Kursa kods Ekon3091

Kredītpunkti 3

Vadības grāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Laila Kelmere

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2120, Grāmatvedības pamati

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija

Studenti apgūst un izprot vadības grāmatvedības galvenos uzdevumus, tai skaitā izpratni starp kopējo un atšķirīgo vadības grāmatvedībā un finanšu grāmatvedībā. Apgūst izmaksu uzskaites un analīzes sistēmu, pašizmaksas kalkulācijas aprēķināšanas metodes un paņēmienus, izmaksu plānošanu un kontroli, kas vērsta uz kvalitatīvu uzņēmējdarbības vadības funkciju pildīšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot vadības grāmatvedības teoriju un vadības grāmatvedības metožu praktisko pielietojamību uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanā un vadīšanā, darbības procesu novērtēšanā. Diskusija nodarbībā.
2. Izpratne par izmaksām, to klasifikāciju; pilnās pašizmaksas kalkulāciju, arī izmantojot pieskaitījuma likmes, mainīgo pašizmaksas kalkulāciju, krājumu novērtēšanas metožu pielietojumu. Kontroldarbs ar aprēķiniem.
3. Izpratne par pašizmaksas kalkulāciju, izmantojot pieskaitījuma likme; procesa pašizmaksas kalkulāciju, seguma punktu, peļņas vai zaudējuma slieksni; optimālo produkta ražošanas un pārdošanas apjoma noteikšanu, izmaksu klasifikāciju peļņas vai zaudējuma aprēķinā un saimnieciskās darbības rezultāta noteikšanu. Kontroldarbs ar aprēķiniem.
4. Zināšanas par izmaksu klasifikāciju un to iekļaušanu pašizmaksas kalkulācijās, dažādu budžetu plānošanu, izstrādi un budžeta izpildes rezultātu novērtēšanu, izmaksu kontroli un regulēšanu. Izpratne par vispārējo izmaksu sadalīšanas sistēmu, par krājumu novērtēšanas metožu ietekmi uz saimnieciskās darbības rezultātu. Izpratne par lēmumu pieņemšanai svarīgo izmaksu noteikšanu un lēmumu pieņemšanas procesu. Pastāvīgais darbs, darbs grupā, diskusija nodarbībā.
5. Spēj veikt aprēķinus, analizēt iegūtos rezultātus, izprast cēloņus un izstrādāt priekšlikumus problēmu novēršanai vai situācijas uzlabošanai. Kontroldarbs ar aprēķiniem, eksāmens, aprēķini nodarbībās.
6. Spēj pastāvīgi atrisināt dažādus uzdevumus, sadarboties grupā ar kolēģiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju un izstrādātu referātu par izvēlēto tēmu, kurā iekļauti praktisko uzdevumu piemēri un atrisinājumi, tai skaitā priekšlikumi. Prot prezentēt un izskaidrot savu tēmu klausītājiem. Patstāvīgais darbs, darbs grupā, diskusija nodarbībā.
7. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Pastāvīgais darbs.
8. Spēj atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus, sadarboties ar kolēģiem. Pastāvīgais darbs, darbs grupā.

9. Prot pielietot iegūtās zināšanas ražošanas, pakalpojumu sniegšanas, realizācijas procesu uzskaites un efektīvas darbības izvērtēšanai un nodrošināšanai uzņēmumā. Izteikt priekšlikumus lēmumu pieņemšanai atbilstoši ekonomiskajām izmaiņām. Praktiskie darbi, darbs grupā, kontroldarbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Izmaksu uzskaites uzdevumi un mērķi (lekcija – 1 stunda)
2. Izmaksu klasifikācija pašizmaksas kalkulācijai (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
3. Krājumu novērtēšanas metodes un to ietekme uz izmaksām un peļņu (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
4. Izmaksu uzskaite pa izmaksu vietām (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
5. Izmaksu nesēju vienības pašizmaksas aprēķini (pilnā pašizmaksa) (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
6. Izmaksu sadalīšana pastāvīgajās un mainīgajās (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
7. Izmaksu kontrole (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
8. Seguma punkts un tā analīzes metodes (lēmumu pieņemšanai) (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
9. Procesa pašizmaksas kalkulācija (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
10. Budžets (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
11. Optimālā produktu ražošanas un pārdošanas apjoma un struktūras noteikšana ierobežotu resursu apstākļos (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
12. Lēmumi, to pieņemšanas process (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)

