Код курса Ekon5095

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса21.04.2022

Разработчики курса

author

Inguna Leibus

author

Mairita Kalniņa

Учебная литературa

1. Brooks R.M. Financial management: core concepts, Pearson. 2016. 648 p.
2. Kerzner H. Project Management (12th ed.). A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 2017. 816 p.
3. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 318 lpp.

Дополнительная литература

1. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management, Theory and Practice, 2010. 1184 p.
2. Džouns R. Projektu vadības pamati. Lietišķās informācijas dienests, 2008. 223 lpp.
3. Finnerty John D. Project Financing: Asset-Based Financial Engineering. Third ed., Wiley, 2013. 543 p. Pieejams: http://books.google.com
4. Gatti S. Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects. Elsiever, 2013. 464 p. Pieejams: http://books.google.com
5. Gupta Ambrish. Project Appraisal and Financing. (ch. No 5-6) 2017. Pieejams: http://books.google.com
6. Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. Rīga: 2005.- 139 lpp.
7. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
8. Sharpe W.S., G.J.Alexander, J.V.Bailey. Investments. 5th ed. M.Infra-M, 2009. 1028 p.
9. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: I.K. “INFO TILTS”, 2012. 313 lpp.
10. Yescombe E.R. Principles of Project Finance. Second ed. Wiley, 2013. 559 p. Pieejams: http://books.google.com
11. Vinter G., Price G. Project Finance: a Legal Gide, Sweet&Maxwell Limited, 2006. - p. 473 http://books.google.com

Периодика и другие источники информации


1. Attīstības finanšu aģentūra „Altum”. Pieejams: http://www.altum.lv
2. ES Struktūrfondi. Pieejams: http://www.esfondi.lv
3. Finanšu ministrija. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
4. International Journal of Managerial Finance. Pieejams: International Journal of Managerial Finance | Emerald Insight
5. Journal of Corporate Finance. Pieejams: Journal of Corporate Finance - Journal - Elsevier
6. Journal of Financial Stability. Pieejams: Journal of Financial Stability / ScienceDirect.com by Elsevier
7. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: www.liaa.lv
8. Latvijas pašvaldību savienība. Pieejams: http://www.lps.lv
9. Lauku atbalsta dienests. Pieejams: www.lad.gov.lv
10. LR Ekonomikas ministrija. Pieejams: www.em.gov.lv
11. Project management Jorunal. Pieejams: pmi.org
12. Riska vadības rokasgrāmata. Lietišķās informācijas dienests. Rīga.
13. The Journal of Risk Finance. Pieejams: Journal of Risk Finance | Emerald Insight