Код курса Ekon2017

Кредитные пункты 2.25

Общее количество часов60

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента36

Дата утвеждения курса12.10.2011

Разработчик курса

author

Anna Jesemčika

Предварительные знания

Ekon1001,

Ekon3123,

Mate3012,

Учебная литературa

1. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 195 lpp. ISBN 978-9984-896-10-6
2. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
3. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 320 lpp. ISBN 978-9984-896-18-2
4. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums.
5. Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi

6. Par grāmatvedību: LR likums // LR Normatīvie dokumenti: www.likumi.lv.

Дополнительная литература

1.Januška M. Uzskaite un pārskati mūsdienu uzņēmējdarbībā. Rīga: Merkūrijs LAT. 2008. 99 lpp.
2.Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU 2013. 348 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709
2. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X