Kursa kods Ekon5095

Kredītpunkti 3

Projektu finanšu vadība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums21.04.2022

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Inguna Leibus

Dr. oec.

author lekt.

Mairita Kalniņa

Mg. proj. mgmt.

Kursa anotācija

Studenti apgūst ar projektu vadību saistīto grāmatvedības organizāciju, grāmatvedības objektu uzskaites principus, metodes un tiesisko bāzi, gūst padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas projekta budžeta plānošanā, sagatavošanā, ieviešanas un kontroles metodēs un tehnikās. Studenti apgūst prasmi noteikt un izvērtēt projektu finanšu riskus, finansēšanas avotu izvēles principus, projektu naudas plūsmas un finansēšanas plāna veidošanu, saskaņā ar projektu dzīves cikla modeli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot ar projektu vadību saistītu grāmatvedības objektu, t.sk. izmaksu uzskaites principus, metodes un tiesisko bāzi. Kontroldarbs (uzdevumi ar aprēķiniem), eksāmens.
2. Zina un izprot projektu budžeta plānošanas un sagatavošanas pamatprincipus, pārzina metodes un to pielietošanu projektu vadībā, saskaņā ar projekta dzīves ciklu. Kontroldarbs (uzdevumi ar aprēķiniem), eksāmens.
3. Zina un izprot projekta finanšu (naudas) plūsmas sagatavošanas, kontroles un progresa novērtējuma mehānismus. Kontroldarbs (uzdevumi ar aprēķiniem), eksāmens.
4. Prot aprēķināt grāmatvedības uzskaites objektu vērtību un izmantot finanšu pārskata informāciju. Kontroldarbs (uzdevumi ar aprēķiniem), eksāmens.
5. Spēj plānot un izstrādāt projekta budžetu. Eksāmens.
6. Prot plānot un novērtēt projekta naudas plūsmu un finanšu risku ietekmi. Kontroldarbs (uzdevumi ar aprēķiniem), eksāmens.
7. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Eksāmens.
8. Spēj atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus. Eksāmens.
9. Prot pielietot iegūtās zināšanas, lai izprastu un analizētu grāmatvedības un finanšu informāciju, sekmīgi darboties projektu budžeta plānošanā un izstrādē, pielietojot mūsdienīgas finanšu vadības metodes. Praktiskie darbi, kontroldarbi, eksāmens.
10. Spēj pielietot zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstoši projekta darbības jomai, uzņēmuma grāmatvedības politikai, ņemot vērā finanšu riskus un nenoteiktības apstākļus. Praktiskie darbi, kontroldarbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)


1. Grāmatvedības organizācija projektu vadīšanā. Grāmatvedības nozīme, prasības un pamatprincipi. Grāmatvedības uzskaites objekti: līdzekļi, finansēšanas avoti, ieņēmumi un izmaksas. Bilance. Grāmatvedības konti. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
2. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite un izmaksu aprēķināšana. Nemateriālie ieguldījumi. Attīstības izmaksas. Uzņēmuma nemateriālā vērtība. Pamatlīdzekļi. Pamatlīdzekļu nolietojums. Ilgtermiņa ieguldījumu atspoguļošana finanšu pārskatā. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
3. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite un izmaksu aprēķināšana. Krājumi. Debitori. Nākamo periodu izmaksas. Īstermiņa finanšu ieguldījumi. Naudas līdzekļi. Naudas plūsmas plānošana. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
4. Pašu kapitāla un kredītsaistību uzskaite. Pamatkapitāls. Rezerves. Peļņas vai zaudējumu uzskaite. Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori. Nākamo periodu ieņēmumi. Uzkrātās saistības. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
5. Ieņēmumu un izmaksu uzskaite. Projekta ieņēmumu atzīšana. Projekta izmaksu klasifikācija. Darbaspēka izmaksas. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) aprēķināšana un uzskaite. (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
6. Finanšu pārskati. Finanšu pārskata saturs un sagatavošana. (lekcija 1 stunda, kontroldarbs 1 stunda)
7. Projekta budžets, tā veidi un sagatavošanas metodes. Projekta finanšu prasību un resursu identificēšana. Projekta budžets, tā elementi un sagatavošanas metodes. Projekta budžeta izstrādes pamatprincipi, budžeta ierobežojumi un to novērtējums. Efektīvas projektu budžeta veidošanas nepieciešamība. (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 2 stundas)
8. Projekta budžeta plānošana un vadība. Projekta budžeta plānošanas process un tā vadība, plānošanas metodes. Projekta izmaksu noteikšana, resursu novērtējums. Projekta budžeta kontrole un uzraudzība. Projekta budžeta ieviešanas progresa novērtējums. Izmaksu un ieņēmumu ieguvumi, projekta budžeta izmaiņu analīze un to ietekme uz projekta gaitu, faktisko izdevumu un ieņēmumu uzraudzība pret budžeta un naudas plūsmas prognozēm. (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 2 stundas)
9. Projekta finanšu plūsma, tās sagatavošana un kontrole. Projekta naudas plūsma, izmaksu noteikšanas metodes. Projekta naudas plūsmas prognozes sagatavošana, saskaņā ar projekta dzīves ciklu. Projekta naudas plūsmas analīze un kontrole. (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 1 stunda, kontroldarbs 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai


