Kurs-Code Ekon1024

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)19.06.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Linda Griņēviča

Ersetzte Kurs

EkonB004 [GEKOB004]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2015. 244 lpp.
2. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 241 lpp.

3. Gods U. Mikroekonomika. Rīg.a: Biznesa augstskola Turība, 2008. 432 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dzelmīte M., Volodina M. Uzdevumi mikroekonomikā / Pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 48 lpp.
2. Škapars R. Uzdevumi un testi mikroekonomikā – I daļa. Rīga: LU, 2002. 132 lpp.
3. Škapars R. Uzdevumi un testi mikroekonomikā – II daļa. Rīga: LU, 2002. 206 lpp.
4. Lībermanis G. Mikroekonomika. Rīga: Kamene, 2006. 371 lpp.
5. Škapars R. Mikroekonomika. Loģiskās shēmas. Rīga: Ekonomikas pētījumus un biznesa izglītības institūts, 2007. 370 lpp.
6. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 191 lpp.
7. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007. 454pp.
8. Jaunzems A. Mikroekonomika: teorija un analīze. Ventspils: Ventspils augstskola, 2013. 899 lpp.
9. Begg D., Fischer St., Dornbusch R. Economics: 7th Edition. - Cambrige: McGraw - Hill Education, 2003. 552 p.
10. Lībermanis G. Tirgus, cena, konkurence / 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Jumis, 2007. 216lpp.

11. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2007. 219 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

-