Kursa kods Ekon2131

Kredītpunkti 3

Ievads ekonomikas studijās

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aina Dobele

Dr. oec.

author vieslekt.

Aija Jurevica

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par augstākās izglītības sistēmu Latvijā, zināšanas par apgūstamo specialitāti, par studiju procesa organizāciju un studiju tiesisko bāzi. Students iegūst zināšanas par LLU un ESAF vēsturi, struktūru un pārvaldi. Studējošais iepazīst studiju programmas plānu un studiju kursu saturu, studēšanas metodes un prasmes studiju darbu un pētniecisko darbu izstrādē. Students iegūst prasmes izmantot bibliotēkas datu bāzes pētniecisko darbu izstrādē un studiju procesā. Iegūst prasmes informācijas tehnoloģiju lietošanā dažādu ekonomisko uzdevumu risināšanai, rezultātu attēlošanai un analīzei. Pēc studiju kursa apguves tiek iegūtas zināšanas par LLU pieejamo studiju resursu izmantošanu, studiju un pieredzes apmaiņas iespējām ārzemēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Zināšanas par apgūstamo specialitāti, studiju programmas saturu, par studiju procesa organizāciju un studiju normatīvo bāzi LLU - Tests.
2. Izpratne un zināšanas par LLU un ESAF vēsturi, struktūru un pārvaldi – Tests.
3. Zināšanas par tehniskajām prasībām ESAF studiju darbu izpildei un noformēšanai, datu apstrādes programmiskajiem līdzekļiem - Kontroldarbi, patstāvīgais darbs
Prasmes
1. Spēj pielietot iegūtās zināšanas un mācīšanās metodes un stilus - Informācijas ieguves spēle, diskusijas nodarbībās.
2. Spēj pielietot informācijas tehnoloģijas dažādu ekonomisku uzdevumu risināšanā, rezultātu attēlošanā un analīzē – Kontroldarbs.
3. Spēj izpildīt darba rezultātu apkopošanai un izklāstīšanai izvirzītās tehniskās prasības – Kontroldarbs.
4. Spēj darboties grupā - Informācijas ieguves spēle.
5. Prot sistematizēt un prezentēt citiem sava darba rezultātus - Patstāvīgais darbs.
Kompetence
1. Spēj pielietot bibliotēkas un e-resursus studiju procesā un pētījumu veikšanā - Patstāvīgais darbs.

2. Spēj izmantot programmatūru, lai apstrādātu un analizētu informāciju, kā arī noformētu pētījumu rezultātus saskaņā ar izvirzītajām prasībām - Kontroldarbi, patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)


1. Darba drošības prasības studiju procesā. (Lekcijas 1 stunda)
2. Augstākās izglītības sistēma Latvijā. Latvijas Lauksaimniecības universitātes piedāvātās studiju iespējas. (Lekcija 1 stunda)
3. Studiju veidi. Zināšanu pārbaude: principi, veidi, novērtējuma sistēma. Studiju organizācija: kurss, studiju gads, semestris, individuālās studijas un pārbaudījumi, akadēmiskais atvaļinājums. (Lekcija 3 stundas)
4. Studiju programmas saturs. (Lekcija 2 stundas)
5. Studijas un praktizēšanās iespējas ārzemēs. (Lekcija 1 stunda)
6. Studentu tiesības un pienākumi. (Lekcija 1 stunda)
7. Studentu sadzīve. Sporta un mākslinieciskās pašdarbības iespējas. Latvijas Lauksaimniecības universitātes tradīcijas. Studentu pašpārvalde. (Lekcija 2 stunda)
8. Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūra. Latvijas Lauksaimniecības universitātes izveides un attīstības vēsture. (Lekcija 1 stundas)
9. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes struktūra. ESAF izveides un attīstības vēsture. ESAF struktūrvienības. ESAF tradīcijas. (Lekcija 2 stundas)
10. Bibliogrāfijas pamati. Informācijas meklēšanas datu bāzēs. (Lekcija 1 stunda)
11. Moodle vides pamatu iepazīšana un tās izmantošanas kārtība Latvijas Lauksaimniecības universitātē. (Lekcija 1 stunda)
12. Dokumenta sekcijas jēdziens, tās veidošana. Darba titullapas veidošana. Noformējuma stila jēdziens, biežāk nepieciešamie stili, to pielāgošana izvirzītajām darba noformēšanas prasībām. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
13. Noformējuma stilu sagatavošana. Darba plānojuma izveide un koriģēšana. Teksta meklēšana un aizvietošana. Tabulu veidošana un noformēšana. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
14. Attēlu ievietošana tekstā. Zīmējuma veidošana. Attēla piesaiste tekstam. Attēlu un tabulu automātiskā numurēšana. Automātiskās norādes uz attēliem un tabulām. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
15. Tests. Literatūras avotu meklēšana bibliotēkas datu bāzē. Literatūras saraksta veidošana. Lapu numurēšana sekcijās sadalītā dokumentā. Automātisko satura rādītāju veidošana un koriģēšana. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
16. 1.kontroldarbs (Praktiskie darbi - 2 stundas).
17. Prezentāciju veidošanas un noformēšanas principi. Tipiskās kļūdas prezentācijas veidošanā un prezentēšanā. (Praktiskie darbi - 1 stunda)
18. Aritmētiski aprēķini un to dublējošo funkciju izmantošana formulās. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
19. Informācijas meklēšana un atlase no statistikas datu bāzēm. Hronoloģisku datu apstrāde. Relatīvā un absolūtā adresācija formulās. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
20. Datuma, Informācijas, Loģiskās, Statistikas, Matemātikas, Meklēšanas, Teksta apstrādes funkciju grupas. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
21. Datumu informācijas apstrāde. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
22. Nosacījumu izvirzīšana, pārbaude un veicamo darbību sazarošana atkarībā no pārbaudes rezultāta. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
23. Darbs ar informācijas meklēšanas funkcijām. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
24. Darbs ar Statistikas, Matemātikas, Loģikas, Meklēšanas un Teksta apstrādes grupas funkcijām. (Praktiskie darbi - 4 stundas)
25. Skaitliskas informācijas attēlošana grafiskā formā. (Praktiskie darbi - 2 stundas)
26. 2.kontroldarbs. (Praktiskie darbi - 2 stundas)

27. Patstāvīgā darba prezentēšana. (Praktiskie darbi - 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Vērtējums veidojas no:
• 5 punkti – Darba drošības instruktāža;
• 5 punkti – darbs ar bibliotēkas datu bāzi;
• 10 punkti – tests (Studiju programmas saturs, studiju procesa organizācija un studiju normatīvā bāze LLU. LLU un ESAF vēsture, struktūra, pārvalde.);
• 30 punkti – 1.kontroldarbs (Informācijas sistematizēšana, teksta apstrāde, pētniecisko darbu noformēšanai izvirzīto tehnisko prasību izpilde);
• 20 punkti – prezentācijas veidošana un patstāvīgā darba prezentācija;
• 30 punkti – 2.kontroldarbs (Skaitlisku datu apstrāde un grafiska attēlošana).


10 punkti veido studiju kursa vērtējuma 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem.
Patstāvīgi jāizveido prezentācija par doto tematu, ievērojot norādītās prasības. Apjoms- vismaz 5 dažādas struktūras slīdi. Jāiesniedz elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaitei ar atzīmi ir akumulējošs vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=37967
2. Izglītības likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50759
3. LLU Satversme [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/llu-pamatdokumenti
4. LLU iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
5. LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
6. Augucēvičs J. Word Microsoft Office 2013, Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015, 83 lpp.
7. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
8. Metodiskie norādījumi studiju projektu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti

9. Ringa E. Microsoft Office 2007 EXCEL: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk!, Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2009, 54 lpp.

Papildliteratūra

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010, Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2013, 63 lpp.
2. Bucki, L. A. Microsoft Word 2013 bible: [the comprehensive tutorial resource], Indianapolis, Ind. Wiley, 2013, 1010 p.
3. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, ½ no 100: 2014.-2018. gads / Jelgava: LLU, 2019, 366 lpp.
4. Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājas lapa // http://www.llu.lv/
5. LLU Ekonomikas fakultāte Latvijas izaugsmei: 2009.-2013. gads / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; [galvenais redaktors un sastādītājs: Voldemārs Strīķis]. Jelgava: LLU, 2013, 279 lpp.
6. LLU Ekonomikas fakultāte: 2004.-2008. gadi / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte; [galvenais redaktors un sastādītājs, Voldemārs Strīķis]. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas fakultāte, 2008, 236 lpp.
7. LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes mājas lapa// http://www.esaf.llu.lv/
8. LLU e-studijas [tiešsaiste]. Pieejams: https://estudijas.llu.lv/
9. LLU Prakšu nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/studiju-prakses
10. MK noteikumi Nr. 240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” (13.05.2014.) [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=266187
11. Walkenbach J. Excel 2013 bible. [the comprehensive tutorial resource], Indianapolis, IN: Wiley, 2013, 1012 p.

12. Wempen F. Microsoft PowerPoint 2013 bible.: [the comprehensive tutorial resource], Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, Inc., 2013, 804 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Excel help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Excel
2. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa // http://www.izm.gov.lv/
3. Microsoft Office. TechRepublic Blogs. Pieejams: https://www.techrepublic.com/blog/microsoft-office/
4. PowerPoint help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/PowerPoint

5. Word help center. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Word

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika”