Kursa kods Ekon3089

Kredītpunkti 3

Budžeta iestāžu grāmatvedība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Anna Jesemčika

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2120, Grāmatvedības pamati

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par valsts budžeta un pašvaldības budžeta veidošanas principiem, izpildes uzskaiti un kontroli. Studiju kursā iekļauti tādi izpētes jautājumi kā valsts un pašvaldības iestāžu grāmatvedības uzskaite, gada pārskatu sastādīšanas darba organizācija, izdevumu tāmju izpildes kontrole.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot valsts un pašvaldības budžeta veidošanas principus, budžeta izpildes uzskaiti un kontroli - diskusija nodarbībās.
2. Izpratne par izdevumu un ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodu būtību, iedalījumu un to izmantošanu grāmatvedības uzskaitē - kontroldarbs ar aprēķiniem.
3. Zināšanas par pašvaldības līdzekļiem un līdzekļu avotiem, dokumentāciju, inventarizāciju un gada bilanci - kontroldarbs ar aprēķiniem.
4. Spēj parādīt pamatotu izpratni par pašvaldības gada pārskatu, kas ir pamats radošai domāšanai un pētniecībai - patstāvīgais darbs.
5. Zina un izprot budžeta iestāžu grāmatvedības kontu plānu, tā pielietošanu - patstāvīgais darbs.
6. Spēj patstāvīgi pielietot grāmatvedības metodes budžeta iestādēs - diskusijas nodarbībā.
7. Prot pielietot un ievērot grāmatvedības principus bilances posteņos un noteikt to nozīmīgumu - kontroldarbs ar aprēķiniem.
8. Spēj veikt pašvaldības izdevumu un ieņēmumu ekonomisko izvērtējumu - kontroldarbs ar aprēķiniem.
9. Spēj patstāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju par pašvaldības budžetu izpildi - patstāvīgais darbs.
10. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, sagatavot raksturīgākos dokumentus - patstāvīgais darbs.
11. Spēj attīstīt nodarbinātībai raksturīgās sociālās mijiedarbības un sadarbības - diskusijas nodarbībās.
12. Spēj prezentēt veikto aprēķinu rezultātus - praktiskie darbi.
13. Spēj pamatot lēmumus par budžeta izpildes uzskaites nodrošināšanu budžeta iestādēs - praktiskie darbi.

14. Spēj patstāvīgi formulēt un izanalizēt problēmas grāmatvedības darba organizācijas jomā, kontroli par izdevumu tāmju izpildi budžeta iestādēs - kontroldarbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pašvaldības loma un likumdošana (praktiskais darbs – 1 stunda)
2. Pašvaldības izdevumu tāmes, to sastādīšanas kārtība, izpildes kontrole (patstāvīgais darbs – 3 stundas)
3. Pašvaldības budžeta kontu plāns (lekcija - 1 stunda)
4. Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu būtība (lekcija – 1 stunda)
5. Izdevumu uzskaite, konti, uzskaites reģistri (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
6. Ieņēmumu uzskaite, konti, uzskaites reģistri (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
7. Pašvaldības budžeta grāmatvedības bilance (patstāvīgais darbs – 3 stundas)
8. Finansēšanas konti, to nozīme un veidi atkarībā no finansēšanas avotiem (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
9. Pamatlīdzekļu uzskaite (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
10. Materiālu krājumu uzskaite (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
11. Kapitāla un fondu veidošana un uzskaite (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
12. Norēķinu veidi, uzskaite, dokumentācija (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
13. Investīciju, aizdevumu un aizņēmumu uzskaite (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
14. Pašvaldības budžeta pārskata sastādīšana un apstiprināšana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
15. Pašvaldības naudas līdzekļu, norēķinu un krājumu inventarizācija (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
16. Gada bilance un naudas plūsmas pārskats (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 3 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējoša ieskaite veidojas no semestra laikā: 1) sekmīgi nokārtotiem 2 kontroldarbiem: ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite; apgrozāmo līdzekļu uzskaite; 2) praktisko darbu uzdevumu izpildes aktivitātes. Neieskaitītu kontroldarbu gadījumā ieskaites kārtošana atļauta vienu reizi rakstiski par semestra laikā studiju kursā apgūtajiem teorētiskajiem jautājumiem un praktiskajiem uzdevumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Visa semestra laikā norādītās normatīvās literatūras studēšana grāmatvedības jautājumos, sagatavošanās kontroldarbiem. Studentam jādarbojas kā grāmatvedības informācijas sarežģīto tehnisko datu izskaidrotājam, interpretētājam. Jāapgūst saimniecisko darījumu kontēšana, jāiemācās analizēt budžeta izpildes rezultātus un bilanci.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējuma īpatsvari, %: divi kontroldarbi (25% + 35%), patstāvīgais darbs (30%) un aktivitāte praktiskajos nodarbībās (10%). Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%).

Obligātā literatūra

1. Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs: MK noteikumi nr.87 [tiešsaiste]. Pieņemts 13.02.2018. Stājas spēkā 01.01.2019. [Skatīts 23.042020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/297134-gramatvedibas-uzskaites-kartiba-budzeta-iestades
2. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2012. 224 lpp.
3. The Oxford Handbook of State and Local Government Finance. Edited by R.D.Ebel and J.E.Petersen. 2012. 1056 lpp. ISBN: 9780199765362
4. Zariņa V. Grāmatvedības sistēma: attīstība, standartu prasības. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2004. 263 lpp.
5. Apinis R. Grāmatvedības organizācija un grāmatvedības tiesu ekspertīze. Biznesa augstskola Turība. Rīga, 2000. 117 lpp.
6. Kursīte A. Gada slēguma un inventarizācijas procedūras budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitē. Rīga, 2017. 80 lpp.

Papildliteratūra

1. Par budžetu un finanšu vadību; Par pašvaldību budžetiem; Par pašvaldībām; Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu; Par valsts budžetu finanšu gadam; Par grāmatvedību. LR likumi. Pieejams: http//: www.likumi.lv
2. Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs: MK noteikumi nr. 87 [tiešsaiste]. Pieņemts 13.02.2018. Stājas spēkā 01.01.2019. [Skatīts 22.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/297134-gramatvedibas-uzskaites-kartiba-budzeta-iestades
3. Par budžeta ieņēmumu klasifikāciju; Par budžeta finansēto institūciju ieņēmumu klasifikāciju; Par budžeta izdevumu ekonomisko klasifikāciju. LR FM rīkojumi. Pieemams: http://www.likumi.lv
4. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
5. Fiscal Federalism in the Europeans Union. Edited by A. Fossati, G. Panella. London and New York, 2003.
6. Fisher R. C. State and Local Government Finance: Institutions, Theory, Policy. Chicago, 2002.
7. Gončarovs G. Finanšu teorija. LU. Rīga, 2000. 107 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. iFinanses, Rīga: iŽurnāli. www.ifinanses.lv. ISSN 2255-985x
2. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm, Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709
3. Bilances Juridiskie Padomi. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. ISSN: 2255-9507

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Ekonomika” specializācijas virzienam „Grāmatvedība un finanses”