Код курса Ekon3125

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса28.02.2017

Разработчики курса

author

Kaspars Naglis-Liepa

author

Anna Jesemčika

Предварительные знания

Mate1035,

Mate4016,

Учебная литературa

1. Tietenberg T., Lewis L. Environmental & Natural Resource Economics. Ninth edition. Pearson, 2012. 666 p.
2. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.
3. Kļaviņa M., Zaļoksnis J. Redakcijā - autoru kolektīvs. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334. Lpp
4.Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
5. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. Rīga: 2018. 320 lpp.
6. Par grāmatvedību: LR likums. Likums "Par grāmatvedību" [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2018.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=66460
7. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums. LR Normatīvie dokumenti: www.likumi.lv.

Дополнительная литература

1. Blumbergas A., redakcijā - autoru kolektīvs. Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem. Rīga. RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2010. 318.lpp 2. Pelše M., Naglis-Liepa K., Strīķis V., Leikučs J. Atjaunojamās enerģijas izmantošanas ekonomiskais izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā. LLU. Jelgava, 2012. 85 lpp. 3. AS "Latvijas Valsts meži" normatīvie akti. 4. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava, 2002. 248 lpp 5. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 2003. 282 lpp. 6. Mālderis G. Revīzija, audits un grāmatvedība. 3. papild.izdev. un CD formāta normatīvie dokumenti. Rīga: Lietišķās Apmācības Centrs, 2008. 136 lpp. 7. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds Jumava Turība, 2007. 254 lpp. 8. Apinis R. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2000. 117 lpp. 9. Januška M. Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2003. 144 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709 2. Latvijas Ekonomists. Rīga, Mamuts. ISSN 1025-8922 3. Laikraksts Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. ISSN 1407-5709