Kursa kods Ekon2109

Kredītpunkti 6

Makroekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareMakroekonomika

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1023, Mikroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver ekonomisko problēmu analīzi tautsaimniecības līmenī, veidojot izpratni par makroekonomiskos procesus raksturojošiem rādītājiem un likumsakarībām, monetārās un fiskālās politikas instrumentiem un ietekmi uz tautsaimniecību, un tautsaimniecības nelīdzsvarotības sekām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par makroekonomikas pamatrādītājiem, tautsaimniecības likumsakarībām, nomināliem un reāliem IKP rādītājiem, aprēķināšanas metodēm, kopējo piedāvājumu un kopējo pieprasījumu, makroekonomiskā līdzsvara veidiem, par fiskālās un monetārās politikas veidiem un regulēšanu, inflācijas un bezdarba sakarībām tiek vērtētas kontroldarbos. Zināšanas par mājsaimniecību lomu tautsaimniecības attīstībā vērtē ar pastāvīgā darba prezentāciju. Profesionālās prasmes pastāvīgi un kritiski atlasīt, analizēt aktuālos tautsaimniecības rādītājus, izdarīt argumentētus secinājumus un dot priekšlikumus situācijas uzlabošanai iegūtas pastāvīgajā un grupu darbā, prezentācijā un pārbaudītas kontroldarbā. Diskusiju, grupu darbu un prezentāciju laikā attīsta vispārīgās prasmes plānot uzdevumus noteiktos termiņos, uzņemties atbildību, attīstīt komunikācijas prasmes un kritisko domāšanu par makroekonomikas aktualitātēm. Kompetenci - spēt raksturot makroekonomiskos procesus, galvenos rādītājus, to aprēķinus un likumsakarību kopsakarības tautsaimniecības līmenī - vērtē eksāmenā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads –2h ( lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h)
2. Makroekonomikas pamatrādītāji – 8h (lekcijas 3h, praktiskie darbi 5h)
3. Makroekonomiskais līdzsvars un stabilitāte -6h ( lekcijas 4h, praktiskie darbi 2h)
4. Kopējie izdevumi un ienākumi- 4h (lekcijas 2h, praktiskie darbi 1h)
5. 1. kontroldarbs – 1h
6. Makroekonomiskā nestabilitāte – 4h (lekcijas 1h, praktiskie darbi 3h)
7. Inflācija – 6h (lekcijas 3h, praktiskie darbi3h)
8. Fiskālā politika – 6h (lekcijas 4h, praktiskie darbi 2h)
9. Valsts budžeta sistēma – 6h (lekcijas 4h, praktiskie darbi 1h)
10. 2.kontroldarbs – 1h
11. Bankas – 4h (lekcijas 2h , praktiskie darbi 2h)
12. Nauda – 4h (lekcijas 3h, praktiskie darbi 1h)
13. Centrālā Banka un monetārā politika – 2h (praktiskie darbi)
EKSKURSIJA uz Latvijas Banku
14. Starptautiskās ekonomiskās attiecības – 4h (lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h)
15. Ekonomiskā izaugsme 2h (lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h)
16. Makroekonomikas vispārējais līdzsvars – 2h (lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h)

17. Prezentācija. Aktuālas tautsaimniecības problēmas raksturojums, situācijas analīze, secinājumu un priekšlikumu izstrādāšana situācijas uzlabošanai ( 4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi par IKP aprēķināšanu un bezdarbu un inflāciju, veiktie pastāvīgie darbi 2 prezentācijām (mājsaimniecības budžeta analīze un aktuālas tautsaimniecības problēmas raksturojums). Noslēgumā paredzēts eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgajā darbā studentam jāanalizē monetārā nevienlīdzība un jāveic studenta budžeta un vidējās Latvijas mājsaimniecības ienākumu un izdevumu sastādīšana, kā arī jāveic aktuālas tautsaimniecības problēmas kritiska situācijas analīze, jāveic secinājumi un jādod priekšlikumi tālāko lēmumu pieņemšanai.
Jāgatavojas diskusijām nodarbībās par makroekonomiskās nelīdzsvarotības, fiskālās un monetārās politikas nozīmi ekonomisko procesu regulēšanā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens veido 40% vērtējuma, prasību izpilde praktisko darbu semestra laikā (2 kontroldarbi, 2 prezentācijas, diskusijas, grupu darbs) dod 60% galavērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Šenfelde M. Makroekonomika. 4.izd. Rīga: RTU, 2014., 244 lpp.
2. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. LiePA, 2015., 269 lpp.

3. McConnell, Campbell R. Macroeconomics: principles, problems, and policies. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2012., 499 p.

Papildliteratūra

1. Gods U. Makroekonomika / 2., papild. izd. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004., 360 lpp.
2. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007., 454 lpp.
3. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju Mācību centrs, 2009., 224 lpp.
4. Ducmane K., Ozoliņa A. Naudas laiki Latvijā. A/S Latvijas avīze, 2013., 250 lpp.
5. Lībermanis G. Makroekonomikas pamatrādītāji. Rīga: SIA Jumis, 2007., 182 lpp.
6. Lībermanis G. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2006., 445 lpp.

7. Mankiw G.N., Taylor M.P. Macroeconomics. 7th ed., Worth Publishers, 2010., 608 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Makroekonomika www.makroekonomika.lv
Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: ISSN 1407-2041.
Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai Ekonomika.