Kursa kods Ekon4100

Kredītpunkti 4

Grāmatvedība un finanses

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inguna Leibus

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2122, Statistika

Ekon3049, Uzņēmuma finanses

Ekon3090, Nodokļu uzskaite

Ekon3091, Vadības grāmatvedība

Ekon4099, Finanšu pārskati

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija

Izstrādājot studiju projektu, students nostiprina, sistematizē un paplašina studiju kursos Finanšu grāmatvedība, Statistika un Uzņēmuma finanses gūtās teorētiskās zināšanas. Students iemācās raksturot, atklāt un novērtēt pētāmā objekta teorētiskos un tiesiskos aspektus, veic uzņēmuma finanšu grāmatvedības izpēti, gūst iemaņas statistiskās informācijas vākšanā un apstrādē, kā arī uzņēmuma finanšu analīzē, izdara patstāvīgus secinājumus un formulē priekšlikumus identificēto problēmu risināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Zina, izprot un orientējas spēkā esošajos tiesību aktos par attiecīgo analizējamo tēmu - studiju projekts, prezentācija
2) Zina un izprot finanšu grāmatvedības teorētiskos pamatprincipus un likumsakarības, uzņēmuma finanšu rādītājus un to nozīmi - studiju projekts, prezentācija
3) Spēj patstāvīgi iegūt un atlasīt aktuālu profesionālo literatūru, sistematizēt iegūto informāciju, izvērtējot to kritiski - studiju projekts
4) Spēj aprakstīt un analizēt finanšu grāmatvedības uzskaites objektus un uzņēmuma finanšu rezultātus, izdarīt argumentētus secinājumus un izteikt priekšlikumus -studiju projekts, prezentācija
5) Spēj veikt statistikas datu analīzi - studiju projekts, prezentācija
6) Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs
7) Spēj atlasīt informāciju, pielietot dažādas pētījumu metodes, prezentēt un argumentēt veikto pētījumu un aprēķinus, izteiktos priekšlikumus - studiju projekts, studiju projekta prezentācija un aizstāvēšana
8) Prot patstāvīgi analizēt finanšu grāmatvedības uzskaites objektus, saskatīt likumsakarības un problēmas - studiju projekts, prezentācija, diskusija, projekta vadītāja vērtējums
9) Prot patstāvīgi analizēt uzņēmuma finanšu rādītājus, saskatīt likumsakarības un problēmas, lai izdarītu argumentētus secinājumus un priekšlikumus - studiju projekts, prezentācija, diskusija, projekta vadītāja vērtējums

10) Prot argumentēti prezentēt un diskutēt par sava pētījuma rezultātiem, pamatot savu viedokli - prezentācija, diskusija

