Kursa kods Ekon3111

Kredītpunkti 6

Finanšu grāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Mistre

Ph.D.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2079, Vienkāršā grāmatvedība

Ekon2081, Finanses un kredīts

Ekon2135, Nodokļu uzskaite

Aizstātais kurss

Ekon3069 [GEKO3069] Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver grāmatvedības teorētiskos pamatus, metodoloģiju un prasmi izpildīt praktiskus uzdevumus grāmatvedībā. Students izprot uzņēmuma finanšu pārskata sagatavošanas pamatprincipus, prot novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un saimnieciskās darbības rezultātus, kas nepieciešami attiecīgu lēmumu pieņemšanai kontroles, plānošanas un procesu vadīšanas darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot grāmatvedības būtību, tās nozīmi, saimniecisko līdzekļu un finansēšanas avotu klasifikāciju – Patstāvīgais darbs, diskusija nodarbībā.
2. Spēj parādīt zināšanas un izpratni par grāmatvedības bilances uzbūvi, tās posteņu izmaiņām un saimniecisko operāciju grāmatošanu – Kontroldarbs.
3. Zina un izprot ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu uzskaiti grāmatvedībā – Kontroldarbs.
4. Zina un izprot pašu kapitāla un kreditoru parādu uzskaiti grāmatvedībā – Kontroldarbs.
5. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju un normatīvo aktu prasības finanšu grāmatvedības organizācijā – Praktiskie darbi.
6. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par grāmatvedības uzskaites objektiem un to praktisku atspoguļojumu finanšu pārskatā – Diskusijas nodarbībā.
7. Spēj patstāvīgi sagatavot un iegrāmatot biežāk lietojamos dokumentus, apkopot informāciju uzskaites reģistros – Kontroldarbs.
8. Spēj atbildīgi plānot uzdodos uzdevumus – Praktiskie darbi.
9. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju un to izmantot grāmatvedības uzdevumi izpildē – Praktiskie darbi.
10. Spēj grāmatvedības datus apkopot, izvērtēt un pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus – Kontroldarbi, praktiskie darbi.

11. Spēj patstāvīgi sagatavot finanšu pārskatu, to izmantot finansiālā stāvokļa novērtēšanai – Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Grāmatvedība, tās nozīme, uzdevumi un prasības (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. Grāmatvedības priekšmets un metode (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi –2 stundas)
3. Grāmatvedības bilance (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 4 stundas)
4. Grāmatvedības konti un saimniecisko darījumu atspoguļojums kontos (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 6 stundas)
5. Saimniecisko operāciju dokumenti un uzskaites reģistri (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
1.Kontroldarbs: līdzekļu un avotu klasifikācija, grāmatvedības bilance, konti un divkāršais ieraksts (1 stunda)
6. Finanšu grāmatvedības organizācija (Lekcija – 1 stunda)
7. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 4 stundas)
8. Krājumu uzskaite (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
9. Norēķinu ar debitoriem uzskaite (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
10. Nākamo periodu izmaksu uzskaite (Praktiskie darbi – 1 stunda)
11. Īstermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite (Lekcija – 1 stunda)
12. Naudas līdzekļu uzskaite (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
13. Pašu kapitāla uzskaite. Uzkrājumi (Lekcija – 1 stunda)
14. Norēķinu ar kreditoriem uzskaite (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
2.Kontroldarbs: Ilgtermiņa un apgrozāmo līdzekļu uzskaite (1 stunda)
15. Darba, darba samaksas un ar to uzskaiti saistīto operāciju uzskaite (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 6 stundas)
16. Ieņēmumu no uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaite (Praktiskie darbi – 2 stundas)
17. Saimnieciskās darbības izmaksu uzskaite (Praktiskie darbi – 2 stundas)
18. Finanšu rezultātu uzskaite (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
19. Inventarizācijas (Lekcija 1 – stunda)
20. Grāmatvedības gada pārskats (Lekcija –1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)

3.Kontroldarbs: Darba samaksas, ieņēmumu un izmaksu, peļņas vai zaudējumu uzskaite (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa vērtējumu veido:
Rakstisks eksāmens - 40%
Eksāmenu veido tests, jautājumi par visām tēmām un uzdevumi.
1.kontroldarbs– 20%
2.kontroldarbs – 20%

3.kontroldarbs – 20%

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas materiālu, studēt normatīvo bāzi un izpildīt praktiskos darbus.
Sagatavoties kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu un eksāmena vērtējuma - 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
2. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
3. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 320 lpp.
4. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
5. Beļavska L. Grāmatvedības pamati atbilstoši starptautiskajiem un nacionālajiem standartiem: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA KIF Biznesa Komplekss, 2007. 248 lpp.
6. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: SIA „LID”, 2006. 255 lpp.

7. Tīse L. Grāmatvedība: Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 87 lpp.

Papildliteratūra

1. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.2016. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
3. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: MK noteikumi Nr. 585 [tiešsaiste] Pieņemts: 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418
4. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 558 [tiešsaiste] Pieņemts: 04.09.2018. Stājas spēkā 07.09.2018. ar grozījumiem. [Skatīts 12.12.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
5. Kases operāciju uzskaites noteikumi: MK noteikumi Nr. 584 [tiešsaiste] Pieņemts: 04.09.2018. Stājas spēkā 29.10.2003. ar grozījumiem [skatīts 12.12.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80346
6. Apsīte I. Pamatlīdzekļu uzskaite komercuzņēmumos. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2010. 266 lpp.

7. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2003. 282 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
3. LR tiesību aktu mājas lapa. Pieejams: http:// www.likumi.lv
4. VID mājas lapa. Pieejams:http://www.vid.gov.lv

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”