Code du cours Ekon4100

Crédits 4

La quantité totale d'heures en classe160

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant160

Date de l'approbation du cours19.06.2019

Auteur du cours

author

Inguna Leibus

Connaissances de base

Ekon2122,

Ekon3049,

Ekon3090,

Ekon3091,

Ekon4099,

Ekon4102,

Manuels

1) Metodiskie norādījumi studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas Ekonomika studentiem, 2018. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2) Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2011. 244 lpp.
3) Andžāne V. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001.
4) Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
5) Benze J. Finanšu grāmatvedība: Mācību līdzeklis. Rīga: Grāmatvedis, 1998. 322 lpp.
6) Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009.
7) Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. J.Bojarenko, A.Tjurina, M.Ķuda, I.Pokromoviča, I.Jespere. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009.
8) Elliot B., Elliot J. Financial Accounting, Reporting and Analysis: International Edition. 2nd ed. London: Prentice Hall, 2006. 696 p.
9) Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 327 lpp.
10) Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018.
11) Harrison W. T., Horngren C. T. Financial Accounting. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005. 720 p.
12) Jaunzema J. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 256 lpp.
13) Jiambalvo J. Managerial Accouting: International Student Version. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 2010. 572 p.
14) Kelmere L. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 168 lpp.
15) Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: LR CSP, 2003. 267 lpp.
16) Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp.
17) Krogzeme H. Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. 392 lpp.
18) Grāmatvedības pamati uzņēmumos. I.Leibus, R.Grigorjeva, A.Jesemčika, A.Svarinska. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
19) Finanšu grāmatvedība. I.Leibus, I.Pētersone, A.Jesemčika, A.Svarinska, R.Grigorjeva R. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2020. 318 lpp.
20) Matule I. Grāmatvedības organizācijas dokumenti – izstrādāšanas rokasgrāmata. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016.
21) Orlovska A. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2012. 191 lpp.
22) Orlovska A., Jurgelāne I. Ekonomiskā statistika. Rīga: RTU, 2016. 155 lpp.
23) Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds “Jumava”, 2007. 266 lpp.
24) Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. IK “INFO TILTS”. Rīga: 2012. 313 lpp.
25) Semjonova N. Komercdarbības finansēšanas aprēķini: mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 53 lpp.
26) Sutton T. Corporate Financial Accounting and Reporting. 2nd ed. London: Prentice Hall, 2004. 722 p.
27) Wood F., Sangster A. Business accounting 1. London: Prentice Hall, 2005. 765 p.

