Kurs-Code Ekon4087

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)21.06.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ingrīda Pētersone

Vorkenntnisse

Ekon4102,

VadZ4027,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Starptautisko revīzijas, apliecinājumu pakalpojumu un ētikas oficiālo paziņojumu rokasgrāmata: 2004. gada izdevums. Starptautiskā grāmatvežu federācija. Rīga: Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, 2004. 873 lpp.
2. Daņēviča D. Finansu pārskatu revīzija: Starptautiskie revīzijas standarti. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp.
3. Gray L., Manson S., Crawford L. The Audit Process Principles, Practice and Cases. 6th ed. UK: Cengage Learning EMEA, 2015. 920 lpp. ISBN: 978-1-4080-8170-9

4. Бичкова С. М., Растамханова Л. Н. Риски в аудиторской деятельности. Под редакцией С. М. Бичковой. Москва: Финанси и статистика, 2003. 416 с.

Weiterfuhrende Literatur

1. Revīzijas pakalpojumu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 03.05.2001. Stājas spēkā 01.01.2002. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/20946-revizijas-pakalpojumu-likums
2. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.02016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
3. Vērdiņa G. Iekšējā kontrole. Iekšējais audits: mācību līdzekļi. Rīga: Gita Vērdiņa, 2013.74 lpp.
4. Paterson J.C. Lean Auditing: Driving Added Value and Efficiency in Internal Audit – First edition. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2015. 307 lpp., ISBN 978-1-118-89688-4
5. Василевич И. П., Ширкина Е. И. Сборник задач по аудиту: Учебное пособиею. 2- е изд.перераб. и доп. Москва; Финансы и статистика, 2002. 312 с.

6. Умкин Э. А., Бинецкий А. Э. Аудит и управление несостоятелъным предприятием: Учебное пособие. Москва: Ассоциация авторов и издателей « Тандем»; Издат. « ЭКМОС», 2000. 384 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018
3. Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
4. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 1995. ISSN 1025-8922
5. International Small Business Journal. http://isb.sagepub.com/

6. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613