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tēmas izvēle, tās pamatojums. Students patstāvīgi izvēlas tēmu no piedāvāto tēmu virzienu saraksta. Pēc tam tēmu konkretizē kopā ar studiju projekta vadītāju.
2. Studiju projekta mērķa, uzdevumu un satura noteikšana. Sadarbībā ar studiju projekta vadītāju tiek noteikts projekta mērķis, definēti uzdevumi un veidota projekta struktūra atbilstoši studiju projekta vispārējam plānam. Ievadā (1 – 2 lpp.) jāpamato projekta tēmas aktualitāte. Pamatojoties uz tēmas aktualitāti, jāformulē darba mērķis. Darbā ir tikai viens mērķis un tā formulējumam jābūt pēc iespējas īsam un konkrētam atbilstošam izvēlētajai tēmai. Pētījuma mērķa sasniegšanas gaitu atklāj veicamie darba uzdevumi. Uzdevumi ir noteiktas metodiskas darbības, kuras ir pakārtotas darba mērķim un atspoguļo tā sasniegšanas gaitu. Uzdevumi atspoguļo darba saturu. Ievadā jāraksturo pētījuma objekts un periods, jāapraksta projekta struktūra un apjoms.
3. Pētījumu metožu izvēle. Pētījuma metodes ir instrumenti, ar kuru palīdzību tiek īstenoti darba uzdevumi. Tāpēc darba ievadā jānorāda, kādas metodes autors konkrēti dotajā pētījumā izmantos.
4. Darba struktūras izveide. Studentam jāizveido studiju projekta struktūra, norādot lielākās nodaļas. Katram darba uzdevumam var atbilst atsevišķa nodaļa. Rekomendējamais apjoms darba pamatdaļai (teorētiskā un praktiskā daļa) – 93% no darba. Pielikumi darba apjomu neveido.
5. Teorētiskās literatūras apkopošana, sistematizēšana un diskusija. Studentam jāapkopo studiju projekta izstrādei nepieciešamās dažādos studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas, un jāizmanto tās par pamatu projekta analītiskās daļas izstrādei. Par pētījuma informācijas avotiem kalpo jaunākie fundamentāli zinātniski pētījumi, LR likumi, MK noteikumi, speciālā un vispārējā literatūra, publiklācijas starptautiski citējamos rakstu krājumos un periodikā, valsts statistikas dati, ministriju publicētie materiāli. Vismaz 5 literatūras avotiem jābūt svešvalodā. Studentam jāveido teorētiska diskusija, apkopojot dažādu autoru atziņas un viedokļus par konkrēto uzskaites objektu un jāizsaka savs vērtējums. Studentam jādod sava viedokļa pamatojums.
6. Pētījuma veikšana. Praktiskajā daļā ir jāveic statistikas datu apstrāde un uzņēmuma finanšu analīze. Statistikas datu apstrādei un finanšu analīzes veikšanai ieteicams izmantot konkrēta uzņēmuma datus, izmantojot vismaz pēdējo 3 gadu rādītājus. Ja pieejamie dati par uzņēmumu nav pietiekoši analīzes veikšanai, izmanto statistikas datus par nozari vai valsti kopumā. Pētījumā iegūtos rezultātus vēlams apkopot tabulās un attēlos. Studentam jāizdara patstāvīgi secinājumi par apkopotajiem statistikas datiem, tajos ietverto informāciju, kā arī par konstatētajām tendencēm un likumsakarībām.
7. Secinājumu izstrāde. Secinājumi ir darba noslēdzošā daļa, kurā tēžu veidā aptver visu darba saturu. Secinājumiem jābūt tieši saistītiem ar darba mērķi un uzdevumiem. Secinājumiem jāatspoguļo svarīgākās atziņas, kas izriet no pētījuma un darba satura. Secinājumi tiek pamatoti ar svarīgiem datiem un faktiem, kas minēti darbā. Tāpat secinājumiem jāparāda autora ieguldījums konkrētās problēmas izpētē, iegūtās novitātes un praktiskā nozīme.
8. Priekšlikumu izstrāde. Priekšlikumiem ir jāizriet no darbā veiktajiem pētījumiem un izdarītajiem secinājumiem. Priekšlikums nevar būt citāts no citu autoru darbiem. Priekšlikumam jābūt pamatotam un adresētam konkrētam realizētājam praksē.
9. Izmantotās literatūras saraksta izveide. Izmantotās literatūras sarakstu noformē atbilstoši ESAF Metodisko noteikumu prasībām. Izmantotā literatūra ir visu grāmatu, rakstu, tekstu un citas informācijas uzskaitījums, uz kuru ir atsauces darbā.

10. Pielikumu apkopošana. Pielikumi darba apjomu neveido. Pielikumos pievieno dokumentus un informatīvos datus, ja tie ir pārāk apjomīgi, lai tiktu iekļauti pamattekstā. Finanšu datus atspoguļo apkopotus studenta paša veidotās tabulās, nevis pievieno kopētas uzņēmuma finanšu pārskatu sastāvdaļas. Pielikumus nummurē un tiem tekstā tiek veidotas atsauces.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju projekts jāaizstāv Finanšu un grāmatvedības institūta mācībspēku komisijai. Studiju projekta aizstāvēšanai jāsagatavo Power Point prezentācija, iekļaujoties 10 minūtēs. Prezentācija ietver darba mērķi, uzdevumus, tēmas aktualitāti un darba gaitā konstatētos būtiskākos pētījuma rezultātus, kā arī secinājumus un priekšlikumus. Pēc prezentācijas autors atbild uz komisijas uzdotajiem jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju projekta izstrādāšanu, vadīšanu, iesniegšanu un aizstāvēšanas kārtību regulē Metodiskie norādījumi studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju projektu novērtē komisija, vērtē darba saturu, studenta prasmi prezentēt savu pētījumu un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Studiju projekts tiek novērtēts 10 ballu sistēmā. Studiju projekts ir aizstāvēts, ja visi komisijas locekļi devuši sekmīgu darba vērtējumu. Ja saņemts nesekmīgs vērtējums, tad projekts jāpilveido un jāaizstāv atkārtoti komisijas noteiktajā laikā.

