Code du cours Ekon2127

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant81

Date de l'approbation du cours25.01.2011

Auteur du cours

author

Inguna Leibus

Connaissances de base

Ekon2126,

Manuels

1) Benze J. Finanšu grāmatvedība. Rīga, 1998. 322 lpp.
2) Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 308 lpp.
3) Forands I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006. 258 lpp.
4) Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004. 192 lpp.
5) Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata.M.Grandāne, E.Martemjanova, I.Mārāne, V.Mežaraupe, A.Soopa. Rīga: izd.RAKA, 2004.
6) Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018.
7) Jangs T.L. Kā vadīt projektu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp.
8) Leibus I. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 173 lpp.
9) Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 147 lpp.
10) Grāmatvedības pamati uzņēmumos. I.Leibus, R.Grigorjeva, A.Jesemčika, A.Svarinska. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
11) Finanšu grāmatvedība. I.Leibus, I.Pētersone, A.Jesemčika, A.Svarinska, R.Grigorjeva. SIA Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 2020. 318 lpp.
12) Projektu vadīšanas rokasgrāmata I, II. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
13) Pilvere I., Upīte I., Tetere V. Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Jelgava, 2012. 191 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1) Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2012. 296 lpp.
2) Andžāne V. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Rīga: LU, 2001.
3) Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009.
4) Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. J.Bojarenko, A.Tjurina, M.Ķuda, I.Pokromoviča , I.Jespere. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009.
5) Brūna I., Kaire L. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Rīga: LU, 2002.
6) Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018.
7) Krogzeme H. Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. 392 lpp.
8) Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 255 lpp.
9) Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 288 lpp.
10) Matule I. Grāmatvedības organizācijas dokumenti – izstrādāšanas rokasgrāmata. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709
2.Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: SIA Grand. ISSN 1691-1172.
3.iFinanses.lv Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, Elektronisks žurnāls.
4.plz.lv Rīga: Lietišķās informācijas dienests, Elektronisks žurnāls.
5.Latvijas Ekonomists, žurnāls. ISSN 1025-8922.
6.Lauku atbalsta dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.lad.gov.lv
7.LR likumi un MK noteikumi. Pieejams: http:// www.likumi.lv
8.Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv
9.Zemkopības ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.zm.gov.lv