Kursa kods Ekon2112

Kredītpunkti 2

Radošā ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareEkonomikas teorija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandija Zēverte-Rivža

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par radošo ekonomiku un praktiskas iemaņas radošu un inovatīvu ideju realizācijā uzņēmējdarbībā. Studenti gūst praktiskas iemaņas, kā ieinteresēt un pārliecināt par savu ideju, kā saskatīt jaunus un perspektīvus ekonomikas virzienus, kā padarīt jaunas idejas ienesīgas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Zināšanas par ekonomikas attīstības tendencēm, radošajām nozarēm, radošuma jēdzienu un inovāciju. Diskusijas, grupu darbs
2) Veidota izpratne par radošuma un inovācijas nozīmi uzņēmējdarbībā. Grupu darbs, diskusijas, mācību ekskursija.
3) Zināšanas par intelektuālā īpašuma aizsardzību (autortiesībām, patentiem, preču zīmēm un dizainparaugiem), kā arī tehnoloģiju un zināšanu pārnesi. Mācību ekskursija, diskusijas.
PRASMES:
Profesionālās prasmes
1) Prasme saskatīt jaunus un perspektīvus ekonomikas virzienus. Diskusijas nodarbībās, darbs grupā un prezentācija.
2) Prot integrēt un patstāvīgi izmantot teorētiskās zināšanas jaunu (inovatīvu) produktu radīšanā, attīstībā un aizsardzībā, kā tradicionālajās tā radošajās nozarēs. Diskusijas nodarbībās, darbs grupā un prezentācija.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj plānot savu laiku uzdoto uzdevumu izpildē. Patstāvīgie un grupu darbi.
2) Spēj sastrādāties ar grupas biedriem. Grupu darbi un noslēguma darbs grupā.
3) Studiju kursā iegūtās zināšanas spēj saskatīt praktiskos risinājumos. Mācību ekskursija.
KOMPETENCE:
1) Spēj pielietot radošās ekonomikas atziņas, kā arī integrēt tās šī brīža aktualitātēs pasaules ekonomikas attīstībā. Diskusijas nodarbībās, darbs grupā un prezentācija.

