Код курса Ekon3144

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса22.02.2023

Разработчики курса

author

Modrīte Pelše

author

Līga Feldmane

Учебная литературa

1. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas. [tiešsaiste] [skatīts 28.02.2023]. Pieejams: https://metrum.lv/lv/pakalpojumi/teritorijas-un-attistibas-planosana/ilgtspejigas-attistibas-strategijas
2. Kopnina H., Poldner K. Circular Economy: Challenges and Opportunities for Ethical and Sustainable Business. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2022. 226 p.
3. Kovacic Z., Strand R., Volker T. The Circular Economy in Europe. Critical Perspectives on Policies and Imaginaries. Routledge, 2020. 187 p.
Pieejams datubāzē EBSCO eBook Academic Collection ar LBTU IS lietotājparolēm. https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2278689&site=ehost-live&scope=site
4. Roorda N. Fundamentals of Sustainable Development. Second edition. New York: Routledge, 2017. p. 382 p.
5. Makdono V., Braungarts M. No šūpuļa līdz šūpulim. Zaļā domāšana lietu pasaulē. Rīga: Jumava. 2012., 189 lpp.
6. Modak P. Practicing Circular Economy. Boca Raton: CRC Press, 2021. p.365 p.
Pieejams CRCpress e-grāmatas
7. Sustainable development. European Economic and Social Committee. [tiešsaiste]. [skatīts 01.03.2023] Pieejams: https://www.eesc.europa.eu/en/policies/policy-areas/sustainable-development
8. Vide un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļoksna red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp. Ir LBTU FB 26 eks.

Дополнительная литература

1. Vide un ekonomika: Monogrāfija. Dz.Atstāja, Dž.Dimante, I.Brīvers u.c. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.
2. A new Circular Economy Action Plan. For a cleaner and more competitive Europe [tiešsaiste]. Eiropas Komisija. [skatīts 01.03.2023] Pieejams:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
Brebbia C.A., Miralles i Garcia J.L. Environmental and Economic Impact on Sustainable Development. [tiešsaiste]. UK: WIT Press, 2017. p.250 p. [skatīts 01.03.2023]. Pieejams datubāzē EBSCO eBook Academic Collection ar LBTU IS lietotājparolēm. https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1468141&site=ehost-live&scope=site
3. Bakari M. El-Kamel. The Dilemma of Sustainability in the Age of Globalization: A Quest for a Paradigm of Development. Lanham: Lexington Books, 2017., 223 p.
4. Čekstere A., Smirnova O. Vides un ilgtspējīgas attīstības mācīšanās rokasgrāmata studentiem. Rīga: LU, 2011. 115 lpp.
LBTU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs - Skaits: 1 eks.
5. Johannesburgas deklarācija par ilgtspējīgu attīstību. [tiešsaiste]. [skatīts 01.03.2023.]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ta/id/65591
6. Klimats un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļokšņa redakcijā. Rīgā: LU Akadēmiskais apgāds, 2016., 384 lpp.
7. Iedvesmojoši ekociematu stāsti: eko tehnoloģiju un prakses piemēri. [Redaktori: Ansa Palojärvi, Jarkko Pyysiäinen un Mia Saloranta]. Viļņa: BMK Leidykla, 2013., 118 lpp.
8. Lebedev Y., Anufriev V., Lebedeva T., Kaminov A., Yachmenyova A. 2015 Professional training of future green economy specialist and strategic priorities for sustainable subsurface management. Procedia – Social and Behavioural Sciences, Vol. 214. 657-666. Pieejams datubāzē ScienceDirect journals ar LBTU IS lietotājparolēm.
Pieejams: https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/science/article/pii/S187704281506019X
9. Ospanova A., Popovychenko I., Chuprina E. Green Economy – Vector of Sustainable Development. : Problemy ekorozwoju – Problems of sustainable development, Vol.17(1), 2022, pp.171-181. Pieejams: https://ekorozwoj.pollub.pl/no33/16.Ospanova_et_al.pdf
10. Paradigm of Development. Lanham: Lexington Books, 2017. 223 p.
11. Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam. [tiešsaiste]. [skatīts 02.03.2023] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/317168-par-ricibas-planu-parejai-uz-aprites-ekonomiku-20202027-gadam
12. Vides zinātne. M. Kļaviņa redakcijā. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2008., 599 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.