Kursa kods Ekon3125

Kredītpunkti 3

Bioekonomika un grāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums28.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

author pasn.

Anna Jesemčika

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Mate1035, Matemātika II

Mate4016, Matemātika I

Kursa anotācija

Kurss attīsta studentiem zināšanas un attīsta praktiskās iemaņas par jaunākajām tendencēm bioekonomikas attīstībā pasaules, jo īpaši Eiropas, prioritāri Latvijas mērogā. Kurss īpašu nozīmi velta mežsaimniecībai, vienlaikus uzmanību veltot arī citām nozarēm, kas izmanto biotehnoloģijas, tādējādi izmanto un ražo dabiskus, kvalitatīvus, inovatīvus bioproduktus.
Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par grāmatvedības sistēmu Latvijā, uzskaites darbības jomām, principiem un metodēm, uzskaites objektiem un uzskaites objektu atspoguļošana grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības gada pārskata saturu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par jaunu ES un Latvijas tautsaimniecības attīstības paradigmu. Veidota izpratne par ilgtspējīgas ražošanas nepieciešamību (2 kontroldarbi). Grāmatvedība - izpratne par grāmatvedības metodoloģiju, grāmatvedības uzskaites objektiem un to atspoguļošana grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā, gada pārskata struktūru un sagatavošanas pamatprincipiem. Novērtēšanas metodes: kontroldarbi ar aprēķiniem, diskusija nodarbībās.
Prasmes – definēt resursu izmantošanas resursu vērtību veidus, zināt kā aprēķināt ekosistēmas pakalpojumu vērtību, spēt analizēt bioekonomikas aspektus izmantojot ilgtspējas kontekstu (2.kontroldarbi; patstāvīgais darbs, semināri). Grāmatvedība - prot pielietot grāmatvedības metodes uzņēmumos, definēt uzņēmuma iekšējās kontroles mūsdienu formas un veikt šo formu pielietošanu, spēj ievērot normatīvajos aktos noteiktās grāmatvedības organizēšanas un uzskaites prasības. Novērtēšanas metodes: praktiskie darbi, kontroldarbi ar aprēķiniem, diskusija nodarbībās. Kompetences – formulēt attieksmi par bioekonomiku tās elementiem un ietekmi uz studējošā dzīvi un profesionālo attīstību (semināri, patstāvīgais darbs). Grāmatvedība - spēj īstenot grāmatvedības kārtošanas pamatprincipu ievērošanu uzņēmumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un uzņēmuma darbības specifikai. Novērtēšanas metodes: kontroldarbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Katrai tēmai paredzētas 2 nodarbības.
1. Bioekonomikas jēdziens un nozīme.
2. Bioekonomikas idejas vēsturiska attīstība.
3. Ekosistēmas pakalpojumi.
4. Ekosistēmas vērtēšanas metodes.
5. Resursu taksonomija.
6. Atjaunojamo resursu izmantošana.
7. Biotehnoloģijas mežsaimniecībā. Inovācijas loma meža izmantošanā.
8. Latvijas bioekonomikas attīstība ES politikas kontekstā.
9. Ievads grāmatvedībā. Grāmatvedība, tās nozīme un prasības. Grāmatvedības būtība, uzdevumi.
10. Grāmatvedības priekšmets un metodes. Grāmatvedības uzskaites objekti. Grāmatvedības metodes elementi.
11. Bilances jēdziens un uzbūve. Bilances posteņu izmaiņas.
12. Kontu jēdziens un to vispārējā uzbūve. Bilances kontu uzbūve. Operāciju kontu uzbūve.
13. Dokumenta jēdziens un nozīme. Dokumentiem izvirzītās prasības.
14. Grāmatvedības darba organizācija uzņēmumā.
15. Gada noslēgums. Pārskats. Bilance. Naudas plūsmas pārskats.
16. Gada pārskata sastādīšana, apstiprināšana un iesniegšana. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto: 2 kontroldarbi (Bioekonomikas jēdziens, nozīme un attīstība; resursu taksonomija un ilgtspējīga izmantošana); pastāvīgais darbs (Bioekonomika mežsaimniecībā).
Grāmatvedība: akumulējoša ieskaite veidojas semestra laikā: 1) sekmīgi nokārtotiem diviem kontroldarbiem: grāmatvedības bilance un tās uzbūve; grāmatvedības konti un saimniecisko operāciju reģistrēšana; 2) praktisko darbu uzdevumu izpildes aktivitātes. Neieskaitītu kontroldarbu gadījumā ieskaites kārtošana atļauta vienu reizi rakstiski par semestra laikā studiju kursā apgūtajiem teorētiskajiem jautājumiem un praktiskajiem uzdevumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgā darbā studentam jāizvērtē, kāda ar bioekonomiku saistīts fenomens, vai problēma, raksturojot to atbilstoši, plānam (iepriekš iepazīstināti) un jāprezentē (parasti PPT) pārējiem studentiem, noslēgumā jautājumi un diskusija. Grāmatvedība: visa semestra laikā norādītās normatīvās literatūras studēšana grāmatvedības jautājumos, sagatavošanās kontroldarbiem. Studentam jādarbojas kā grāmatvedības informācijas sarežģīto tehnisko datu izskaidrotājam, interpretētājam. Apgūt saimniecisko darījumu kontēšanu, iemācīties sastādīt peļņas vai zaudējumu aprēķinu, tīrās peļņas aprēķināšanu un atspoguļošanu bilancē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbs ir ieskaitīts, ja pareizi atbild uz vismaz 40% jautājumu. Augstāko vērtējumu var iegūt atbildot pareizi uz visiem jautājumiem, to starp, analītisku jautājumu.
Patstāvīgo veikto darbu novērtē atbilstoši iegūto zināšanu izmantošanas pakāpei, analīzes apjomam un spējai secināt.
Grāmatvedība: - vērtējuma īpatsvari, %: divi kontroldarbi (25% + 30%) un aktivitāte praktiskajās nodarbībās (45%). Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%).

