Kursa kods Ekon2017

Kredītpunkti 2.25

Grāmatvedība II

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Anna Jesemčika

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1001, Ekonomikas teorija

Ekon3123, Grāmatvedība I

Mate3012, Matemātika

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz pamatzināšanas par grāmatvedības sistēmu Latvijā, uzskaites darbības jomām, principiem un metodēm, uzskaites objektiem un uzskaites objektu atspoguļošanu grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā, gada pārskata saturu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – izpratne par grāmatvedības metodoloģiju, grāmatvedības uzskaites objektiem un to atspoguļošana grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā, gada pārskata struktūru un sagatavošanas pamatprincipiem. Novērtēšanas metodes: kontroldarbi ar aprēķiniem, diskusija nodarbībās.
Prasmes – prot pielietot grāmatvedības metodes uzņēmumos, definēt uzņēmuma iekšējās kontroles mūsdienu formas un veikt šo formu pielietošanu, spēj ievērot normatīvajos aktos noteiktās grāmatvedības organizēšanas un uzskaites prasības. Novērtēšanas metodes: praktiskie darbi, kontroldarbi ar aprēķiniem, diskusija nodarbībās.
Kompetences – spēj īstenot grāmatvedības kārtošanas pamatprincipu ievērošanu uzņēmumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un viesmīlības uzņēmuma darbības specifikai. Novērtēšanas metodes: kontroldarbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads kursā. Grāmatvedība, tās nozīme un prasības. Grāmatvedības būtība, uzdevumi.
2. Grāmatvedības priekšmets un metodes. Grāmatvedības uzskaites objekti. Grāmatvedības metodes elementi.
3. Finanšu un vadības grāmatvedības priekšmets. Labākā grāmatvedības prakse.
4. Bilances jēdziens un uzbūve. Bilances posteņu izmaiņas.
5. Kontu jēdziens un to vispārējā uzbūve. Bilances kontu uzbūve. Operāciju kontu uzbūve.
6. Sintētiskie un analītiskie konti. Saimniecisko operāciju reģistrēšana.
7. Dokumenta jēdziens un nozīme. Dokumentiem izvirzītās prasības.
8. Grāmatvedības reģistru jēdziens. Kļūdu labošana grāmatvedības dokumentos un reģistros.
9. Grāmatvedības darba organizācija uzņēmumā. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite.
10. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Krājumu uzskaite. Prasību uzskaite. Naudas uzskaite.
11. Pamatkapitāla un rezervju uzskaite.
12. Uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite.
13. Nesadalītās peļņas vai nesegto zaudējumu uzskaite.
14. Inventarizācija.
15. Gada noslēgums. Pārskats. Bilance. Naudas plūsmas pārskats.
16. Gada pārskata sastādīšana, apstiprināšana un iesniegšana. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējoša ieskaite veidojas no semestra laikā: 1) sekmīgi nokārtotiem trīs kontroldarbiem: grāmatvedības bilance un tās uzbūve; grāmatvedības konti un saimniecisko operāciju reģistrēšana; gada pārskata saturs, sastādīšana un apstiprināšana; 2) praktisko darbu uzdevumu izpildes aktivitātes. Neieskaitītu kontroldarbu gadījumā ieskaites kārtošana atļauta vienu reizi rakstiski par semestra laikā studiju kursā apgūtajiem teorētiskajiem jautājumiem un praktiskajiem uzdevumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Visa semestra laikā norādītās normatīvās literatūras studēšana grāmatvedības jautājumos, sagatavošanās kontroldarbiem. Studentam jādarbojas kā grāmatvedības informācijas sarežģīto tehnisko datu izskaidrotājam, interpretētājam. Apgūt saimniecisko darījumu kontēšanu, iemācīties sastādīt peļņas vai zaudējumu aprēķinu, tīrās peļņas aprēķināšanu un atspoguļošanu bilancē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējuma īpatsvari, %: trīs kontroldarbi (20% + 20% + 15%) un aktivitāte praktiskajos nodarbībās (45%). Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%).

Obligātā literatūra

1. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 195 lpp. ISBN 978-9984-896-10-6
2. Kelmere L. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 255 lpp.
3. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 320 lpp. ISBN 978-9984-896-18-2
4. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Pieņemts: 22.10.2015. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums.
5. Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. Stājas spēkā: 01.01.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi

6. Par grāmatvedību: LR likums // LR Normatīvie dokumenti: www.likumi.lv.

Papildliteratūra

1.Januška M. Uzskaite un pārskati mūsdienu uzņēmējdarbībā. Rīga: Merkūrijs LAT. 2008. 99 lpp.
2.Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU 2013. 348 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2005- ISSN 14075709
2. iFinanses. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2255-985X

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 6.semestrī pilna un nepilna laika studijās.