Obligātā literatūra

1) Metodiskie norādījumi studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas Ekonomika studentiem, 2018. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2) Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2011. 244 lpp.
3) Andžāne V. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001.
4) Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
5) Benze J. Finanšu grāmatvedība: Mācību līdzeklis. Rīga: Grāmatvedis, 1998. 322 lpp.
6) Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009.
7) Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. J.Bojarenko, A.Tjurina, M.Ķuda, I.Pokromoviča, I.Jespere. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009.
8) Elliot B., Elliot J. Financial Accounting, Reporting and Analysis: International Edition. 2nd ed. London: Prentice Hall, 2006. 696 p.
9) Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 327 lpp.
10) Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018.
11) Harrison W. T., Horngren C. T. Financial Accounting. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005. 720 p.
12) Jaunzema J. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 256 lpp.
13) Jiambalvo J. Managerial Accouting: International Student Version. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 2010. 572 p.
14) Kelmere L. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 168 lpp.
15) Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Mācību grāmata augstskolām. Rīga: LR CSP, 2003. 267 lpp.
16) Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp.
17) Krogzeme H. Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. 392 lpp.
18) Grāmatvedības pamati uzņēmumos. I.Leibus, R.Grigorjeva, A.Jesemčika, A.Svarinska. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
19) Finanšu grāmatvedība. I.Leibus, I.Pētersone, A.Jesemčika, A.Svarinska, R.Grigorjeva R. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2020. 318 lpp.
20) Matule I. Grāmatvedības organizācijas dokumenti – izstrādāšanas rokasgrāmata. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016.
21) Orlovska A. Statistika. Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2012. 191 lpp.
22) Orlovska A., Jurgelāne I. Ekonomiskā statistika. Rīga: RTU, 2016. 155 lpp.
23) Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds “Jumava”, 2007. 266 lpp.
24) Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. IK “INFO TILTS”. Rīga: 2012. 313 lpp.
25) Semjonova N. Komercdarbības finansēšanas aprēķini: mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 53 lpp.
26) Sutton T. Corporate Financial Accounting and Reporting. 2nd ed. London: Prentice Hall, 2004. 722 p.
27) Wood F., Sangster A. Business accounting 1. London: Prentice Hall, 2005. 765 p.