1. Grāmatvedības objektu uzskaites principi, metodes un tiesiskā bāze, finanšu pārskats, naudas plūsmas plānošana. Praktiskie darbi, 1. kontroldarbs (uzdevumi ar aprēķiniem) (30%)
2. Projekta budžeta izstrāde, finanšu plūsmas sastādīšana un finanšu plūsmas progresa analīze, izmaksu un ieņēmumu ieguvumu analīze, faktisko izdevumu un ieņēmumu uzraudzība. Praktiskie darbi, 2. kontroldarbs (uzdevumi ar aprēķiniem) (30%)
3. Visas tēmas. Eksāmens(40%)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās praktiskajiem darbiem, kontroldarbiem, eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji


Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no 2 kontroldarbu vērtējuma (60%), eksāmena vērtējums (40%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Brooks R.M. Financial management: core concepts, Pearson. 2016. 648 p.
2. Kerzner H. Project Management (12th ed.). A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 2017. 816 p.
3. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 318 lpp.

Papildliteratūra

1. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management, Theory and Practice, 2010. 1184 p.
2. Džouns R. Projektu vadības pamati. Lietišķās informācijas dienests, 2008. 223 lpp.
3. Finnerty John D. Project Financing: Asset-Based Financial Engineering. Third ed., Wiley, 2013. 543 p. Pieejams: http://books.google.com
4. Gatti S. Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects. Elsiever, 2013. 464 p. Pieejams: http://books.google.com
5. Gupta Ambrish. Project Appraisal and Financing. (ch. No 5-6) 2017. Pieejams: http://books.google.com
6. Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. Rīga: 2005.- 139 lpp.
7. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
8. Sharpe W.S., G.J.Alexander, J.V.Bailey. Investments. 5th ed. M.Infra-M, 2009. 1028 p.
9. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: I.K. “INFO TILTS”, 2012. 313 lpp.
10. Yescombe E.R. Principles of Project Finance. Second ed. Wiley, 2013. 559 p. Pieejams: http://books.google.com
11. Vinter G., Price G. Project Finance: a Legal Gide, Sweet&Maxwell Limited, 2006. - p. 473 http://books.google.com

Periodika un citi informācijas avoti


1. Attīstības finanšu aģentūra „Altum”. Pieejams: http://www.altum.lv
2. ES Struktūrfondi. Pieejams: http://www.esfondi.lv
3. Finanšu ministrija. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
4. International Journal of Managerial Finance. Pieejams: International Journal of Managerial Finance | Emerald Insight
5. Journal of Corporate Finance. Pieejams: Journal of Corporate Finance - Journal - Elsevier
6. Journal of Financial Stability. Pieejams: Journal of Financial Stability / ScienceDirect.com by Elsevier
7. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: www.liaa.lv
8. Latvijas pašvaldību savienība. Pieejams: http://www.lps.lv
9. Lauku atbalsta dienests. Pieejams: www.lad.gov.lv
10. LR Ekonomikas ministrija. Pieejams: www.em.gov.lv
11. Project management Jorunal. Pieejams: pmi.org
12. Riska vadības rokasgrāmata. Lietišķās informācijas dienests. Rīga.
13. The Journal of Risk Finance. Pieejams: Journal of Risk Finance | Emerald Insight

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF profesionālajai maģistra studiju programmai „Projektu vadība”