Kursa kods Ekon4078

Kredītpunkti 3

Biznesa plānošana un statistika I

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareStatistika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Linda Medne

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2017, Grāmatvedība II

Ekon3120, Tirgzinība

PārZ3066, Ražošanas organizācija

VadZ3058, Uzņēmējdarbības pamati

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros tiek aplūkoti plānošanas metodoloģijas galvenie jautājumi. Studenti iegūst zināšanas, kas nepieciešamas biznesa plānošanai restorānu un viesnīcu nozarē – veic tirgus izpēti, ražošanas un produkta virzības plānošanu, ieņēmumu un izmaksu plānošanu, uzskaiti, peļņas sliekšņa un pārdošanas cenas aprēķinus, riska analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem biznesa plānošanā restorānu un viesnīcu nozarē, tai skaitā prognozēšanā, biznesa plāna sastādīšanā, uzņēmuma stabilitātes, maksātspējas un attīstības potenciāla noteikšanā;
• prasmes pielietot teorētiskās zināšanas tirgus analīzē un izvēlēties tirgus pētījumu metodes racionālas un efektīvas informācijas iegūšanai, sistematizēšanai un biznesa plānošanai, uzņēmuma ekonomiskās darbības izvērtēšanai, stabilitātes, maksātspējas un attīstības novērtēšanai;
integrēt iegūtās zināšanas, aprēķinot ieņēmumu un izdevumu budžetu uz iepriekšējā finanšu pārskata gada bāzes vai sastādīt ieņēmumu un izdevumu plānu viesmīlības uzņēmumam;
• kompetence veikt viesnīcas un restorāna ekonomisko un finanšu rādītāju analīzi, noteikt tirgus attīstības tendences un to ietekmējošos faktorus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Plānošanas metodoloģija. Plānošana un prognozēšana.Plānošanas pamatprincipi un plānošanas veidi.
2 Mārketinga plāna sastāvdaļas viesmīlības uzņēmumam. Mārketinga pētījumi viesmīlības uzņēmumos.
3 Biznesa plāna raksturojums un funkcijas. Biznesa plāna veidi un funkcijas viesmīlības uzņēmumos.
4 Restorāna un viesnīcas darbības procesu plānošana.
5 Kapitālieguldījumu aprēķins viesmīlības uzņēmumu izveidei.
6 Izmaksu plānošana viesmīlības uzņēmumā. Izmaksas un izdevumi.Izmaksu iedalījums. Produktu izmaksas.Izmaksu uzskaite.
7 Ieņēmumu un pārdošanas apjoma plānošana viesmīlības uzņēmumā.
8 Viesmīlības uzņēmuma produktu cenas noteikšana.
9 Tagadnes un nākotnes vērtības. Ieguldījumu atmaksāšanās plānošana viesmīlības uzņēmumā.
10 Biznesa plāna teorētiskās daļas izstrāde topošam un funkcionējošam viesmīlības uzņēmumam.
11 Finanšu plāna struktūra, analīzes veidi viesmīlības uzņēmumā.
12 Finanšu plāna sastādīšana topošam un funkcionējošam viesmīlības uzņēmumam.
13 Viesmīlības uzņēmumu finanšu rādītāju analīze.Noslogojuma radītāji. Peļņas rādītāji. Rentabilitātes rādītāji.
14 Viesmīlības uzņēmumu finanšu rādītāju analīze. Likviditātes rādītāji. Maksātspējas rādītāji. Krājumu aprites rādītāji.
15 Uzņēmējdarbības risku izvērtējums.
16 Biznesa plāna programmas un veidnes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: kontroldarbi (80%) un patstāvīgais darbs - biznesa plāna izstrāde (20%).

Obligātā literatūra

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2007. 229 lpp.
2. Barrow P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Blackwell E. How to prepare a business plan. London: Kogan Page, 2008. 182 lpp.
4. Rurāne M.Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.

Papildliteratūra

1. Lynn J. Start Your Own Restaurant and more. Irvine, Calif.: Entrepreneur Press, 2009. 274 lpp.
2. Kotlers F. Kotlers par mārketingu: kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā. Tulk. no angļu val. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. 269 lpp.
3. Walker J. R. The restaurant: from concept to operation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 493 lpp.
4. Wood M. B. Essential guide to marketing planning. Harlow: Prentice Hall Financial Times, 2007. 268 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
2. Biznesa psiholoģija. Ikšķile: Saules bite. ISSN 1691-3183
3. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018

Piezīmes

Obligātais kurss PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšana un viesnīcu uzņēmējdarbība” pilna un nepilna laika studentiem.