Code du cours Ekon3091

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours21.06.2018

Auteur du cours

author

Laila Kelmere

Connaissances de base

Ekon2120,

Ekon4102,

Manuels

1. Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2011. 239 lpp.
2. Bojarenko J., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība piemēros un uzdevumos. Grāmatvedības un finanšu koledža. Rīga, 2017. 180 lpp.
3. Benze J. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. Rīga: Auditorfirma “Grāmatvedis”, 1996. 134 lpp.
4. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2001: 1. daļa – Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija.
2. daļa – Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai.
5. Latvijas Grāmatvedības metodiskā padome. Ernst & Young. Vadības grāmatvedība. Latvijas Republikas Finansu ministrija, Rīga 1995:
1. daļa – Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija.
2. daļa – Lēmumu pieņemšana.
3. daļa – Lēmumu pieņemšana, plānošana un kontrole.
6. Vītola Ī., Soopa A. Vadības grāmatvedība. Jelgava, 2002. 225 lpp.
7. Purvgalis A. Komercdarbības izmaksas, ieņēmumi un peļņa. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU Meža fakultāte, 2005. 52 lpp.
8. Januška M. Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā: praktiskas rekomendācijas uzņēmējiem. Rīga: Merkūrijs Info 2010. 112 lpp.
9. Бюджетирование: шаг за шагом. Е.Добровольский, Б.Карабанов, П.Боровков, Е.Глухов, Е.Бреслав. 2е изд. дополн. СПб: Питер, 2014. 480 c.
10. Друри K. Введение в управленческий и производственный учет. Москва : Аудит; Издательское объединение ЮНИТИ, 1998. 774 c.

Ouvrages supplémentaires

1. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Lietišķas informācijas dienests, Rīga 2003, 282 lpp.
2. Brūna I., Kaire L. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Latvijas Universitāte, Rīga 2004, 97 lpp.
3. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
4. Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
5. Likums “Par nodokļiem un nodevām”. Pieņemts: 02.02.1995. Stājas spēkā: 01.04.1995. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=33946
6. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai. SIA “Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs”. Ozolnieki, 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. 2012., 2016. gadi
7. Introduction to management Accounting (Twelfth Edition) chapters 1-19, Charles T. Horngren (Stanford University), Gary I. Sundern (University of Wasington – Seattle), William O. Stratton (Pepperdine University) International. USA, Mexico, or Canada, 2002, 789 pp. ISBN 0-13-042352-1
8. Alan Upchurch Cost Accounting Principles and Practice, Britich Library Cataloguing Data, 2002, 685 pp. ISBN 0-273-64365-7
9. Бухгалтерский учет в зарубежных странах. (под редакцией проф. Ф.Ф. Бутынца), вторая часть. Житомир: ЖГПУ, 2008. – 300 cтp. (Особенности бухгалтерского учета, аудита и анализа в Латвийской Республике. Cоавторы учебного пособия: Витола И., Калныня Г., Есемчика А., Зариня В., Кейш С., Лейбус И., Соопа А., и др).

10. Савицская E. Анализ хозяйственной деятельности. М. Финансы и статистика. 2001.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. Žurnāls: Grāmatvedība un Ekonomika. ISSN 1691-1172.
3. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
4. Elektroniskais žurnāls: http://plz.lv