Kurs-Code Ekon3089

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)25.09.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anna Jesemčika

Vorkenntnisse

Ekon2120,

Ekon4102,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs: MK noteikumi nr.87 [tiešsaiste]. Pieņemts 13.02.2018. Stājas spēkā 01.01.2019. [Skatīts 23.042020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/297134-gramatvedibas-uzskaites-kartiba-budzeta-iestades
2. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2012. 224 lpp.
3. The Oxford Handbook of State and Local Government Finance. Edited by R.D.Ebel and J.E.Petersen. 2012. 1056 lpp. ISBN: 9780199765362
4. Zariņa V. Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2004. 263 lpp.
5. Apinis R. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2000. 117 lpp.
6. Kursīte A. Gada slēguma un inventarizācijas procedūras budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitē. Rīga, 2017. 80 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Par budžetu un finanšu vadību; Par pašvaldību budžetiem; Par pašvaldībām; Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu; Par valsts budžetu finanšu gadam; Par grāmatvedību. LR likumi. Pieejams: http//: www.likumi.lv
2. Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs: MK noteikumi nr. 87 [tiešsaiste]. Pieņemts 13.02.2018. Stājas spēkā 01.01.2019. [Skatīts 22.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/297134-gramatvedibas-uzskaites-kartiba-budzeta-iestades
3. Par budžeta ieņēmumu klasifikāciju; Par budžeta finansēto institūciju ieņēmumu klasifikāciju; Par budžeta izdevumu ekonomisko klasifikāciju. LR FM rīkojumi. Pieemams: http://www.likumi.lv
4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
5. Fiscal Federalism in the Europeans Union. Edited by A. Fossati, G. Panella. London and New York, 2003.
6. Fisher R. C. State and Local Government Finance: Institutions, Theory, Policy. Chicago, 2002.
7. Gončarovs G. Finanšu teorija. LU. Rīga, 2000. 107 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. iFinanses, Rīga: iŽurnāli. www.ifinanses.lv. ISSN 2255-985x
2. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm, Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709
3. Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN: 2255-9507