Kursa kods Ekon3104

Kredītpunkti 3

E-komercija

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Arnis Lēnerts

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2128, Komercdarbības globalizācija

Ekon3106, Tirgvedība

Ekon3108, Tirgzinība

Ekon3115, Tirgvedība

Psih3010, Sociālā psiholoģija

Soci2036, Socioloģija

VadZ3038, Loģistika

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz pamatzināšanas digitālajos tehnoloģiskajos procesos elektroniskajā komercijā un mārketingā, kā arī izskaidro tiesiskos un drošības jautājumus digitālajā vidē. Pielietojot zināšanas apgūtas prasmes jaunu biznesa modeļu organizācijas formām profesionālajā darbībā. Tiek izskatīti piemēri un apgūta kompetence tradicionālā biznesa procesu transformācijai digitālajā vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Spēj izskaidrot e-komercijas attīstību ietekmējošos faktorus digitālajā tirgū un ir zināšanas e-komercijas organizēšanas pamatprincipos un tehnoloģijās. Individuālais patstāvīgais darbs.
2) Pārzina digitālās vides ietekmes faktorus, izprot izmantojamās digitālā mārketinga tehnoloģijas, saskata un analizē likumsakarības. Kontroldarbs.
PRASMES
Profesionālās prasmes
1) Spēj patstāvīgi apkopot, sistematizēt un analizēt e-komercijas attīstību raksturojošo informāciju, pielietojot atbilstošas pētījumu metodes konkrētas problēmas risināšanai. Prezentācija.
2) Spēj kompleksi vērtēt digitālās vides un e-komercijas attīstību un argumentēt tās attīstības virzienus globālā kontekstā. Praktiskais darbs.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj prezentēt veiktā patstāvīgā darba rezultātus. Grupu/pāru darbs.
2) Spēj iesaistīties diskusijā un argumentēti aizstāvēt savu viedokli. Gadījuma izpēte.
KOMPETENCE:

Spēj patstāvīgi izveidot interneta vietni, un izprot e-komercijas tehnoloģisko risinājumu praktisku izmantošanu konkurētspējas veicināšanā digitālajā vidē. Prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. E-komercijas loma zināšanu sabiedrībā un attīstība mūsdienu ekonomikā
Informācijas komunikācijas tehnoloģiju attīstības vēsture. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra. Informācijas un zināšanu pieejamība. Uzticēšanās un drošības radīšana. E-komercijas vide. Informācijas un komunikāciju izmantošanas ieguvumi. Digitālo vidi raksturojošie rādītāji. (1h – lekcija, 0,5h praktiskie darbi)
2. E-komercijas būtība, mērķi un funkcijas
Elektroniskās komercijas jēdziens. Intranets, extranets, internets un e-komercija. E-komercijas pielietojumi. E-komercijas atšķirība no tradicionālās tirdzniecības formas. E-komercijas attīstība un perspektīvas. E-komercijas attīstības problēmas. Vienotais digitālais tirgus. (1h – lekcija, 0,5h praktiskie darbi)
3. E-komercijas organizācijas pamatprincipi un tehnoloģija
Interneta vietne. M-komercija. Domēns. Datu bāzes izvietošana. Ārpakalpojums jeb hostings. Digitālās vides tirdzniecības, mārketinga un biznesa procesu tehnoloģiskie risinājumi. B2B; B2C un B2G sadarbības modeļu tehnoloģiju pamatprincipi. (2h – lekcija, 0,5h praktiskie darbi)
4. E-komercijas formas un modeļi to priekšrocības un trūkumi
G2G, G2B, G2C, B2G, B2B, B2C, B2F, C2G, C2B, C2C, C2F, F2B, F2C, F2F un E2E sadarbības modeļu tehnoloģiju pamatprincipi. (1h – lekcija, 0,5h praktiskie darbi)
5. E-komercijas dalībniekus raksturojošā statistika
Interneta pieejamība un izmantošana. Ienākumu līmenis, sociālais līmenis, nodarbošanās, kultūras līmenis, izglītības līmenis, tautība, reliģija. Globalizācijas ietekme uz patērētāju rīcību elektroniskajā komercijā. (1h – lekcija, 0,5h praktiskie darbi)
6. E-komercijas tiesiskie un darījumu drošības aspekti
Pakalpojuma sniedzēju darbības reglamentācija. Informācijas sistēmu drošības reglamentācija. Informācijas tehnoloģiju noziegumi. Informācijas aprites pamatnosacījumi. Distances līgums. Intelektuālā īpašuma tiesības. Konkurences tiesības. Patērētāju tiesību aizsardzība. Nodokļi. E-komercijas tehniskā drošuma nodrošināšana. Aizsardzības risinājumi. Datu aizsardzība. Tirgotāju aizsardzība pret nepamatotiem maksājumu atteikumiem. Pircēja privātās informācijas aizsardzība. Pircēju aizsardzība pret kredītkartes datu zādzību. Informācijas sabiedrības ētiskās dimensijas. (2h – lekcija, 0,5h praktiskie darbi)
7. Digitālā tirgus izpēte un patērētāju uzvedība elektroniskajā vidē
Tirgus izpētes nozīme un veidi. Tirgus izpētes process. Tirgus izpētes metodes. Tirgus veidi. Vajadzības. Patērētāju rīcība. Patērētāju psiholoģija. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
8. Interneta vietnes funkcijas un dizains
Mājaslapas izstrāde - procesa modelis, piedāvātā produkta un funkcionalitātes saraksts, vizuālais risinājums. Mājaslapas veiktspējas analīze. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
9. Elektroniskie pasūtījumi un norēķinu sistēmas
Elektroniskais iesniegums. Elektroniskā datu apmaiņa. Internetbanka. Maksājumu kartes. Mikromaksājumi. Elektroniskā nauda. (1h – lekcija, 0,5h praktiskie darbi)
10. Meklētājprogrammas, to nozīme E-komercijā. Digitālā mārketinga principi e-komercijā
Internetā izvietotās meklētājprogrammas. Mobilais mārketings, e-pasta mārketings, maksas par klikšķi mārketings (“Pay-per-Click”), reklamēšana tiešsaistē, mājaslapas satura optimizācija un vadības sistēmas, Google piedāvātie risinājumi (SEO, AdWords, Google Local service, froogle.com, google analytics, thinkwithgoogle.com, consumerbarometer.com u.c.) un klientu datu analīze. (2h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
11. Mērķa tirgus vajadzību noteikšana
Tirgus segmenta noteikšanas priekšrocības. Segmentēšanas kritēriji un efektivitāte. Globālā segmentēšana. Mērķa tirgus izvēle. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
12. Produkta piemērotība digitālajam tirgum. Produktu klasifikācija un elementi
Produktu piedāvājuma veidošana. Nozaru tirgus atšķirības. Reģionu tirgus atšķirības. Produkta pozīcijas izveide. Noieta apjomu prognozēšana. Mārketinga komunikācija un līdzekļi produkta virzīšanai tirgū. (1h – lekcija, 0,5h praktiskie darbi)
13. Loģistika e-komercijā
Pirkuma pasūtījuma pieņemšana un apstrāde. Pirkuma procesa izsekošana. Piegādes organizēšana. Sūtījumu atgriešana. Sadales kanāli un to dalībnieki. Pārrobežu sūtījumu organizēšana un piegādes procesi. Patērētāju interešu ievērošana. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
14. Efektīva produkta virzīšana digitālajā tirgū
Virzīšanas tirgū būtība un metodes. Reklāma. Pārdošanas veicināšana. (2h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
15. Sociālo tīklu izmantošana produkta virzīšanai digitālajā tirgū
Sociālo tīklu un mediju mārketings. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)