13. Studentu referātu aizstāvēšana, diskusija (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jānokārto eksāmens par studiju kursā apgūtajām tēmām.
Studiju kursa laikā jānokārto 2 kontroldarbi un jāizstrādā 1 pastāvīgais darbs, kas tiek prezentēts un jāizstrādā pastāvīgie darbi, kas uzdoti kā mājas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studējot literatūru un risinot uzdevumus, gatavojoties kontroldarbiem un eksāmenam. Izstrādāt pastāvīgo darbu un prezentēt to.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Izmaksas, to klasifikācija; pilnās pašizmaksas kalkulācija, arī izmantojot pieskaitījuma likmes; mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācija, procesa pašizmaksas kalkulācija, krājumu novērtēšanas metožu pielietojums. Kontroldarbs (rakstveida). Vērtējuma īpatsvars 15%.
2. Produkta pašizmaksas kalkulācija, izmantojot pieskaitījuma likmes; seguma punkts, peļņas vai zaudējuma slieksnis; cenu kalkulācija; optimālā produkta ražošanas un pārdošanas apjoma noteikšana; peļņas vai zaudējuma aprēķina sagatavošana. Kontroldarbs (rakstveida). Vērtējuma īpatsvars 15%.
3. Praktisko uzdevumu individuāla risināšana. Darbs grupā – jāsagatavo referāts par izvēlēto tēmu, saturot praktisko uzdevumu piemērus un atrisinājumus, un tas jāaizstāv prezentācijas veidā. Pastāvīgais darbs, darba grupā. Vērtējuma īpatsvars 20%.
4. Eksāmens - rakstiskā veidā, sastāv no testa, atklātiem jautājumiem un uzdevumiem par kursā apskatītiem jautājumiem un risinātiem uzdevumiem. Vērtējuma īpatsvars 50%.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Alsiņa R., Marinska K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedība: teorija un prakse. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2011. 239 lpp.
2. Bojarenko J., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība piemēros un uzdevumos. Grāmatvedības un finanšu koledža. Rīga, 2017. 180 lpp.
3. Benze J. Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija. Rīga: Auditorfirma “Grāmatvedis”, 1996. 134 lpp.
4. Pelšs A. Vadības grāmatvedība. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2001: 1. daļa – Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija.
2. daļa – Izmaksu analīze lēmumu pieņemšanai.
5. Latvijas Grāmatvedības metodiskā padome. Ernst & Young. Vadības grāmatvedība. Latvijas Republikas Finansu ministrija, Rīga 1995:
1. daļa – Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija.
2. daļa – Lēmumu pieņemšana.
3. daļa – Lēmumu pieņemšana, plānošana un kontrole.
6. Vītola Ī., Soopa A. Vadības grāmatvedība. Jelgava, 2002. 225 lpp.
7. Purvgalis A. Komercdarbības izmaksas, ieņēmumi un peļņa. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU Meža fakultāte, 2005. 52 lpp.
8. Januška M. Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā: praktiskas rekomendācijas uzņēmējiem. Rīga: Merkūrijs Info 2010. 112 lpp.
9. Бюджетирование: шаг за шагом. Е.Добровольский, Б.Карабанов, П.Боровков, Е.Глухов, Е.Бреслав. 2е изд. дополн. СПб: Питер, 2014. 480 c.
10. Друри K. Введение в управленческий и производственный учет. Москва : Аудит; Издательское объединение ЮНИТИ, 1998. 774 c.

Papildliteratūra

1. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Lietišķas informācijas dienests, Rīga 2003, 282 lpp.
2. Brūna I., Kaire L. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Latvijas Universitāte, Rīga 2004, 97 lpp.
3. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
4. Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
5. Likums “Par nodokļiem un nodevām”. Pieņemts: 02.02.1995. Stājas spēkā: 01.04.1995. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=33946
6. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai. SIA “Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs”. Ozolnieki, 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. 2012., 2016. gadi
7. Introduction to management Accounting (Twelfth Edition) chapters 1-19, Charles T. Horngren (Stanford University), Gary I. Sundern (University of Wasington – Seattle), William O. Stratton (Pepperdine University) International. USA, Mexico, or Canada, 2002, 789 pp. ISBN 0-13-042352-1
8. Alan Upchurch Cost Accounting Principles and Practice, Britich Library Cataloguing Data, 2002, 685 pp. ISBN 0-273-64365-7
9. Бухгалтерский учет в зарубежных странах. (под редакцией проф. Ф.Ф. Бутынца), вторая часть. Житомир: ЖГПУ, 2008. – 300 cтp. (Особенности бухгалтерского учета, аудита и анализа в Латвийской Республике. Cоавторы учебного пособия: Витола И., Калныня Г., Есемчика А., Зариня В., Кейш С., Лейбус И., Соопа А., и др).

10. Савицская E. Анализ хозяйственной деятельности. М. Финансы и статистика. 2001.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2000. ISSN 1407-5709
2. Žurnāls: Grāmatvedība un Ekonomika. ISSN 1691-1172.
3. iFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību, darba un komerctiesībām. Rīga: iŽurnāli. ISSN 2255-985x Pieejams: http://ifinanses.lv
4. Elektroniskais žurnāls: http://plz.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Ekonomika”