Код курса Ekon3139

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса17.02.2021

Разработчик курса

author

Inese Grundšteina

Предварительные знания

Ekon2120,

Ekon3091,

Ekon3113,

Ekon4102,

Учебная литературa


1. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020, 255 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
2. Finanšu grāmatvedība. I. Leibus, I. Pētersone, A. Jesemčika, A. Svarinska, R. Grigorjeva. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020, 318 lpp. NAV LLU FB. LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks. Ir 2018. LLU FB 22 eks. Ir 2018. LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks.
3. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019, 195 lpp. Ir LLU FB 22 eks.
4. Strēle I. Datorgrāmatvedība. Rīga, 2010, 127 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
5. Tildes Jumis lietotāja rokasgrāmata. Tildes Jumis, 2011, 255 lpp. NAV lielākajās b-kās. NAV LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs.
6. Jumis instrukcijas un rokasgrāmatas [tiešsaiste] [skatīs 25.02.2021.]. Pieejams: https://mansjumis.lv//dokumentacija

Дополнительная литература

1. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2012, 296 lpp. NAV LLU FB, IR LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks.
2. Carey M., et al. Accounting: A Smart Approach. Third Edition. Ny: Oxford University Press, 2017, p.472. Nav LLU FB, Ir LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks.
3. Januška M. Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana. Grāmatvedības dokumentu paraugi. Otrais izd., papild. un pārstrād. Rīga: Merkūrijs LAT, 2007, 149 lpp. NAV LLU FB, IR LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks.
4. Jaunzeme J. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016, 256 lpp. NAV LLU FB, IR LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks.
5. Jiambalvo J. Managerial Accounting: International Student Version. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 2010, 5p.72.
6. Kelmere L. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017, 168 lpp. Ir LLU FB 1 eks., IR LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks.
7. Leibus I. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019, 173 lpp. Ir LLU FB 11 eks.
8. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020, 148 lpp. NAV LLU FB. LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks. Ir 2018. LLU FB 11 eks., Ir 2018. LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks.
9. Sundukova Z. Uzņēmējdarbības līdzekļu un to veidošanas avotu uzskaite un novērtēšana: Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2011, 232 lpp. Ir LLU FB 5 eks.

Периодика и другие источники информации

1. iFinanses.lv Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. Elektronisks žurnāls. Pieejams: https://ifinanses.lv/zurnali/ifinanses
2. plz.lv Rīga: Lietišķās informācijas dienests. Elektronisks žurnāls. Pieejams: https://www.plz.lv/
3. Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. Pieejams: https://juridiskiepadomi.lv/