Kursa kods Ekon5100

Kredītpunkti 3

Teritorijas mārketings

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareTirgzinība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Proškina

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5086, Integrētā mārketinga komunikācija

Ekon5092, Reģionālā ekonomika un politika

Ekon5137, Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūtas zināšanas par stratēģisku teritorijas mārketinga plānošanu teritoriju līdzsvarotas attīstības kontekstā. Studiju kurss sniedz zināšanas par teritorijas mārketinga būtību un lietošanu teritorijas attīstības nolūkā. Studiju kurss ietver nepieciešamo teorētisko un praktisko iemaņu apguvi par teritorijas mārketinga vides novērtēšanu, metožu un komunikācijas instrumentu pielietošanu teritorijas attīstībai un popularizēšanai reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Paplašinātas zināšanas par teritorijas mārketinga starpnozaru disciplīnas būtību un aktualitāti reģionālā, nacionālā un globālā mērogā, teritorijas mārketinga pieejas izmantošana teritorijas sociālekonomiskā potenciāla un pievilcības paaugstināšanai esošajiem un potenciālajiem teritorijas lietotājiem (mērķauditorijai). Padziļinātas zināšanas par teritorijas mārketinga stratēģisko plānošanu un vadīšanu.
Prasme definēt un aprakstīt teritorijas mārketinga nozīmi reģionu līdzsvarotas attīstības kontekstā. Spēja patstāvīgi veikt teritorijas mārketinga vides auditu, sistematizēt un analizēt savākto informāciju, skaidrot mārketinga vides faktoru ietekmi uz teritorijas attīstību.
Spēj novērtēt mārketinga un reģionālās ekonomikas elementu integrēšanas nepieciešamību teritorijas līdzsvarotas attīstības nodrošināšanai. Spēj kritiski analizēt faktorus, kas saistīti ar teritorijas konkurētspējas palielināšanu un pievilcības noteikšanu, formulēt teritorijas mārketinga stratēģiskos virzienus un rīcības teritorijas pievilcīguma un vērtības palielināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (12 stundas)
1. Teritorijas mārketinga būtība, mērķi un funkcijas.
2. Globālās vides problēmu ietekme uz teritorijas piedāvājuma veidošanu.
3. Teritorijas mārketinga process un tirgus subjekti.
4. Teritorija kā mārketinga produkts.
5. Teritorijas un vietas izvēli noteicošie faktori.
6. Teritorijas identitāte un tēls.
7. Zīmolvedība teritorijas atpazīstamības paaugstināšanai.
8. Integrētās mārketinga komunikāciju sistēmas organizēšana.
9. Teritorijas mārketinga vides audits.
10. Teritorijas mārketinga stratēģiskā plānošana.
11. Teritorijas vietējā, reģionālā un globālā mārketinga attīstības stratēģiskie virzieni.
12. Ētiskie aspekti teritorijas mārketinga menedžmentā.
Praktiskie darbi (12 stundas)
1. Teritoriju plānošanas dokumentu un attīstības stratēģiju izpēte detalizēti izvērtējot teritorijas mārketinga stratēģiskos mērķus (2 stundas).
2. Teritorijas mārketinga vides elementu izpēte dabā (pilsētvidē) - Izpētes uzdevums (mācību pētījums) (2 stundas).
3. Tests - zināšanu kontrole par 1.-6. tēmu (1 stunda).
4. Mārketinga komunikāciju veidu un instrumentu raksturojums un pilnveidošanas iespējas atbilstoši izvēlētajam teritorijas mērķtirgus segmentam (1 stunda).
5. Teritorijas (novada/pilsētas) SVID analīze, lai noteiktu teritorijas priekšrocības un iespējamus attīstības virzienus (1 stunda).
6. Teritorijas (novada/pilsētas) ārējās un iekšējās mērķa auditorijas īpatnības un vajadzības (1 stunda).
7. Tests - zināšanu kontrole par 7.-12. tēmu (1 stunda).