Obligātā literatūra

1. Tietenberg T., Lewis L. Environmental & Natural Resource Economics. Ninth edition. Pearson, 2012. 666 p.
2. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga: LU, 2011. 256 lpp.
3. Kļaviņa M., Zaļoksnis J. Redakcijā - autoru kolektīvs. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334. Lpp
4.Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
5. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata. Rīga: 2018. 320 lpp.
6. Par grāmatvedību: LR likums. Likums "Par grāmatvedību" [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2018.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=66460
7. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums. LR Normatīvie dokumenti: www.likumi.lv.

Papildliteratūra

1. Blumbergas A., redakcijā - autoru kolektīvs. Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem. Rīga. RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2010. 318.lpp 2. Pelše M., Naglis-Liepa K., Strīķis V., Leikučs J. Atjaunojamās enerģijas izmantošanas ekonomiskais izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā. LLU. Jelgava, 2012. 85 lpp. 3. AS "Latvijas Valsts meži" normatīvie akti. 4. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava, 2002. 248 lpp 5. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 2003. 282 lpp. 6. Mālderis G. Revīzija, audits un grāmatvedība. 3. papild.izdev. un CD formāta normatīvie dokumenti. Rīga: Lietišķās Apmācības Centrs, 2008. 136 lpp. 7. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Apgāds Jumava Turība, 2007. 254 lpp. 8. Apinis R. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2000. 117 lpp. 9. Januška M. Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā. Rīga: Merkūrijs LAT, 2003. 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709 2. Latvijas Ekonomists. Rīga, Mamuts. ISSN 1025-8922 3. Laikraksts Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. ISSN 1407-5709

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss (B1 daļa) Meža fakultātes augstākās profesionālās izglītības studiju programmā Kokapstrāde, pilna un nepilna laika studijās.