Kursa kods Ekon3144

Kredītpunkti 6

Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums22.02.2023

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

author doc.

Līga Feldmane

Mg. geogr.

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis – izzināt ilgtspējīgas attīstības būtību un likumsakarības, iespējamos risinājumus pārejai uz aprites ekonomiku.
Studiju kurss sniedz izpratni par ilgtspējīgas attīstības aktualitāti nacionālajā un globālajā kontekstā, kā arī aprites ekonomikas konceptu. Studiju kurss vērsts uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas iespējamajiem risinājumiem ekonomiskajos procesos. Studenti iegūst zināšanas par lineārās ekonomikas modeļa maiņu pārejā uz aprites ekonomiku, iepazīst risinājumus aprites ekonomikas īstenošanā, kā arī gūst priekšstatu par aprites ekonomikas iespējām dažādos tautsaimniecības sektoros. Studiju kurss iepazīstina ar aktuālajām globālajām iniciatīvām un politikām aprites ekonomikas jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Zina ilgtspējīgas attīstības aktualitātes, likumsakarības un politisko virzību – Diskusija, kontroldarbs, eksāmens
2. Zina aprites ekonomikas konceptu, tās modeļus un to praktisko pielietojumu tautsaimniecības sektoros ilgtspējīgas attīstības kontekstā – Patstāvīgais darbs, prezentācija, eksāmens
3. Zina atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, atkritumu izmantošanas iespējas – Mācību ekskursija, diskusijas, grupu darbs
Prasmes:
1. Spēj patstāvīgi analizēt un novērtēt attīstības resursus ilgtspējīgas attīstības kontekstā – Patstāvīgais darbs, infografikas sagatavošana, prezentācija
2. Spēj atlasīt informāciju par ilgtspējīgas attīstības un aprites ekonomikas likumsakarībām un to analizē – Patstāvīgais darbs, grupu/pāru darbs, eksāmens
3. Spēj patstāvīgi analizēt un novērtēt aprites ekonomikas transformācijas modeļus dažādās tautsaimniecības nozarēs – Patstāvīgs darbs, infografikas sagatavošana, prezentācija, eksāmens
4. Spēj atbildīgi plānot laiku un resursus uzdoto uzdevumu izpildē – Praktiskie darbi, patstāvīgais darbs
5. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par kopējo grupas darbu un savu individuālo pienesumu tajā – Grupu/pāru darbs, diskusijas
Kompetences:
1. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt ilgtspējīgas attīstības un aprites ekonomikas kopsakarības – Praktiskie darbi, diskusijas, kontroldarbs, prezentācija, eksāmens
2. Spēj pamatot savus secinājumus un izteikt priekšlikumus ilgtspējas problēmu risināšanai – Patstāvīgais darbs, prezentācija, diskusijas, eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
Lekcijas, katra tēmai 2 h.
1. Ilgtspējīgas attīstības un aprites ekonomikas koncepcija
2. Izaugsme un sabiedrības attīstība
3. Starptautiskie pasākumi ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā
4. ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi. ES zaļais kurss
5. Ekoefektivitāte un ekoloģiskā pēda
6. Vides pārvaldības sistēma
7. Videi draudzīgi pakalpojumi un preces
8. Ilgtspējīgas attīstības veicināšanas pasākumi dažādas tautsaimniecības nozarēs, teritorijas attīstībā
9. Lineārā un aprites ekonomika
10. Atkritumi kā resurss
11. Instrumenti aprites ekonomikas īstenošanai
12. Aprites ekonomikas transformācija
13. Ilgtspējīgs biznesa modelis aprites ekonomikas koncepcijas ietvaros
14. Globalizācijas ietekme uz ilgtspējīgu attīstību un aprites ekonomiku
15. Aprites ekonomikas iespējas dažādos tautsaimniecības sektoros
16. Globālās politikas un iniciatīvas aprites ekonomikas veicināšanai

Praktisko darbu saraksts
1. Ilgtspējīgas attīstības aktualitāte un ietekmējošie faktori (3 h)
2. Nabadzība un tās mazināšana (2 h)
3. Ekonomika, vide un labklājība – ilgtspējīgas attīstības dimensijas (5 h)
4. Ģenētiski modificētie organismi un ilgtspējīga attīstība (2 h)
5. Ilgtspējīgas attīstības nominācijas (2 h)
6. Atkritumu apsaimniekošanas sistēma un atkritumu izmantošana Latvijā (4 h)
7. Videi draudzīgas preču un pakalpojumu grupas (4 h)
8. Ceļā uz biznesa modeļu inovācijām aprites ekonomikā (5 h)
9. Aprites ekonomikas piemēri tautsaimniecības nozarēs (5 h)
Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā nepieciešams izpildīt visus praktisko darbu uzdevumus, kā arī iegūt vērtējumus kontroldarbā un patstāvīgajā darbā, veicot pētījumu par ilgtspējīgas attīstības vai aprites ekonomikas konceptu. Studiju kursa ietvaros ir jāizstrādā viena infografika par aktuālu ilgtspējīgas attīstības vai aprites ekonomikas tēmu. Gan pētījums, gan infografika ir jāprezentē praktiskajās nodarbībās. Studiju kursa noslēgumā ir rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa apguves laikā tiek izstrādāti divi patstāvīgie darbi: viens pētījums par aprites ekonomikas konceptu, tās modeļiem un to praktisko pielietojumu tautsaimniecības sektorā, pētījuma rezultāti ir apkopoti prezentācijas veidā 10-15 PowerPoint slaidi; otrs patstāvīgais darbs ir izveidota infografika par ilgtspējas attīstības vai aprites ekonomikas problēmām un tās risinājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa akumulējošo vērtējumu veido: eksāmens 40%, patstāvīgais darbs – pētījums 30%; kontroldarbs - 15%; infografika – 15%.