8. Teritorijas mārketinga vides izpētes rezultātu pielietojums teritorijas mārketinga stratēģijas izstrādē. Studentu veiktā pētījuma Teritorijas mārketinga stratēģija “X” novadam/pilsētai prezentācija (3 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa ietvaros jānokārto 2 kontroldarbi, jābūt sekmīgi izpildītiem patstāvīgajiem un praktisko nodarbību uzdevumiem un studiju kursa noslēgumā jāizstrādā un jāprezentē individuālais patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros students veic praktiskos darbus par 1) teritoriju plānošanas dokumentu un attīstības stratēģiju izpēti detalizēti izvērtējot teritorijas mārketinga stratēģiskos mērķus; 2) izpētes uzdevumu (mācību pētījumu) par teritorijas mārketinga vides elementu izpēti dabā (pilsētvidē) - 3) mārketinga komunikāciju veidu un instrumentu raksturojumu un pilnveidošanas iespējām atbilstoši izvēlētajam teritorijas mērķtirgus segmentam; 4) Teritorijas (novada/pilsētas) SVID analīzi, lai noteiktu teritorijas priekšrocības un iespējamos attīstības virzienus; 5) teritorijas (novada/pilsētas) ārējās un iekšējās mērķa auditorijas īpatnības un vajadzības. Praktisko darbu rezultātus students izmanto individuālā patstāvīgā darba – teritorijas mārketinga stratēģijas “X” novadam/ pilsētai - izstrādē. Papildus tam visa studiju kursa ietvaros students patstāvīgi gatavojas kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas akumulējoši - no 2 kontroldarbos (vērtējuma īpatsvars - 40% jeb 20% par katru kontroldarbu), aktivitātes praktiskajās nodarbībās un praktisko uzdevumu izpildē (vērtējuma īpatsvars – 20%) un individuālā patstāvīgā darba (vērtējuma īpatsvars – 40%) saņemtā vērtējuma, kur 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Karavatzis, M. (Ed.), Giovanardi, M. (Ed.), Lichrou, M. (Ed.). (2018). Inclusive Place Branding. Critical Perspectives on Theory and Practice. London: Routledge. p.218.
2. Dinnie K. (2016) Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. London, Routledge, 2nd edition. p 306.
3. Praude V., Vozņuka J. (2013) Teritoriālais mārketings: teorija un prakse. Rīga: Sociālo un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūts: Baltijas Starptautiskā akadēmija. 533 lpp.
4. Avraham, E., Ketter, E. (2012). Media Strategies for Marketing Places in Crisis. London: Routledge.
5. Kotler P., Haider D., Irving R. (2002) Marketing Places. New York: The Free Press, p. 400.

6. Ергунова О. Т. (2017) Маркетинг территории : [учеб. пособие]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, c. 136

Papildliteratūra

1. Ermann U., Hermanik K.J. (2018) Branding the Nation, the Place, the Product. London: Routledge. p.176.
2. Brencis A. (2015) Mārketinga vadības metožu izmantošana Latvijas pašvaldībās. Promocijas darbs. Rīga, Latvijas Universitāte., 170 lpp, 2015. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31326
3. Baker B.(2012) Destination Branding for Small Cities - Second Edition. Creative Leap Books; Second edition, p.208.
4. Ignatjevs S. (2010) Teritorijas mārketings kā reģiona stratēģiskās attīstības faktors. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 192 lpp.
5. Petrova I., Jermolajeva E. (2007) Eiropas valstu pieredze teritoriālajā mārketingā un tās izmantošanas iespējas Latvijā. Daugavpils Universitāte: Saule, 160 lpp.
6. Rainisto S.(2010) Place Marketing and Branding: Success Factors and Best Practices. LAP Lambert Academic Publishing, p.156.

Periodika un citi informācijas avoti

-

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā “Ekonomika” specializācijas virzienā " Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings ".