Kursa kods Ekon3139

Kredītpunkti 6

Grāmatvedības procesu digitalizācija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inese Grundšteina

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2120, Grāmatvedības pamati

Ekon3091, Vadības grāmatvedība

Ekon3113, Finanses un nodokļi

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar grāmatvedības procesu digitalizācijas iespējām, elektronisko dokumentu pārvaldību, kā arī ar aktuālāko informāciju par Latvijā pieejamākajām datorprogrammām, šo programmu izstrādātājiem, programmu pielietošanas aktualitātēm un tehniskajiem parametriem. Lekciju ciklā ir ietverti arī tādi jautājumi, kā datorprogrammu pirātisms Latvijā, salīdzinājumā ar rādītājiem pasaulē, un iespējām datorpirātismu mūsu valstī mazināt. Praktiskajās nodarbībās tiek apgūta grāmatvedības datorprogramma Jumis, sākot ar datu ievadi par uzņēmumu, kā arī finanšu uzskaites iespējām programmā, līdz bilances sastādīšanai uz konkrēta uzņēmuma rādītāju bāzes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par digitalizācijas iespējām grāmatvedības darba organizēšanā. Tests.
2. Zināšanas par grāmatvedības uzskaites formām, jaunākajām datorprogrammām un to izmantošanas iespējām. Eksāmens.
3. Zināšanas par kontu plāna veidošanu, tā pielietošanu un raksturojumu, par ikdienas grāmatvedības uzskaites procesu uzņēmumā. Diskusija nodarbībā, eksāmens.
4. Zināšanas par vadības funkcijām, procesiem un vadītāja lomu datorprogrammas pareizai izvēlei un pielietošanas nepieciešamībai, uzņēmējdarbības plānošanai un analīzei. Diskusija nodarbībā, dažādu situāciju apspriešana, eksāmens.
5. Spēj izmantot digitālus rīkus grāmatvedības darba organizēšanā. Praktiskie darbi.
6. Spēj izvēlēties atbilstošas grāmatvedības uzskaites metodes un māk pielietot grāmatvedības teorētiskās zināšanas konkrētajā programmā. Darbs programmā.
7. Spēj patstāvīgi ievērot grāmatvedības uzskaites pamatprincipus un noteikt to nozīmīgumu, radīt darbavietā atbilstošu vidi, kā arī veidot pareizu attieksmi programmas pielietojumā. Darbs programmā.
8. Prot izvēlēties pamatoti piemērotāko datorprogrammu uzņēmumam, spēj komunicēt, prezentēt un pārliecināt vadību par pareizo lēmumu, kā to darītu profesionāls grāmatvedis. Diskusija nodarbībā, dažādu situāciju apspriešana.
9. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, apkopot un sagatavot informāciju, izteikt viedokli. Patstāvīgais darbs.
10. Spēj pamatot lēmumus un izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas grāmatvedības uzskaites organizēšanā un nodrošināšanā uzņēmumā.. Kontroldarbi, praktiskie darbi, studentu prezentācijas.
11. Spēj patstāvīgi formulēt un izanalizēt problēmas grāmatvedības uzskaites organizācijas jomā, spēj veikt ikdienas darba pienākumus izvēlētajā grāmatvedības programmā. Darbs programmā. Kontroldarbi, praktiskie darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Digitālā transformācija. Darba vides optimizācija. Dokumentu e-pārvaldība. Biznesa procesu automatizācija. Biometrisko datu nozīme tehnoloģiju attīstības kontekstā. Digitālas grāmatvedības uzskaites sistēmas plāna veidošana. Digitālā infrastruktūra (lekcijas 4 h)
2. Drošība un uzticība digitālajā līmenī. Datu analītika. Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana (lekcijas 4 h)
3. Elektronisko dokumentu pārvaldība. Normatīvā bāze. E-dokumentu aprite uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentos. E-dokumenta juridiskā spēka pārbaude, noformēšana, reģistrēšana. eParaksts. eParaksta rīki un personas (lekcijas 6 h)
4. E-dokumenta glabāšana, arhivēšana. Grāmatvedības dokumentu pārvēršana digitālā formā. Kļūdu labošana digitālā formā. Aplikāciju izmantošana grāmatvedībā (praktiskie darbi 2 h)
5. Grāmatvedības datorprogrammas (lekcija -2 h)
6. Normatīvais regulējums par grāmatvedības programmu pielietošanu (lekcija -1 h)
7. Grāmatvedības uzskaites attīstība (lekcija -1 h)
8. Grāmatvedības datorprogrammu pielietošanas priekšrocības un iedalījums (lekcija 1 h)
9. Datorprogrammu izvēle un tirgus piedāvājums. Grāmatvedības datorprogrammu salīdzinājums (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h, seminārs - studentu patstāvīgā darba prezentācijas 1 h)
10. Grāmatvedības datorprogrammas Jumis raksturojums (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h, seminārs - studentu patstāvīgā darba prezentācijas 1 h)
11. Datorprogrammu licence un nozīme. Datorprogrammu pirātisma pazīmes un statistika (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h, studentu patstāvīgā darba prezentācijas 1 h)
12. Programmas Jumis uzstādīšana un sagatavošana darbam (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h)
13. Uzņēmuma sākuma datu ievade programmā (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h)
14. Naudas līdzekļu uzskaite programmā Jumis (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h)
15. Avansu norēķinu uzskaite programmā Jumis (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h)
16. Grāmatojumu veikšana programmā Jumis (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h)
17. Darbinieku, darba, darba samaksas un ar norēķiniem par darba samaksu saistīto operāciju dokumentācija un uzskaites reģistri programmā Jumis (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h)
18. Ieņēmumu no saimnieciskās darbības un saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite programmā Jumis (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h)
19. Noliktavas uzskaite programmā Jumis (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h)
20. Pamatlīdzekļu uzskaite programmā Jumis (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h)
21. Atskaišu un pārskatu sagatavošana un izdrukas programmā Jumis (lekcija 1 h, praktiskie darbi 2 h). Uzņēmuma grāmatvedības kārtošana un organizācija, izmantojot grāmatvedības programmu Jumis (seminārs 1 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā tiek vērtēti: nokārtots tests, izpildīti praktiskie uzdevumi - aprēķini programmā, patstāvīgais darbs, eksāmens – nosacīta uzņēmuma grāmatvedības datu sagatavošana vai uzņēmuma grāmatvedības piemēra izpilde uz datora, reģistru un pārskatu sastādīšana ar grāmatvedības datorprogrammas palīdzību.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studējot literatūru un risinot uzdevumus datorprogrammā. Gatavoties testam, kontroldarbam un eksāmenam. Izstrādāt un prezentēt nodarbībās patstāvīgo darbu par kādu no tēmām:
1. Programmas Jumis raksturojums;
2. Uzņēmuma grāmatvedības kārtošana un organizācija, izmantojot grāmatvedības programmu Jumis;
3. Grāmatvedības datorprogrammu salīdzinājums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Studiju kursa vērtējums: tests (10%), patstāvīgais darbs – referāts un tā prezentācija (10%), darbs programmā, aprēķini un grāmatojumi, kontroldarbs (40%), eksāmens (40%).
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Obligātā literatūra


1. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020, 255 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
2. Finanšu grāmatvedība. I. Leibus, I. Pētersone, A. Jesemčika, A. Svarinska, R. Grigorjeva. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020, 318 lpp. NAV LLU FB. LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks. Ir 2018. LLU FB 22 eks. Ir 2018. LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks.
3. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019, 195 lpp. Ir LLU FB 22 eks.
4. Strēle I. Datorgrāmatvedība. Rīga, 2010, 127 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
5. Tildes Jumis lietotāja rokasgrāmata. Tildes Jumis, 2011, 255 lpp. NAV lielākajās b-kās. NAV LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs.
6. Jumis instrukcijas un rokasgrāmatas [tiešsaiste] [skatīs 25.02.2021.]. Pieejams: https://mansjumis.lv//dokumentacija

Papildliteratūra

1. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2012, 296 lpp. NAV LLU FB, IR LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks.
2. Carey M., et al. Accounting: A Smart Approach. Third Edition. Ny: Oxford University Press, 2017, p.472. Nav LLU FB, Ir LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks.
3. Januška M. Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana. Grāmatvedības dokumentu paraugi. Otrais izd., papild. un pārstrād. Rīga: Merkūrijs LAT, 2007, 149 lpp. NAV LLU FB, IR LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks.
4. Jaunzeme J. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016, 256 lpp. NAV LLU FB, IR LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks.
5. Jiambalvo J. Managerial Accounting: International Student Version. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 2010, 5p.72.
6. Kelmere L. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017, 168 lpp. Ir LLU FB 1 eks., IR LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks.
7. Leibus I. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019, 173 lpp. Ir LLU FB 11 eks.
8. Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020, 148 lpp. NAV LLU FB. LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks. Ir 2018. LLU FB 11 eks., Ir 2018. LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 1 eks.
9. Sundukova Z. Uzņēmējdarbības līdzekļu un to veidošanas avotu uzskaite un novērtēšana: Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2011, 232 lpp. Ir LLU FB 5 eks.

Periodika un citi informācijas avoti

1. iFinanses.lv Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. Elektronisks žurnāls. Pieejams: https://ifinanses.lv/zurnali/ifinanses
2. plz.lv Rīga: Lietišķās informācijas dienests. Elektronisks žurnāls. Pieejams: https://www.plz.lv/
3. Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. Pieejams: https://juridiskiepadomi.lv/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienam “Grāmatvedība un finanses”.