Kursa kods Ekon1024

Kredītpunkti 4.50

Mikroekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareMikroekonomika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Linda Griņēviča

Mg. oec.

Aizstātais kurss

EkonB004 [GEKOB004] Mikroekonomika

Kursa anotācija

Studiju kurss sekmē studentu izpratni par atsevišķu saimniecisko vienību – mājsaimniecību (patērētāju) un uzņēmumu savstarpējo rīcību, motivāciju un iedarbību ekonomisko cēloņsakarību realizēšanas procesā. Studija kursa ietvaros studenti analizē mājsaimniecības (patērētāja) un ražotāja tirgus uzvedības motivāciju, veic ražošanas izmaksu aprēķinus, lai noteiktu uzņēmuma darbības efektivitāti ierobežoto resursu apstākļos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1. Izpratne par svarīgākajiem tirgus ekonomikas pamatprincipiem un likumsakarībām - praktiskie darbi;
2. Zināšanas par pieprasījumu un piedāvājumu, to ietekmējošiem faktoriem un elastību – 1.kontroldarbs;
3. Izpratne par patērētāju un ražotāju motivāciju - patstāvīgais darbs, prezentācija;
4. Zināšanas par peļņas maksimizācijas nosacījumiem pilnīgas konkurences, oligopola, monopola un monopolistiskās konkurences tirgos – 2.kontroldarbs.
PRASMES:
5. Spēj analizēt pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņu cēloņus tirgū, modelēt tirgus līdzsvara izmaiņas - 1.kontroldarbs;
6. Spēj analizēt patērētāja un ražotāja tirgus uzvedības motivāciju - patstāvīgais darbs, prezentācija;
7. Spēj prognozēt tirgus mehānisma darbību atkarībā no konkurences pakāpes tirgū - praktiskie darbi, diskusijas;
8. Spēj komunicēt ar citiem studentiem par mikroekonomikas analīzes jautājumiem - praktiskie darbi, grupu darbs;
9. Spēj patstāvīgi plānot, veidot un publiski prezentēt iegūtos rezultātus - praktiskie darbi, prezentācijas.
KOMPETENCES:
10. Ar aprēķinu palīdzību spēj pamatot ražošanas faktoru izvēli un ar to saistītās izmaksas – 3.kontroldarbs;

11. Pamatojoties uz iegūtajām zināšanām un prasmēm, spēj veikt patērētāja un ražotāja savstarpējo attiecību analīzi – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ekonomikas pamatproblēmas un pamatjautājumu analīze. (1 h lekcija, 1 h praktiskais darbs)
2. Resursu ierobežotība - ražošanas iespēju līkne, alternatīvu noteikšana. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
3. Vienkāršota tirgus modeļa (preču un naudas aprites shēmas) izveidošana un analīze. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
4. Tirgus pieprasījums, piedāvājums, grafiskā interpretācija. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
5. Tirgus līdzsvara modelēšana. Tirgus reakcija uz pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām. (1h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
6. Pieprasījuma un piedāvājuma elastības praktiskā noteikšana. (2 h lekcijas, 3 h praktiskie darbi)
7. 1.Kontroldarbs. (1 h praktiskais darbs)
8. Patērētāja līdzsvara matemātiskā interpretācija. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
9. Patērētāja līdzsvara grafiskā interpretācija. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
10. Studentu patstāvīgo darbu prezentācijas par patērētāju motivāciju tirgū. (3 h praktiskie darbi)
11. Ražošana, ražošanas optimizācija, vidējā un robežprodukta aprēķins. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi)
12. Ražošanas izmaksu aprēķins. (2 h lekcijas, 3 h praktiskie darbi)
13. 2.Kontroldarbs. (1 h praktiskais darbs)
14. Uzņēmumu darbības izvērtējums pilnīgā un nepilnīgā tirgū. (2 h lekcijas, 3 h praktiskie darbi)
15. 3.Kontroldarbs. (1 h praktiskais darbs)

16. Resursu tirgus situācijas analīze Latvijā. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• 3.kontroldarbi,
• viens patstāvīgais darbs,

• rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs, prezentācija – Par patērētāja motivāciju tirgū. Iesniegšana un prezentēšana tikai noteiktajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
• 1.kontroldarbs – 15 punkti;
• 2.kontroldarbs 15 punkti;
• 3.kontroldarbs – 15 punkti;
• Patstāvīgais darbs – 10 punkti;
• Eksāmens – 45 punkti.

10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2015. 244 lpp.
2. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 241 lpp.

3. Gods U. Mikroekonomika. Rīg.a: Biznesa augstskola Turība, 2008. 432 lpp.

Papildliteratūra

1. Dzelmīte M., Volodina M. Uzdevumi mikroekonomikā / Pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 48 lpp.
2. Škapars R. Uzdevumi un testi mikroekonomikā – I daļa. Rīga: LU, 2002. 132 lpp.
3. Škapars R. Uzdevumi un testi mikroekonomikā – II daļa. Rīga: LU, 2002. 206 lpp.
4. Lībermanis G. Mikroekonomika. Rīga: Kamene, 2006. 371 lpp.
5. Škapars R. Mikroekonomika. Loģiskās shēmas. Rīga: Ekonomikas pētījumus un biznesa izglītības institūts, 2007. 370 lpp.
6. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 191 lpp.
7. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007. 454pp.
8. Jaunzems A. Mikroekonomika: teorija un analīze. Ventspils: Ventspils augstskola, 2013. 899 lpp.
9. Begg D., Fischer St., Dornbusch R. Economics: 7th Edition. - Cambrige: McGraw - Hill Education, 2003. 552 p.
10. Lībermanis G. Tirgus, cena, konkurence / 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Jumis, 2007. 216lpp.

11. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2007. 219 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

-

Piezīmes

Nozares profesionālais un informācijas tehnoloģiju kurss (B2 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”