Code du cours Ekon2137

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours19.11.2019

Auteur du cours

author

Kaspars Naglis-Liepa

Connaissances de base

Ekon1012,

Ekon2109,

Manuels

1. Kļaviņa M., Zaļoksnis J. redakcijā - autoru kolektīvs. (2016) Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 384 lpp.
2. Autoru kolektīva Rivža P. red. (2018) Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā: monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 304 lpp.
3. Lewandowski, I. et.al. (2018) Bioeconomy: Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy. Springer. pp. 354.

4. Sillanpaa, M., Ncibi, C. (2018) A Sustainable Bioeconomy: The Green Inustrial Revolution. Springer. pp. 343.

Ouvrages supplémentaires

1. Pelše M., Naglis-Liepa K., Strīķis V., Leikučs J. (2012) Atjaunojamās enerģijas izmantošanas ekonomiskais izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā. LLU, Jelgava. 85 lpp.

2. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. (2011) Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga, LU, 256 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Zemkopības ministrijas mājaslapa: http://www.zm.gov.lv
2. Klimatam draudzīga lauksaimniecība: https://www.llu.lv/lv/klimatam-draudziga-lauksaimnieciba
3. LLU bioekonomika: https://www.llu.lv/lv/bioekonomika

4. Latvijas Bioekonomikas stratēģija: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-07/Bioeconomy_Strategy_Latvia_LV.pdf