Kursa kods Ekon4082

Kredītpunkti 3

Pārtikas mārketings

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ingūna Gulbe

Dr. oec.

Priekšzināšanas

PārZ1013, Likumdošana pārtikas nozarē

PārZ1015, Kvalitātes sistēmas

PārZ3089, Jaunu pārtikas produktu izstrāde

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis - Apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai izstrādātu un realizētu efektīvu mārketinga stretēģiju un spētu pielietot dažādus mārketinga instrumentus profesionālajā darbībā.

Studenti iepazīstas ar pārtikas mārketinga teorijas pamatprincipiem, pārtikas produktu mārketinga nozīmi un organizēšanu uzņēmējdarbībā. Apgūst praktiskas iemaņas mērķorientētu un ilgtspējīgu pārtikas produktu mārketinga stratēģijas izstrādē. Apgūst specifiskus paņēmienus patērētāju vajadzību izzināšanai, kultūratsķirību un mārketinga ētikas problēmu risināšanai, veiksmīgai darbībai vietējā un starptautiskajos tirgos. Iepazīstas ar jaunākajām mārketinga attīstības tendencēm nozarē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina mārketinga pamatprincipus, koncepcijas, tirgus veidus – 1.kontroldarbs.
2. Spēj parādīt zināšanas par patērētāju motivāciju, tirgus segmentēšanu, marketinga elementu mijiedarbību – 2.kontroldarbs.
3. Pārzina produktu virzīšanas principus dažādos tirgos. Spēj parādīt zināšanas par aktuālajām, mārketinga tendencēm pārtikas nozarē – 3 kontroldarbs.
4. Prasmes veikt mārketinga stratēģiju analīzi, izvēlēties un pamatot dažadas novērtēšanas metodes, izdarīt secinājumus un pieņemt mārketinga lēmumus - semināri (diskusija, situācijas analīze, grupu darbs).

5. Kompetence izveidot kompleksu ilgtspējīgu mārketinga startēģiju un argumentēti diskutēt par to – mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mārketinga būtība, mērķi un funkcijas.Mārketinga kā zinātnes veidošanās priekšnoteikumi un attīstība. (Lekcija 1h).
2. Tirgus veidi, to nozīmē mārketinga aktivitātēs. Mārketinga koncepcijas. Mārketinga iekšējā un ārējā vide. Konkurence. (Lekcija 1h). Tirgus veidu analīze un kokurentu novērtēšanas metodes. (Praktiskie darbi 2h).
3.Tirgus informācija un mārketinga pētījumi. Patērētāju uzvedības modeļi.Tirgus segmentēšana un mērķa tirgus noteikšana. (Lekcija 1h).
Mārketinga pamatprincipi, koncepcijas, tirgus veidi. (1.kontroldarbs 1 h).
4. Mārketinga pasākumu komplekss. Mārketings un patērētāju interešu nodrošināšana (Lekcija 1h). Iepazīšanās ar ES un LR Likumiem un normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē tirgus dalībnieku attiecības un patērētāju tiesības (Praktiskie darbi 1 h) .
5. Produkta jēdziens, raksturlielumi un sortiments. Mārketings un pārtikas kvalitāte. Jaunu preču /pakalpojumu izstrāde. Tirgus pozicionēšana. (Lekcija 1h). Tirgus pozicionēšanas praktiskā nozīme (Praktiskie darbi 1h).
6. Zīmolvedība. Preces ekonomiskā vērtība. Cenu veidošanas stratēģijas un taktika. (Lekcija 1h)
Patērētāju motivācija, tirgus segmentēšana, mārketinga elementu mijiedarbība. (2.kontroldarbs 1h).
7. Pārtikas produktu pārdošanas ceļu izvēle uzņēmuma kopējās darbības stratēģisko un taktisko mērķu sistēmā. Loģistika mārketingā. (Lekcija 1h). Pārtikas nozares populāru zīmolu analīze (Praktiskie darbi 1 h).
8. Pārtikas produktu virzīšana tirgū. Vispārējās prasības reklāmas veidošanā. Speciālās prasības pārtikas preču reklamēšanā. (Lekcija 1h). Pārtikas reklāmu izvērtējums (Praktiskie darbi 1h).
9. Sabiedrisko attiecību nozīme pārtikas tirgū, sabiedriskās domas veidošana. Mediju izmantošana, to selektīvā izvēle. ( Lekcija 1h). Sabiedrisko attiecību pasākumu analīze nozarē (Praktiskie darbi 1h).
10. Pārtikas realizācijas veicināšanas pasākumi. Tiešā pārdošana. E-mārketings pārtikā, sociālie mediji. HoReCa.(Lekcija 1h). Veiksmīgāko E-mārketinga un sociālo tīklu piemēru analīze (Praktiskā nodarbība 1h).
11. Kvalitātes sertifikātu nozīme pārtikas mārketingā. Privātās preču zīmes. (Lekcija 1 h). Populārākās privātās preču zīmes LR un pasaulē. (Praktiskie darbi 1h).
12. Pārtikas mārketinga attīstības tendences. (Lekcija 1h, praktiskie darbi 1h).
13. Starptautiskā pārtikas mārketinga pamati. Kultūrvēsturiskās izziņas nozīme. (Lekcija 1h). Pārtikas mārketinga īpatnības ārvalstu tirgos (Praktiskie darbi1h).
14. Dalība starptautiskajās pārtikas izstādēs, to izvēles kritēriji un dalības nosacījumi. (Lekcija 1h)
15. Pārtikas produktu mārketinga stratēģijas izstrāde. (Lekcija 1h).
Produktu virzīšanas principi. Aktuālās tendences pārtikas mārketingā. (3.kontroldarbs 1h).

