarbības - 2 stundas)

8. Uzņēmējspējas, to nozīmes uz zināšanām balstītā ekonomikā. (Lekcijas 1 stunda, seminārnodarbības - 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi (akumulējošais vērtējums semestra laikā).
Vērtējums veidojas no:
• 20 punkti - praktiskais darbs uzņēmuma resursu konkurētspējas novērtēšana (VRIO matrica);
• 10 punkti - tests (ekonomisko resursu būtība un nozīme ekonomiskajos procesos);
• 20 punkti - praktiskais darbs uzņēmuma resursu izmantošanas ekonomiskais novērtējums (ekonomiskās peļņas aprēķins);
• 30 punkti - referāts (pētījums pēc studenta izvēlētās tēmas; 8-10 lpp. );
• 20 punkti - pētījuma prezentācija un diskusija.

10 punkti veido studiju kursa vērtējuma 1 balli.
Referātam jābūt iesniegtam drukātā formā noteiktajā laikā un pētījums ir jāprezentē auditorijā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Dažādu informācijas materiālu studijas un referāta veidošana.
Pētījuma prezentācijas gatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi ir akumulējošs vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Brebbia C.A., Miralles I., Garcia J.L. Environmental and Economic Impact on Sustainable Development. UK: WIT Press, 2017. 250 p.
2. Ukolovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. Rīga: Jumava, 2006. 246 lpp.
3. Mankiw N. G. Principles of Economics. 2nd ed. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001. 837 p.
4. Medvedevs R. Latvijas globalizācija un kopsavilkuma plāns: pasaules ekonomikas globalizācija un tās ietekme uz Latvijas ekonomiku. Rīga, 2009. 127 lpp.
5. Latvijas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas izpētes starpdisciplinārie aspekti. R.Škapara un Ē.Šumilo redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 116 lpp.
6. Vide un ekonomika: Monogrāfija. Dz. Atstāja, Dž. Dimante, I. Brīvers I. u.c. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.
7. Gratone L. Cilvēkresursu stratēģija. Rīga: SIA „J.L.V.”, 2004. 282 lpp.
8. Szoege H.M. Problems of Environmental and Natural Resources Economics. Warszawa, 2013. 135 p.
9. Drukers P.F. Efektīvs vadītājs. Rīga: Zoldnera izdevniecība, 2014. 224 lpp.

10. Čurkina I. Ekonomikas augsmes faktori Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003. 168 lpp.

Papildliteratūra

1. Biotehonomika: mācību grāmata. D. Blumbergas redakcijā. Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. 338 lpp. ISBN 978-9934-10-748-1
2. Cimdiņa A., Raubiško I. Cilvēks un darbs Latvijas laukos. Antropoloģisks skatījums. Rīga: LU izdevniecība Zinātne, 2012. 195 lpp. ISBN 978-9984-879-36-9
3. Darba alga un to ietekmējošie faktori. Rīga: LR Labklājības ministrija, 2006. 206 lpp.
4. Ehrenberg R.G., Amith R.S. Modern Labor Economics. Theory and Public Polisy. 8th edition. Boston, MA [etc.]: Addison Wesley, 2003. 587 p.
5. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: Izdevniecība RaKa, 2003. 200 lpp.
6. Giddens E. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. London: Profile Books, 2002.
7. Globalization and National Financial Systems. Ed. by J.A. Hanson, P. Honohan, G. Majnoni. Washington D.C.: World Bank, 2003.
8. Klimats un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļoksna redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 384 lpp.
9. Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tā veicināšanā: Monogrāfija. E. Dubras red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.168 lpp.
10. Perman R., Ma Y., McGilvray J. Natural Resource and Environmental Economics. London: Addison Wesley Longman Limited, 1996. 396 p.
11. Pilvere I., Nipers A. Lauksaimniecības un meža zemes Latvijā: izmantošanas potenciāla analītisks izvērtējums: zinātniska monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2015. 245 lpp.
12. Resursu patēriņa novērtējums. Rīga: LRVM Latvijas Vides aģentūra, 2004. 92 lpp.
13. Schuler R. S. Managing Human Resources. 1995. 493 p.
14. Seitz W. D., Nelson G. C., Halcrow H. G. Economics of resources, agriculture, and food. New York [etc.]: McGraw-Hill, 1994. 477 p.
15. Stiglics Dž. J. Globalizācija un neapmierinātība ar to. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2010. 246 lpp.
16. Stīgers M. Globalizācija: ļoti saistošs ievads. Rīga: Satori, 2008. 175 lpp.

17. Vides zinātne. M. Kļaviņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 502 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
3. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
4. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
5. EBSCOhost datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/
6. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/
7. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992-. ISSN 1407-2041
8. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
9. Diena. Rīga: Diena, 1990-. ISSN 1407-1290

10. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmai „Uzņēmējdarbības vadība”; akadēmiskā maģistra studiju programmai “Ekonomika”