Ouvrages supplémentaires

1) Alexander J Financial Planning & Analysis and Performace Management. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018. 612 p.
2) Apsīte I. Pamatlīdzekļu uzskaite komercuzņēmumos. Sigulda: SIA Lietišķās apmācības centrs, 2011. 266 lpp.
3) Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2012. 296 lpp.
4) Arnold G. Corporate Financial Management. Parson Education, 2005. 1160 p.
5) Beļavska L. Grāmatvedības pamati atbilstoši starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem: mācību līdzeklis. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2007. 248 lpp.
6) Brigham E., Ehrhardt M. Corporate finance: A focused approach. 2nd edition. Mason, OH: Thomson South-Western, 2006.
7) Brūna I., Kaire L. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Rīga: LU, 2002. 99 lpp.
8) Danos P., Imhoff E. A. Introduction to Financial Accounting. Boston: Richard D. Irwin, 1991. 1008 p.
9) Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
10) Finanšu vadības rokasgrāmata. V. Jerošenko ... u.c. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
11) Statistics. D.Freedman, R.Pisani, R.Purves, A.Adhikari .2nd ed. New York; London: W.W.Norton and Co, 1991. 514 p.
12) Gowthorpe C. Business Accounting and Finance: for Non specialists. London: Thomson, 2005. 654 p.
13) Finanšu grāmatvedība: mācību līdzeklis. M.Grandāne, E.Martemjanova, I.Mārāne, V.Mežaraupe, A.Soopa. Rīga: RaKa, 2004.
14) Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca Sast. V.Kvēle. Rīga: Avots, 2005.
15) Ķirsone A., Rutkovska I., Blumberga A. Grāmatvedības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2005.
16) Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
17) Horngren C. T., Bhimani A., Foster G., Datar S. M. Management and cost accounting. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1999. 895 p.
18) Horngren C. T., Sundem G. L., Stratton W. O. Introduction to Management Accounting. 12th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2002. 789 p.
19) Ivanova O. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti. Rīga: Merkūrijs LAT, 2004. 211 lpp.
20) Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2015.
21) Januška M. Problējautājumi pamatlīdzekļu uzskaites jomā. Grāmatvedība un nodokļi nomas attiecībās. Rīga: SIA Merkūrijs LAT, 2006. 159 lpp.
22) Jaunzems A. Risku analīze un vadīšana. Ventspils, 2009. 361 lpp.
23) Kālis I. Finanšu vadība. Rīga: LU, grāmatvedības institūts, 2002. 227 lpp.
24) Kinserdal A. Financial Accounting: An International Perspective. London: Financial Times: Prentice Hall, 1998. 309 p.
25) Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348 lpp.
26) Kurjanovičs V. Biznesa novērtējums. Metodika un organizācija. Rīga: SIA “Merkurijs Info”, 2012. 189 lpp.
27) Leibus I. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 173 lpp.
28) Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 147 lpp.
29) Liepiņa I. Gada pārskata sagatavošanas rokasgrāmata 2009/2010. Rīga: LZRAIC, 2010. 119 lpp.
30) Lietišķās angļu valodas kurss menedžeriem, ekonomistiem un grāmatvežiem. Rīga: MAMUTS, 2005. 190 lpp.
31) Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 255 lpp.
32) Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 288 lpp.
33) Ludboržs A. () Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 287 lpp.
34) Mālderis G. Inventarizācijas: mācību līdzeklis. Rīga: Turība, 2005. 80 lpp.
35) Mālderis G. Grāmatvedība, revīzija, audits: mācību līdzeklis. Rīga: Turība, 2008. 144 lpp.
36) Millere I. Grāmatvedības attīstība Latvijā: monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 240 lpp.
37) Praude V. Finanšu instrumenti. Rīga: SIA Burtene, 2009. 446 lpp.
38) Prauliņš A. Grāmatvedības standartizācijas teorija un prakse: zinātniskā monogrāfija. Dr. oec. V. Paupas red. Rīga: Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas institūts, 2007. 484 lpp.
39) Pravarne O. Autotransports uzņēmumos. 1. grāmata. Rīga: Beno Prese, 2004. 112 lpp.
40) Profesionālo grāmatvežu ētikas kodekss. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija. Rīga: LR Grāmatvežu asociācija, 2002.
41) Ricketts D., Gray J. Managerial Accounting. Boston: Houghton Mifflin Company, 1991. 949 p.
42) Rupeika–Apoga R., Zelgakve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Rīga: LU, Akadēmiskais apgāds, 2009. 117 lpp.
43) Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2005. 384 lpp.
44) Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225 lpp.
45) Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Rīga: Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
46) Slavinska I., Zvirgzdiņa R. Finanšu analīze un plānošana. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007. 259 lpp.
47) Stolders I. Grāmatvedības teorija. Rīga, 1981.
48) Strēle I. Datorgrāmatvedība. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2010. 127 lpp.
49) Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: SIA Drukātava, 2008. 100 lpp.
50) Sundukova Z. Uzņēmējdarbības līdzekļu un to veidošanas avotu uzskaite un novērtēšana: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2011. 232 lpp.
51) Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
52) Upchurch A. Cost Accounting: Principles and Practice. London: Prentice Hall, 2002. 698 p.
53) Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga: Kamene, 2005. 92 lpp.
54) Vītola Ī., Soopa A. Vadības grāmatvedība. Jelgava: LLU, 2002. 228 lpp.
55) Zadorožnaja O. Excel grāmatvedim. Rīga: Mamuts, 2005. 96 lpp.
56) Zaiceva E., Zadorožnaja O. Autotransports uzņēmumā. 2. grāmata. Rīga: Beno Prese, 2004. 96 lpp.
57) Zaiceva E., Zadorožnaja O. Autotransports uzņēmumā. 3. grāmata. Rīga: Beno Prese, 2004. 96 lpp.
58) Zariņa V. Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības. Rīga: Turība, 2004. 264 lpp.
59) Zariņa V. Ilgtermiņa materiālo aktīvu uzskaite un novērtēšana: Monogrāfija. Rīga: LID, 2011. 280 lpp.
60) Zīriņa V. Finanšu plānošana uzņēmumā. LID. Rīga, 2009. 105 lpp.
61) Анализ финансовога состояния предприятия: основные положения методики. Москва, Санкт-Петербург: Алт-Инвест, 2005. 251 с.
62) Бланк И. А. Управление активами. Москва: Ника–Центр, Эльга, 2002. 720 с.
63) Бланк И. А. Управление формированием капитала. Москва: Ника–Центр, Эльга, 2002. 512 с.
64) Бланк И. А. Финансовый менеджмент: yчеъный курс. Москва: Ника–Центр, Эльга, 2002. 528 с.
65) Брег С. Настольная книга финансового директора. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. 525 с.
66) Ефимова М.Р. Статистика. Москва: Инфра-М, 2006. 335 c.
67) Рогатных Е.Б. Элементарная статистика. Москва: Экзамен, 2006. 158 с.
68) Сатклифф М., Доннеллан М. Еффективная финансовая деятельность. Москва: Вершина, 2009. 494 с.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1) Bilance. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709.
2) Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests
3) Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: SIA Grand. ISSN 1691-3795.
4) iFinanses.lv Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, Elektronisks žurnāls. Pieejams: http://iFinanses.lv
5) Bilance.PLZ. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, Elektronisks žurnāls. Pieejams: https://www.plz.lv
6) CSP mājaslapa.
7) EM mājaslapa.
8) EUROSTAT datu bāzes un publikācijas.
9) Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Statistika.
10) LR Finanšu ministrijas mājaslapa.
11) LR likumi un MK noteikumi: Latvijas Vēstnesis.
12) Lursoft datu bāzes.
13) Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway.
14) Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa.