Kurs-Code Ekon2109

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)18.09.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Baiba Kizika

Vorkenntnisse

Ekon1023,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Šenfelde M. Makroekonomika. 4.izd. Rīga: RTU, 2014., 244 lpp.
2. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015., 269 lpp.

3. McConnell, Campbell R. Macroeconomics: principles, problems, and policies. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012., 499 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Gods U. Makroekonomika / 2., papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004., 360 lpp.
2. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007., 454 lpp.
3. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs, 2009., 224 lpp.
4. Ducmane K., Ozoliņa A. Naudas laiki Latvijā. A/S Latvijas avīze, 2013., 250 lpp.
5. Lībermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007., 182 lpp.
6. Lībermanis G. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2006., 445 lpp.

7. Mankiw G.N., Taylor M.P. Macroeconomics. 7th ed., Worth Publishers, 2010., 608 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Makroekonomika www.makroekonomika.lv
Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: ISSN 1407-2041.
Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505