Kursa kods Ekon2137

Kredītpunkti 2

Bioekonomikas pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1012, Mikroekonomika

Ekon2109, Makroekonomika

Kursa anotācija

Kurss sniedz studentiem zināšanas par bioekonomikas attīstību Eiropas Savienībā, un īpaši Latvijā. Studenti izprot bioekonomikas attīstības nepieciešamību un nosacījumu tās attīstībai. Studiju kursā tiek uzsvērti veiksmīgi bioekonomikas risinājumi dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Zināšanas par: bioekonomikas būtību, nozīmi un attīstību, fosilo resursu izmantošanas nosacījumiem, bioekonomikas modeli (vērtēšana - kontroldarbs). Zināšanas par: ES un Latvijas bioekonomikas attīstības politiku, biotehnoloģijām lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā u.c. (vērtēšana - kontroldarbs). Zināšanas par inovācijas nozīmi uzņēmumā, bioekonomikas jomā (vērtēšana - patstāvīgais darbs).
Prasmes
Spēj pielietot iegūtās zināšanas un izskaidrot fosilo un bioresursu izmantošanas nosacījumus, spēj rezultatīvi darboties grupā. (vērtēšana - uzdevumi un diskusijas semināra nodarbībās, pastāvīgais darbs). Spēj definēt, atrast un aprakstīt aktuālus, ar bioekonomikas attīstību saistītus, risinājumus uzņēmumā, spēj prezentēt veiktā patstāvīgā darba rezultātus, aprēķinu rezultātus (vērtēšana - patstāvīgais darbs).
Kompetence

Spēj integrēt bioekonomikas atziņas esošajā uzskatu sistēmā un izmantot tos oriģinālu risinājumu radīšanai (vērtēšana – kontroldarbi, patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (16 stundas)
1. Bioekonomikas jēdziens un nozīme (1 stunda).
2. Bioekonomika un aprites ekonomika (1 stunda).
3. Ārējo efektu novēršana (1 stunda).
4. Ekosistēmas pakalpojumi (1 stunda).
5. ES bioekonomikas attīstības politika (2 stunda).
6. Bioekonomikas attīstība Latvijā (2 stunda).
7. Bioekonomika un zināšanu ekonomika (1 stunda).
8. Bioekonomikas risinājumi lauksaimniecībā (1 stunda).
9. Bioekonomikas risinājumi mežsaimniecībā (1 stunda).
10. Bioekonomikas risinājumi enerģijas ražošanā (1 stunda).
11. Bioekonomikas risinājumi jūras produktu izmantošanā (1 stunda).
12. Bioekonomikas risinājumi veselībai un rekreācijai (1 stunda).
13. Bioekonomikas risinājumi kosmētikā (1 stunda).
14. Bioekonomikas risinājumi ķīmijas rūpniecībā (1 stunda).

Praktiskie darbi (16 stundas)
1. Ekonomisko terminu, jēdzienu lietojums bioekonomikā (1 stunda).
2. Bioekonomikas mērķi Džordžesku-Roegena bioekonomikas programma (1 stunda).
3. Resursu izmantošanas vērtība un iesaistītās tautsaimniecības nozares (2 stunda).
4. Fosilo resursu potenciāla aprēķina uzdevums (1 stunda).
5. Kontroldarbs (1 stunda).
6. Bioekonomikas politika Latvijā (1 stunda).
7. Bioekonomikas lauksaimniecībā risinājumu piemēru analīze (1 stunda).
8. Bioekonomikas mežsaimniecībā risinājumu piemēru analīze (1 stunda).
9. Bioekonomikas jūras produktu izmantošanas risinājumu piemēru analīze (1 stunda).
10. Bioekonomikas veselības un rekreācijas pakalpojumu risinājumu piemēru analīze (1 stunda).
11. Bioekonomikas kosmētikas produktu risinājumu piemēru analīze (1 stunda).
12. Bioekonomikas ķīmijas rūpniecības risinājumu piemēru analīze (1 stunda).
13. Kontroldarbs (1 stunda).

14. Studentu patstāvīgā darba prezentācija (2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams sekmīgi uzrakstīt divus kontroldarbus par studiju kursā apgūtajām tēmām. Patstāvīgi jāizpēta un jāprezentē neliels pētījums par kādu bioekonomikas problēmu vai inovāciju. Studentam jāgatavojas un aktīvi jāpiedalās semināru nodarbībās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs. Bioekonomikas attīstības problemātikas analīze. Studentam patstāvīgi jāizanalizē kāda ar bioekonomikas attīstību saistīta problēma vai tās risinājums (inovācija) un rezultāti jāprezentē citiem studentiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi – akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%), to veido:
Kontroldarbs 1 (Bioekonomikas jēdziens, nozīme, attīstība un resursu izmantošanas modeļi) – 30%,
Kontroldarbs 2 (ES un Latvijas bioekonomikas attīstības politiku, biotehnoloģijām lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā u.c.) – 30%,
Patstāvīgais darbs (Bioekonomikas attīstības problemātikas analīze) – 30%,
Gatavošanās un aktivitāte semināru nodarbībās (visas tēmas) – 10%.

100% atbilst 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Kļaviņa M., Zaļoksnis J. redakcijā - autoru kolektīvs. (2016) Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 384 lpp.
2. Autoru kolektīva Rivža P. red. (2018) Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā: monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 304 lpp.
3. Lewandowski, I. et.al. (2018) Bioeconomy: Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy. Springer. pp. 354.

4. Sillanpaa, M., Ncibi, C. (2018) A Sustainable Bioeconomy: The Green Inustrial Revolution. Springer. pp. 343.

Papildliteratūra

1. Pelše M., Naglis-Liepa K., Strīķis V., Leikučs J. (2012) Atjaunojamās enerģijas izmantošanas ekonomiskais izvērtējums ilgtspējīgas attīstības kontekstā. LLU, Jelgava. 85 lpp.

2. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. (2011) Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga, LU, 256 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zemkopības ministrijas mājaslapa: http://www.zm.gov.lv
2. Klimatam draudzīga lauksaimniecība: https://www.llu.lv/lv/klimatam-draudziga-lauksaimnieciba
3. LLU bioekonomika: https://www.llu.lv/lv/bioekonomika

4. Latvijas Bioekonomikas stratēģija: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-07/Bioeconomy_Strategy_Latvia_LV.pdf

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Komerczinības”