16. ES un Latvijas likumdošanas aktos noteikto prasību piemērošana pārtikas mārketingā. Pārtikas marķēšana un izsekojamība. (Lekcija 1h). (Praktisko darbu prezentācijas 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 80% nodarbību. Visiem kontroldarbiem un patstāvīgajam darbam jābūt uzrakstītiem, iesniegtiem un ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi ir studentu individuālais darbs, kuru mērķis ir padziļināt teorētiskās zināšanas par pārtikas mārketinga pamatprincipiem un stratēģijām, gatavojoties kontroldarbiem un praktiskajām nodarbībām.
Balstoties uz primāro un sekundāro datu analīzi, jāizstrādā pārtikas produkta X ilgtspējīga mārketinga stratēģija, kas atbilstoši iepriekš sastādītam grafikam jāprezentē semināra nodarbībās un jāiesniedz mācībspēkam elektroniskā veidā. Apjoms vismaz 10 lpp.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu iegūst, ja vismaz 40 % testa jautājumu atbildēti pareizi. Tiek novērtēti ar atzīmi un katrs veido 20% no gala atzīmes.
Patstāvīgasi darbs “Pārtikas produkta X ilgtspējīga mārketinga stratēģija” veido 20% no gala atzīmes.
Aktivitāte nodarbībās - grupu darbs problemātiska uzdevuma risināšanā un galveno rezultātu prezentācija, veido 20% no gala atzīmes.

Obligātā literatūra

1.Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
3. Kotler, Philip, Kotlers par mārketingu : kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā / Filips Kotlers ; [no angļu valodas tulkojusi Rita Baroniņa]. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. 269 lpp. ; 22 cm. ISBN 9789984995267.
4. Westwood, John, Kā rakstīt mārketinga plānu / Džons Vestvuds : [no angļu valodas tulkojusi Antra Legzdiņa]. Rīga : Zvaigzne ABC, c2008. 127 lpp.: diagr., tab.; 22 cm. Bizness un karjera. ISBN 9789984406275.
5.Kotler P., Armstrong G. Principles of Marketing.15 th edition. Pearson, 2014, pp 681.
6.Kotler P., Meller K.L.Marketing Management. Prentice Hall, 2015, pp 832.

7.Kolah A., High Impact Marketing That Gets Results, Kogan Page, 2013, 336.

Papildliteratūra

1. Fisk, Peter Mārketinga ģēnijs / Pīters Fisks : no angļu valodas tulkojusi Agnese Krivade, [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2009 390 lpp.ISBN 9789984233246.
2. Kenneth E. Clow, Donald E Baack (2015) Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communications, Global Edition. Pearson Publishing, 496 pp. ISBN-10: 1292093633, ISBN-13: 9781292093635.
3. Palmer, A. Principles of Services Marketing. Berkshire, 2014, pp. 495.

4.Hawkins D.I. , Mothersbaugh, D.L. Consumer Behavior. Building Marketing Strategy. New York, McGrae-Hill Irwin, 2013, pp.772.

Periodika un citi informācijas avoti

1.“Dienas Bizness”, nedēļas laikraksts:Latvijas biznesa avīze.
2.“Kapitāls” žurnāls lietišķiem cilvēkiem, Rīga:SIA “Izdevniecība KK”. Issn 1407-2505.
3. American Marketing Association: https://www.ama.org/.
4. European Journal of Marketing:
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0309-0566.
5.Food Marketing (Pārtikas mārketings): http://www.consumerpsychologist.com/food_marketing.html
6. Food safety: from Farm to Fork (Pārtikas drošība: no fermas līdz dakšiņai): http://ec.europa.eu.

7. Journal of Marketing Theory and Marketing Practice”. Association of Marketing Theory and. Practice. US. ISSN: 10696679.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās bakalaura izglītības studiju programmā “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”.
Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Pārtikas kvalitāte un inovācijas".