Papildliteratūra

1) Alexander J Financial Planning & Analysis and Performace Management. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018. 612 p.
2) Apsīte I. Pamatlīdzekļu uzskaite komercuzņēmumos. Sigulda: SIA Lietišķās apmācības centrs, 2011. 266 lpp.
3) Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2012. 296 lpp.
4) Arnold G. Corporate Financial Management. Parson Education, 2005. 1160 p.
5) Beļavska L. Grāmatvedības pamati atbilstoši starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem: mācību līdzeklis. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2007. 248 lpp.
6) Brigham E., Ehrhardt M. Corporate finance: A focused approach. 2nd edition. Mason, OH: Thomson South-Western, 2006.
7) Brūna I., Kaire L. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Rīga: LU, 2002. 99 lpp.
8) Danos P., Imhoff E. A. Introduction to Financial Accounting. Boston: Richard D. Irwin, 1991. 1008 p.
9) Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
10) Finanšu vadības rokasgrāmata. V. Jerošenko ... u.c. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
11) Statistics. D.Freedman, R.Pisani, R.Purves, A.Adhikari .2nd ed. New York; London: W.W.Norton and Co, 1991. 514 p.
12) Gowthorpe C. Business Accounting and Finance: for Non specialists. London: Thomson, 2005. 654 p.
13) Finanšu grāmatvedība: mācību līdzeklis. M.Grandāne, E.Martemjanova, I.Mārāne, V.Mežaraupe, A.Soopa. Rīga: RaKa, 2004.
14) Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca Sast. V.Kvēle. Rīga: Avots, 2005.
15) Ķirsone A., Rutkovska I., Blumberga A. Grāmatvedības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2005.
16) Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
17) Horngren C. T., Bhimani A., Foster G., Datar S. M. Management and cost accounting. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1999. 895 p.
18) Horngren C. T., Sundem G. L., Stratton W. O. Introduction to Management Accounting. 12th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2002. 789 p.
19) Ivanova O. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti. Rīga: Merkūrijs LAT, 2004. 211 lpp.
20) Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2015.
21) Januška M. Problējautājumi pamatlīdzekļu uzskaites jomā. Grāmatvedība un nodokļi nomas attiecībās. Rīga: SIA Merkūrijs LAT, 2006. 159 lpp.
22) Jaunzems A. Risku analīze un vadīšana. Ventspils, 2009. 361 lpp.
23) Kālis I. Finanšu vadība. Rīga: LU, grāmatvedības institūts, 2002. 227 lpp.
24) Kinserdal A. Financial Accounting: An International Perspective. London: Financial Times: Prentice Hall, 1998. 309 p.
25) Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348 lpp.
26) Kurjanovičs V. Biznesa novērtējums. Metodika un organizācija. Rīga: SIA “Merkurijs Info”, 2012. 189 lpp.
27) Leibus I. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 173 lpp.
28) Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 147 lpp.
29) Liepiņa I. Gada pārskata sagatavošanas rokasgrāmata 2009/2010. Rīga: LZRAIC, 2010. 119 lpp.
30) Lietišķās angļu valodas kurss menedžeriem, ekonomistiem un grāmatvežiem. Rīga: MAMUTS, 2005. 190 lpp.
31) Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 255 lpp.
32) Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 288 lpp.
33) Ludboržs A. () Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 287 lpp.
34) Mālderis G. Inventarizācijas: mācību līdzeklis. Rīga: Turība, 2005. 80 lpp.
35) Mālderis G. Grāmatvedība, revīzija, audits: mācību līdzeklis. Rīga: Turība, 2008. 144 lpp.
36) Millere I. Grāmatvedības attīstība Latvijā: monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 240 lpp.
37) Praude V. Finanšu instrumenti. Rīga: SIA Burtene, 2009. 446 lpp.
38) Prauliņš A. Grāmatvedības standartizācijas teorija un prakse: zinātniskā monogrāfija. Dr. oec. V. Paupas red. Rīga: Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas institūts, 2007. 484 lpp.
39) Pravarne O. Autotransports uzņēmumos. 1. grāmata. Rīga: Beno Prese, 2004. 112 lpp.
40) Profesionālo grāmatvežu ētikas kodekss. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija. Rīga: LR Grāmatvežu asociācija, 2002.
41) Ricketts D., Gray J. Managerial Accounting. Boston: Houghton Mifflin Company, 1991. 949 p.
42) Rupeika–Apoga R., Zelgakve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Rīga: LU, Akadēmiskais apgāds, 2009. 117 lpp.
43) Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2005. 384 lpp.
44) Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225 lpp.
45) Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Rīga: Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
46) Slavinska I., Zvirgzdiņa R. Finanšu analīze un plānošana. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007. 259 lpp.
47) Stolders I. Grāmatvedības teorija. Rīga, 1981.
48) Strēle I. Datorgrāmatvedība. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2010. 127 lpp.
49) Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: SIA Drukātava, 2008. 100 lpp.
50) Sundukova Z. Uzņēmējdarbības līdzekļu un to veidošanas avotu uzskaite un novērtēšana: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2011. 232 lpp.
51) Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
52) Upchurch A. Cost Accounting: Principles and Practice. London: Prentice Hall, 2002. 698 p.
53) Vergina G., Kārkliņa V. Statistika ekonomistiem. Rīga: Kamene, 2005. 92 lpp.
54) Vītola Ī., Soopa A. Vadības grāmatvedība. Jelgava: LLU, 2002. 228 lpp.
55) Zadorožnaja O. Excel grāmatvedim. Rīga: Mamuts, 2005. 96 lpp.
56) Zaiceva E., Zadorožnaja O. Autotransports uzņēmumā. 2. grāmata. Rīga: Beno Prese, 2004. 96 lpp.
57) Zaiceva E., Zadorožnaja O. Autotransports uzņēmumā. 3. grāmata. Rīga: Beno Prese, 2004. 96 lpp.
58) Zariņa V. Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības. Rīga: Turība, 2004. 264 lpp.
59) Zariņa V. Ilgtermiņa materiālo aktīvu uzskaite un novērtēšana: Monogrāfija. Rīga: LID, 2011. 280 lpp.
60) Zīriņa V. Finanšu plānošana uzņēmumā. LID. Rīga, 2009. 105 lpp.
61) Анализ финансовога состояния предприятия: основные положения методики. Москва, Санкт-Петербург: Алт-Инвест, 2005. 251 с.
62) Бланк И. А. Управление активами. Москва: Ника–Центр, Эльга, 2002. 720 с.
63) Бланк И. А. Управление формированием капитала. Москва: Ника–Центр, Эльга, 2002. 512 с.
64) Бланк И. А. Финансовый менеджмент: yчеъный курс. Москва: Ника–Центр, Эльга, 2002. 528 с.
65) Брег С. Настольная книга финансового директора. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. 525 с.
66) Ефимова М.Р. Статистика. Москва: Инфра-М, 2006. 335 c.
67) Рогатных Е.Б. Элементарная статистика. Москва: Экзамен, 2006. 158 с.
68) Сатклифф М., Доннеллан М. Еффективная финансовая деятельность. Москва: Вершина, 2009. 494 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1) Bilance. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709.
2) Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests
3) Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: SIA Grand. ISSN 1691-3795.
4) iFinanses.lv Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, Elektronisks žurnāls. Pieejams: http://iFinanses.lv
5) Bilance.PLZ. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, Elektronisks žurnāls. Pieejams: https://www.plz.lv
6) CSP mājaslapa.
7) EM mājaslapa.
8) EUROSTAT datu bāzes un publikācijas.
9) Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Statistika.
10) LR Finanšu ministrijas mājaslapa.
11) LR likumi un MK noteikumi: Latvijas Vēstnesis.
12) Lursoft datu bāzes.
13) Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway.
14) Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa.

Piezīmes

Studiju projekts ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programma „Ekonomika” specializācijas virzienam „Grāmatvedība un finanses”.