2) Spēj veidot un pārliecinoši prezentēt inovatīvus un radošus risinājumus (produktus, pakalpojumus, procesus). Diskusijas nodarbībās, grupu darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mūsdienu ekonomikas attīstība. Ekonomikas virzieni.
Mūsdienu ekonomikas attīstības tendences, virzieni, kuros ekonomika, vēsturiski attīstījusies, un virzieni, ko nosaka šī brīža tirgus situācija. Uz zināšanām balstīta ekonomika, pievienotās vērtības radīšana. Radošuma nozīme ekonomikas attīstībā. (2h – lekcijas, 1h – praktiskie darbi)
2. Radošā ekonomika, radošas preces un pakalpojumi. Radošās industrijas.
Radošās ekonomikas virziens un tā aktualitāte mūsdienu pasaulē un Latvijā, tās attīstības vēsture. Radošās ekonomikas nozares, to pazīmes un iedalījums. Radošās preces un pakalpojumi. Latvijā ražotās radošās preces un sniegtie pakalpojumi. Radošās industrijas, to iedalījums. Radošo industriju veidošanās, radošās industrijas pasaulē, veiksmīgas radošās uzņēmējdarbības piemēri. (2h – lekcijas, 5h – praktiskie darbi)
3. Inovācija.
Radošums kā inovācijas priekšnosacījums. Inovācija, tās vieta uzņēmējdarbībā, inovācijas loma konkurētspējas paaugstināšanā un ekonomikas attīstībā. (2h – lekcijas, 4h – praktiskie darbi)
4. Radošums tradicionālajā uzņēmējdarbībā.
Tradicionālās ekonomikas izmaiņas 21. gadsimtā. Jaunu ideju ieviešana tradicionālajā uzņēmējdarbībā. Jaunu ideju radīšanas nepieciešamība, pieprasījuma, konkurences un tehnoloģiju attīstības ietekme uz biznesa attīstību. Līdzekļi, kas palīdz pārliecināt par savu ideju: argumentācija un tehniskie risinājumi. Saprotama un uztverama ideju pasniegšana, potenciālās rentabilitātes novērtējums, iespēju un draudu izsvēršana. (2h – lekcijas, 1h – praktiskie darbi)
5. Radošas biznesa pieejas veidošana, tēla veidošana uzņēmumam.
Informācijas veidošana par uzņēmumu atbilstoši mūsdienu tirgus prasībām, mājas lapas izveide un noformējums, inovatīva pieeja informācijas materiālu noformējumam, telpu dizaina nozīme. (2h – lekcijas, 1h – praktiskie darbi)
6. Starptautiskā radošo preču un pakalpojumu tirdzniecība.
Radošo preču un pakalpojumu īpatsvars starptautiskajā ekonomikā, tirdzniecība ar radošām precēm un pakalpojumiem. Latvijas radošo preču imports un eksports. Radošo industriju un produktu eksportspēja. (2h – lekcijas, 1h – praktiskie darbi)
7. Intelektuālais īpašums. Autortiesības. (2h – lekcijas, 2h – praktiskie darbi)
Autortiesību un patentu nepieciešamība, to iegūšanas kārtība, starptautiskā cīņa pret viltojumiem (TRIPS, ACTA), intelektuālā īpašuma aizsardzība Latvijā.
8. Radošuma un radošās ekonomikas nozaru attīstības veicināšana. (2h – lekcijas, 2h – praktiskie darbi)
Apvienoto Nāciju Organizācijas stratēģija radošuma veicināšanai, Eiropas valstu pieredze inovācijas un radošuma veicināšanā, jauninājumu sasaiste zinātnē un uzņēmējdarbībā.
Latvijas valsts stratēģija un atbalsts radošajai ekonomikai un inovācijai, atbalsta instrumenti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams izstrādāt divus patstāvīgos darbus par Radošās ekonomikas nozarēm un produktiem pasaulē un Latvijā un Intelektuālā īpašuma aizsardzību, divus grupu darbus par Inovāciju un izgudrojumiem vēsturē un mūsdienās un radošumu un inovāciju uzņēmumos pasaulē un Latvijā, kā arī noslēguma darbu, kurā tiek izstrādāts jauns produkts ietverot visus tā izstrādes etapus, rezultātu prezentē praktiskajās nodarbībās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1)Studenti iepazīstas un meklē informāciju par radošās ekonomikas nozarēm un produktiem pasaulē un Latvijā.
2)Tiek patstāvīgi veidota prezentācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību.

3)Tiek iegūta informācija un veidota sapratne par diskusiju un prezentāciju tēmām praktiskajām nodarbībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējais vērtējums veidojas: 20% par patstāvīgo darbu par radošās ekonomikas nozarēm un produktiem pasaulē un Latvijā. 20% par grupu darbu par inovācijām un izgudrojumiem vēsturē un mūsdienās. 20% par grupu darbu par radošumu un inovācijām uzņēmumos pasaulē un Latvijā. 20% par patstāvīgo darbu par Intelektuālā īpašuma aizsardzību un dalību mācību ekskursijā. Un 20% par noslēguma darbu un prezentāciju par inovatīva produkta izstrādi ietverot visus tā izstrādes etapus.

Obligātā literatūra

1. Inovatīvās darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. 2007., 276 lpp.
2. Furseth Peder I. Innovation in an advanced consumer society: value-driven service innovation. Oxford : Oxford University Press, 2016., 190 lpp.

3. Creative Economy Outlook: Trends in international trade in creative industries. United Nations, 2018., 445 lpp. Pieejams: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ ditcted2018d3_en.pdf

Papildliteratūra

1. Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Penguin Global, 2013, 304 lpp
2. Edeirs Dž. Radošas domāšanas māksla. Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 2008, 119 lpp.
3. Inovatīva domāšana (Harvard Business Rewiew on Breakthrough Thinking). Rīga, Lietišķās informācijas dienasts, 2007, 203 lpp.

4. Grīns E. Radošas sabiedriskās attiecības. Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 2008, 269 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Republikas Patentu valde: https://www.lrpv.gov.lv
2. European Patent office: https://www.epo.org/index.html
3. Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība: http://www.akka-laa.lv
4. Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība: http://www.laipa.org
5. Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv
6. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra: http://www.liaa.gov.lv

7. Latvijas Republikas Kultūras ministrija: https://www.km.gov.lv

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss LLU pamatstudiju programmām.