Obligātā literatūra

1. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas. [tiešsaiste] [skatīts 28.02.2023]. Pieejams: https://metrum.lv/lv/pakalpojumi/teritorijas-un-attistibas-planosana/ilgtspejigas-attistibas-strategijas
2. Kopnina H., Poldner K. Circular Economy: Challenges and Opportunities for Ethical and Sustainable Business. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2022. 226 p.
3. Kovacic Z., Strand R., Volker T. The Circular Economy in Europe. Critical Perspectives on Policies and Imaginaries. Routledge, 2020. 187 p.
Pieejams datubāzē EBSCO eBook Academic Collection ar LBTU IS lietotājparolēm. https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2278689&site=ehost-live&scope=site
4. Roorda N. Fundamentals of Sustainable Development. Second edition. New York: Routledge, 2017. p. 382 p.
5. Makdono V., Braungarts M. No šūpuļa līdz šūpulim. Zaļā domāšana lietu pasaulē. Rīga: Jumava. 2012., 189 lpp.
6. Modak P. Practicing Circular Economy. Boca Raton: CRC Press, 2021. p.365 p.
Pieejams CRCpress e-grāmatas
7. Sustainable development. European Economic and Social Committee. [tiešsaiste]. [skatīts 01.03.2023] Pieejams: https://www.eesc.europa.eu/en/policies/policy-areas/sustainable-development
8. Vide un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļoksna red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp. Ir LBTU FB 26 eks.

Papildliteratūra

1. Vide un ekonomika: Monogrāfija. Dz.Atstāja, Dž.Dimante, I.Brīvers u.c. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.
2. A new Circular Economy Action Plan. For a cleaner and more competitive Europe [tiešsaiste]. Eiropas Komisija. [skatīts 01.03.2023] Pieejams:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
Brebbia C.A., Miralles i Garcia J.L. Environmental and Economic Impact on Sustainable Development. [tiešsaiste]. UK: WIT Press, 2017. p.250 p. [skatīts 01.03.2023]. Pieejams datubāzē EBSCO eBook Academic Collection ar LBTU IS lietotājparolēm. https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1468141&site=ehost-live&scope=site
3. Bakari M. El-Kamel. The Dilemma of Sustainability in the Age of Globalization: A Quest for a Paradigm of Development. Lanham: Lexington Books, 2017., 223 p.
4. Čekstere A., Smirnova O. Vides un ilgtspējīgas attīstības mācīšanās rokasgrāmata studentiem. Rīga: LU, 2011. 115 lpp.
LBTU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs - Skaits: 1 eks.
5. Johannesburgas deklarācija par ilgtspējīgu attīstību. [tiešsaiste]. [skatīts 01.03.2023.]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ta/id/65591
6. Klimats un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa un J. Zaļokšņa redakcijā. Rīgā: LU Akadēmiskais apgāds, 2016., 384 lpp.
7. Iedvesmojoši ekociematu stāsti: eko tehnoloģiju un prakses piemēri. [Redaktori: Ansa Palojärvi, Jarkko Pyysiäinen un Mia Saloranta]. Viļņa: BMK Leidykla, 2013., 118 lpp.
8. Lebedev Y., Anufriev V., Lebedeva T., Kaminov A., Yachmenyova A. 2015 Professional training of future green economy specialist and strategic priorities for sustainable subsurface management. Procedia – Social and Behavioural Sciences, Vol. 214. 657-666. Pieejams datubāzē ScienceDirect journals ar LBTU IS lietotājparolēm.
Pieejams: https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/science/article/pii/S187704281506019X
9. Ospanova A., Popovychenko I., Chuprina E. Green Economy – Vector of Sustainable Development. : Problemy ekorozwoju – Problems of sustainable development, Vol.17(1), 2022, pp.171-181. Pieejams: https://ekorozwoj.pollub.pl/no33/16.Ospanova_et_al.pdf
10. Paradigm of Development. Lanham: Lexington Books, 2017. 223 p.
11. Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam. [tiešsaiste]. [skatīts 02.03.2023] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/317168-par-ricibas-planu-parejai-uz-aprites-ekonomiku-20202027-gadam
12. Vides zinātne. M. Kļaviņa redakcijā. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2008., 599 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss, ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Ekonomika” specializācijas virzienā “Ilgtspējīga ekonomika un teritorijas attīstība”.