16. Kodu izmantošana e-komercijas tehnoloģijās (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa apguves laikā studentiem jāveic patstāvīgais darbs par e-komercijas, digitālā tirgus organizācijas pamatprincipu un tehnoloģiju attīstības izpēti. Studentu patstāvīgā darba izpildes kontrolei studiju kursa noslēgumā jāraksta kontroldarbs. Grupu darba laikā jāanalizē patērētāju uzvedība tīmekļa vidē un jānovērtē produkta piemērotība e-komercijai. Noslēgumā jāveic individuālais patstāvīgais darbs izveidojot un prezentējot produkta “X” interneta vietni izmantojot piemērotāko digitālā mārketinga veidu izvēlētās patērētāju mērķa grupas sasniegšanai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1) Studenti iepazīstas un studē literatūru par e-komerciju un digitālo tirgu.
2) Studiju kursa laikā tiek patstāvīgi veidota produkta e-komercijas tīmekļa vietne un prezentēta praktiskajās nodarbībās.

3)Tiek iegūta informācija un veidota sapratne par diskusiju tēmām praktiskajām nodarbībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējais vērtējums veidojas: 40% patstāvīgā darba prezentācijas vērtējums par produkta interneta vietnes izstrādi un tās demonstrējums; 20% novērtējums par studenta aktivitāti diskusijās un debatēs praktiskajās nodarbībās; 20% kontroldarbs un 20% digitālās vides izpētes patstāvīgais darbs.

Obligātā literatūra

1. Lektauers A., Merkurjevs J., Romānovs A. Elektroniskā komercija: mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2008, 124 lpp
2. Turban E., King D., Lang J. Introduction to Electronic Commerce, 3/E, Prentice Hall, 2011, 928 pp.

3. Stabulnieks J. E-komercijas stratēģija mazos un vidējos uzņēmumos. Rokasgrāmata. Latvijas Tehnoloģiskais centrs, 2010.

Papildliteratūra

1. Digitālais mārketings. Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana. Mācību materiāls. Projekta Nr. Nr.3.2.1.1/16/A/004. 2016, 47 lpp.
2. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga, LU, 2011, 256 lpp.

3. Hārts Dž., Dausta B. Pasākumu plāns: e – mārketings. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 314 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. E-komercijas jaunumi – www.ecommercetimes.com
2. Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv

3. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs – www.ptac.gov.lv/lv/content/par-e-komerciju

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Biznesa vadība”, nozares studiju kurss 1. līmeņa studiju programmai “Komerczinības”.