Kursa kods Ekon4087

Kredītpunkti 3

Kontrole un revīzija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingrīda Pētersone

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

VadZ4027, Uzņēmējdarbība

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par kontroles būtību, tās veidiem un izpratni par uzņēmuma finanšu pārskata revīzijas procesu un neatkarīgo revidentu darbības tiesiskajiem un profesionālajiem noteikumiem, revīzijas starptautiskajiem standartiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot kontroles un revīzijas būtību, jēdzienus un kontroles veidus - patstāvīgais darbs
2. Spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni par kontroles un revīzijas procesu uzņēmumos – kontroldarbs
3. Zina un izprot dažādu kontroles metožu pielietojumu uzņēmumos – kontroldarbs
4. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju par kontroles un revīzijas veidiem, prasībām neatkarīgajam revidentam, revīzijas procesu un revīzijas metodēm - darbs grupās
5. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par kontroles un revīzijas jautājumiem - diskusijas nodarbībā
6. Spēj patstāvīgi izvēlēties atbilstošas revīzijas metodes uzņēmumā, noteikt revīzijas būtiskumu un izvēlēties apstākļiem atbilstošu revidenta ziņojumu – kontroldarbs
7. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus – praktiskie darbi
8. Spēj argumentēti un pamatoti izteikt slēdzienus par izvēlētajām metodēm - praktiskie darbi
9. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi - grupu darbs, kopsavilkuma veidošana
10. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt problēmas kontroles un revīzijas jomā – kontroldarbs

11. Spēj izvēlēties atbilstošas revīzijas metodes, procedūras un revidenta ziņojuma veidu atbilstoši apstākļiem - kontroldarbi, praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kontroles būtība un veidi (lekcija 2 stundas un praktiskie darbi 2 stundas)
2. Iekšējās kontroles būtība (lekcija 1 stunda un praktiskie darbi 1 stunda)
3. Iekšējā audita pamati (lekcija 1 stunda un praktiskie darbi 1 stunda)
4. Neatkarīgās revīzijas būtība, mērķi un tiesiskā regulēšana (lekcija 1 stunda un praktiskie darbi 1 stunda)
5. Zvērinātu revidentu profesionālās darbības saturs un formas (lekcija 1 stunda un praktiskie darbi 1 stunda)
6. Revīzijas dokumentāla noformēšana un kvalitātes kontrole (lekcija 1 stunda un praktiskie darbi 1 stunda)
7. Revīzijas procesa sastāvdaļu raksturojums (lekcija 1 stunda un praktiskie darbi 1 stunda)
8. Revīzijas sagatavošanas etaps (lekcija 1 stunda un praktiskie darbi 1 stunda)
9. Kontroles iestādes Latvijā (lekcija 1 stunda)
10. Tests: kontroles būtība, veidi, revidentiem izvirzītās prasības un profesionālās darbības noteikumi, revīzijas procesa sastāvdaļu raksturojums (praktiskie darbi 1 stunda)
11. Revīzijas risks un būtiskums (lekcija 1 stunda un praktiskie darbi 1 stunda)
12. Revīzijas pierādījumi (lekcija 1 stunda un praktiskie darbi 1 stunda)
13. Revīzijas procedūras (lekcija 1 stunda un praktiskie darbi 1 stunda)
14. Analītisko procedūru būtība un to pielietošana (lekcija 1 stunda un praktiskie darbi 1 stunda)
15. Revidenta ziņojums (lekcija 1 stunda un praktiskie darbi 1 stunda)
16. Kontroles iestādes Latvijā (lekcija 1 stunda)

17. Kontroldarbs: revīzijas metodes, procedūras pierādījumu iegūšanai, revīzijas būtiskuma noteikšana un revidenta ziņojuma veida izvēle atbilstoši apstākļiem (praktiskie darbi 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa laikā jānokārto tests un kontroldarbs par studiju kursā apgūtajām tēmām
Studentam studiju kursa laikā jāizstrādā patstāvīgais darbs par aktuālām kontroles tēmām un jāprezentē lekciju laikā. Prezentācijas ilgums līdz 10 minūtēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studējot literatūru, risinot uzdevumus. Gatavoties testam un kontroldarbam. Izstrādāt patstāvīgo darbu par izvēlēto aktuālo revīzijas tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Tests par studiju kursā apskatītajām tēmām – 40 %
2. Kontroldarbs par studiju kursā apskatītajām tēmām – 40 %
3. Patstāvīgais darbs (prezentācija) par revīzijas aktualām tēmām – 20 %
Patstāvīgos darbus, testu un kontroldarbu novērtē saskaņā ar iepriekš noteikto vērtēšanas kārtību.
Studiju kursa kopējais vērtējums ir atkarīgs no testa, kontroldarba un patstāvīgo darbu vērtējuma.
10 % atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Starptautisko revīzijas, apliecinājumu pakalpojumu un ētikas oficiālo paziņojumu rokasgrāmata: 2004. gada izdevums. Starptautiskā grāmatvežu federācija. Rīga: Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, 2004. 873 lpp.
2. Daņēviča D. Finansu pārskatu revīzija: Starptautiskie revīzijas standarti. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp.
3. Gray L., Manson S., Crawford L. The Audit Process Principles, Practice and Cases. 6th ed. UK: Cengage Learning EMEA, 2015. 920 lpp. ISBN: 978-1-4080-8170-9

4. Бичкова С. М., Растамханова Л. Н. Риски в аудиторской деятельности. Под редакцией С. М. Бичковой. Москва: Финанси и статистика, 2003. 416 с.

Papildliteratūra

1. Revīzijas pakalpojumu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 03.05.2001. Stājas spēkā 01.01.2002. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/20946-revizijas-pakalpojumu-likums
2. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.02016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
3. Vērdiņa G. Iekšējā kontrole. Iekšējais audits: mācību līdzekļi. Rīga: Gita Vērdiņa, 2013.74 lpp.
4. Paterson J.C. Lean Auditing: Driving Added Value and Efficiency in Internal Audit – First edition. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2015. 307 lpp., ISBN 978-1-118-89688-4
5. Василевич И. П., Ширкина Е. И. Сборник задач по аудиту: Учебное пособиею. 2- е изд.перераб. и доп. Москва; Финансы и статистика, 2002. 312 с.

6. Умкин Э. А., Бинецкий А. Э. Аудит и управление несостоятелъным предприятием: Учебное пособие. Москва: Ассоциация авторов и издателей « Тандем»; Издат. « ЭКМОС», 2000. 384 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018
3. Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
4. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 1995. ISSN 1025-8922
5. International Small Business Journal. http://isb.sagepub.com/

6. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika”