Kursa kods Ekon2127

Kredītpunkti 3

Grāmatvedība un investīcijas

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums25.01.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inguna Leibus

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2126, Grāmatvedība un investīcijas

Kursa anotācija

Kursa darbs sastāv no teorētiskās daļas un praktiskajiem aprēķiniem. Teorētiskajā daļā studenti izvēlas tēmu, kas ir saistīta ar uzņēmuma finanšu grāmatvedību, nodokļu uzskaiti, grāmatvedības uzskaites objektiem vai ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanu vienkāršā ieraksta sistēmā. Praktiskajā daļā studenti sagatavo projekta pieteikumu jeb biznesa plānu atbilstoši spēkā esošajiem investīciju atbalsta nosacījumiem ES finansējuma piesaistei lauksaimniecības un lauku attīstībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1) Zina, izprot un orientējas spēkā esošajos tiesību aktos par attiecīgo analizējamo tēmu - kursa darbs, prezentācija
2) Zina un izprot grāmatvedības teorētiskos pamatprincipus un likumsakarības, uzņēmuma finanšu rādītājus un to nozīmi - kursa darbs, prezentācija
3) Zina un izprot biznesa plāna projektā ES finansējuma piesaistei lauksaimniecības un lauku attīstībai iekļaujamo informāciju
4) Spēj patstāvīgi iegūt un atlasīt aktuālu profesionālo literatūru, sistematizēt iegūto informāciju, izvērtējot to kritiski - kursa darbs
5) Spēj aprakstīt un analizēt grāmatvedības uzskaites objektus, izdarīt argumentētus secinājumus un izteikt priekšlikumus - kursa darbs, prezentācija
6) Spēj veikt statistikas datu analīzi - kursa darbs, prezentācija
7) Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs
8) Spēj atlasīt informāciju, pielietot dažādas pētījumu metodes, prezentēt un argumentēt veikto pētījumu un aprēķinus, izteiktos priekšlikumus - kursa darbs, prezentācija un aizstāvēšana
9) Prot iegūtās teorētiskās zināšanas grāmatvedībā un investīcijās izmantot praktisku jautājumu risināšanā vai situācijas izvērtēšanā - kursa darbs, prezentācija, diskusija

10) Prot argumentēti prezentēt un diskutēt par sava pētījuma rezultātiem, pamatot savu viedokli - prezentācija, diskusija

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tēmas izvēle. Grāmatvedības daļas izstrādei students patstāvīgi izvēlas tēmu no piedāvāto tēmu saraksta un saskaņo to ar kursa darba vadītāju. Ieteicams izvēlēties konkrētu uzņēmumu un aprakstīt grāmatvedības darba organizāciju tajā, kā arī izstrādāt biznesa plānu investīciju piesaistei šim uzņēmumam.
2. Kursa darba mērķis, uzdevumi un saturs. Students, konsultējoties ar kursa darba vadītāju, pastāvīgi nosaka darba mērķi, definē uzdevumus un veido darba saturu. Kursa darba ievadā (1 lpp.) jāpamato tēmas aktualitāte, jāformulē darba mērķis. Darbā ir tikai viens mērķis un tā formulējumam jābūt pēc iespējas īsam un konkrētam atbilstošam izvēlētajai tēmai. Mērķa sasniegšanai izvirza vairākus uzdevumus. Uzdevumi atspoguļo darba saturu. Ievadā raksturo arī pētījuma objektu.
3. Teorētiskā (grāmatvedības) daļa. Students apkopo kursa darba izstrādei nepieciešamās teorētiskās zināšanas. Informācijas avoti ir LR likumi, MK noteikumi, speciālā un vispārējā literatūra, publikācijas periodikā, valsts statistikas dati, ministriju publicētie materiāli. Ja darbs tiek rakstīts par konkrētu uzņēmumu, tad pētāmā uzņēmuma dati.
4. Biznesa plāns investīciju piesaistei. Praktiskajā daļā tiek izstrādāts projekta pieteikums kādam no ES atbalsta pasākumiem, izmantojot projekta iesniegumam apstiprinātās veidlapas. Projekta A daļā raksturo uzņēmuma saimniecisko un finansiālo darbību, sadarbības partbnerus un materiāli tehnisko bāzi. Projekta B daļā nosaka projekta rezultātā sasniedzamo mērķi, plānotos rezultātus, nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, kā arī aprēķina projekta kopējās un attiecināmās izmaksas, nosakot atbalsta intensitāti.
5. Secinājumi un priekšlikumi. Secinājumi ir darba noslēdzošā daļa, kurā tēžu veidā aptver visu darba saturu. Secinājumiem jābūt tieši saistītiem ar darba mērķi un uzdevumiem. Secinājumiem jāatspoguļo svarīgākās atziņas, kas izriet no darba satura. Priekšlikumiem (ja tādi ir) jāizriet no izdarītajiem secinājumiem. Priekšlikums nevar būt citāts no citu autoru darbiem. Priekšlikumam jābūt pamatotam un adresētam konkrētam realizētājam praksē.
6. Izmantotās literatūras saraksts. Izmantotās literatūras sarakstu noformē atbilstoši LF Metodisko noteikumu prasībām. Izmantotā literatūra ir visu grāmatu, rakstu, tekstu un citas informācijas uzskaitījums, uz kuru ir atsauces darbā. Aprakstot interneta avotus, jānorāda avota (raksta) nosaukums, kas konkrēti tiek izmantots, un precīza avota saite. Darbi literatūras sarakstā tiek kārtoti alfabētiskā secībā – vadoties pēc darba autora uzvārdiem vai darbu nosaukumiem.
7. Pielikumi. Pielikumi darba apjomu neveido. Pielikumos pievieno dokumentus un informatīvos materiālus. Ja pielikumā pievieno grāmatvedības veidlapas, tad tās aizpilda kā paraugu, nav ieteicama tukšu veidlapu pievienošana. Pielikumus nummurē un tekstā uz tiem norāda atsauces.
8. Kursa darba noformēšana. Darbu noformē atbilstoši LF pieņemtajiem Metodiskajiem norādījumiem.

9. Kursa darba iesniegšana. Darbs drukātā (A4) formātā jāiesniedz kursa darba vadītājam noteiktajos termiņos. Vienojoties ar vadītāju, darbs var tikt iesniegts elektroniski.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darba aizstāvēšanai jāsagatavo Power Point prezentācija, aptverot abas darba daļas: grāmatvedības un investīciju piesaistes projekta daļu, iekļaujoties 10 minūtēs. Prezentācija ietver darba mērķi, uzdevumus, tēmas aktualitāti un darba gaitā konstatētos būtiskākos pētījuma rezultātus, kā arī secinājumus un priekšlikumus. Pēc prezentācijas autors atbild uz jautājumiem un pamato savu viedokli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darba izstrādāšanas, vadīšanas, iesniegšanas un aizstāvēšanas kārtību regulē metodiskie norādījumi kursa darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai Lauksaimniecības fakultātes studentiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba vadītājs vērtē darba saturu, studenta prasmi prezentēt savu pētījumu un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Kursa darbs tiek novērtēts 10 ballu sistēmā. Kursa darbs ir aizstāvēts, ja tas ir saņēmis sekmīgu vērtējumu. Ja saņemts nesekmīgs vērtējums, tad darbs jāpilveido un jāaizstāv atkārtoti.

Obligātā literatūra

1) Benze J. Finanšu grāmatvedība. Rīga, 1998. 322 lpp.
2) Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. 2. papild. izdev. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 308 lpp.
3) Forands I. Projekta menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006. 258 lpp.
4) Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004. 192 lpp.
5) Finanšu grāmatvedība. Mācību grāmata.M.Grandāne, E.Martemjanova, I.Mārāne, V.Mežaraupe, A.Soopa. Rīga: izd.RAKA, 2004.
6) Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018.
7) Jangs T.L. Kā vadīt projektu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp.
8) Leibus I. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 173 lpp.
9) Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 147 lpp.
10) Grāmatvedības pamati uzņēmumos. I.Leibus, R.Grigorjeva, A.Jesemčika, A.Svarinska. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 195 lpp.
11) Finanšu grāmatvedība. I.Leibus, I.Pētersone, A.Jesemčika, A.Svarinska, R.Grigorjeva. SIA Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 2020. 318 lpp.
12) Projektu vadīšanas rokasgrāmata I, II. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
13) Pilvere I., Upīte I., Tetere V. Protekcionisma instrumentu ietekme primāro un sekundāro sfēru ilgtspējīgā attīstībā. Jelgava, 2012. 191 lpp.

Papildliteratūra

1) Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2012. 296 lpp.
2) Andžāne V. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Rīga: LU, 2001.
3) Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009.
4) Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. J.Bojarenko, A.Tjurina, M.Ķuda, I.Pokromoviča , I.Jespere. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009.
5) Brūna I., Kaire L. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Rīga: LU, 2002.
6) Grebenko M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018.
7) Krogzeme H. Nodokļu un finanšu grāmatvedības pamati. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011. 392 lpp.
8) Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 255 lpp.
9) Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 288 lpp.
10) Matule I. Grāmatvedības organizācijas dokumenti – izstrādāšanas rokasgrāmata. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709
2.Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: SIA Grand. ISSN 1691-1172.
3.iFinanses.lv Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, Elektronisks žurnāls.
4.plz.lv Rīga: Lietišķās informācijas dienests, Elektronisks žurnāls.
5.Latvijas Ekonomists, žurnāls. ISSN 1025-8922.
6.Lauku atbalsta dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.lad.gov.lv
7.LR likumi un MK noteikumi. Pieejams: http:// www.likumi.lv
8.Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv
9.Zemkopības ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.zm.gov.lv

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”