Kursa kods MVmAD003

Kredītpunkti 12

Pētījumu virziena speckurss

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā324

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits260

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daiga Skujāne

Dr. arch.

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

author asoc. prof.

Una Īle

Dr. arch.

Priekšzināšanas

CitiD001, Zinātnisko rakstu sagatavošana

ValoD001, Svešvalodas speckurss - angļu valoda

CitiD016, Pētījumu metodoloģija

ArhiD018, Pētījumu metodoloģija (arhitektiem)

MVmAD002, Ainavas transformācijas procesi

Kursa anotācija

Kursa programma sastāv no trim blokiem: dzīvojamās teritorijas; publiska rakstura teritorijas; dabas pamatne un kultūrvēsturiskā mantojuma teritorijas. Kursa programma ir izstrādāta tā, lai doktorantam pēc šī kursa apgūšanas būtu visaugstākā līmeņa zināšanas, kā arī jauna un paplašināta izpratne par svarīgākajiem izpētes jautājumiem ainavu arhitektūrā; ainavu politikas jautājumiem; dažāda mēroga ainavu plānošanas sasaistes problemātiku; ainavu pārmaiņu procesu vadīšanā. Kursa apguves rezultātā doktorantiem attīstās dažādu ainavu arhitektūras jomu izvērtēšanas un informācijas sintēzes prasmes, kā arī veidojas specializētu teorētisko zināšanu bāze kvalitatīva pētnieciskā darba izstrādei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - visaugstākā līmeņa zināšanas par aktuālajiem ainavu arhitektūras procesiem, kā arī dziļa izpratne par likumsakarībām saskarē ar citām radniecīgām jomām; padziļinātas un specializētas zināšanas par ainavu arhitektūras teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, pārzina jaunākās aktualitātes; visaugstākā līmeņa zināšanas par ainavu plānošanas dažādā mērogā saturu un svarīgākajiem izaicinājumiem. Zināšanas tiek novērtētas ar sekojošām metodēm: problēm-gadījumu izpēte, diskusija grupā, eksāmens, situācijas analīze, problēmu risināšana, grupu darbs.
Prasmes - spēj apkopot, analizēt un sintezēt, kritiski izvērtēt un sistematizēt informāciju par pētāmajiem jautājumiem ainavu arhitektūras jomās.
Prasmes tiek novērtētas ar sekojošu metodi: eksāmens.
Kompetences – spēj patstāvīgi novērtēt ainavu arhitektūras jautājumu komplekso raksturu un likumsakarības, kas rada specializētu teorētisko bāzi tālākai pētniecībai; spēj definēt un sniegt inovatīvus un oriģinālus risinājumus problēmām dzīvojamās teritorijās, publiska rakstura teritorijās, kā arī dabas pamatnes un kultūrvēsturiskā mantojuma teritorijās, kas rada pamatu jaunu ideju attīstībai pētniecībā.

Kompetences tiek novērtētas ar sekojošām metodēm: situācijas analīze, diskusija, eksāmens, grupu darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Uzsākot kursu doktorants izvēlas vienu no trim apgūstamajiem blokiem.
Bloks - dzīvojamās teritorijas
1. Dzīvojamā vide, kas ir atbilstoša pilsētvidei / lauku videi.
2. Dzīvojamās teritorijas zili/zaļās struktūras plānošanas specifika.
3. Dzīvojamo teritoriju ilgtspējīga attīstība.
4. Ainavu politikas sasaiste ar dzīvojamo teritoriju attīstību.
5. Jaunākās metodes dzīvojamo teritoriju izpētē un attīstības tendences.
6. Dzīvojamo teritoriju attīstības problemātika vides, sabiedrības un ekonomikas jautājumu kontekstā.
Bloks - publiska rakstura teritorijas
1. Publiska rakstura teritoriju plānošana, pārvaldība un aizsardzība pilsētvidē.
2. Publiska rakstura teritoriju plānošana, pārvaldība un aizsardzība lauku apdzīvoto vietu un lauku vidē.
3. Ilgtspējīgi risinājumi, kas iekļaujami paubliska rakstura teritoriju iesaistē dažādos mērogos.
4. Ainavu politikas sasaiste ar publiska rakstura teritoriju attīstību.
5. Jaunākās metodes publiska rakstura teritoriju izpētē un attīstības tendences.
6. Publiska rakstura teritoriju attīstības problemātika sociālo un ekonomisko jautājumu kontekstā.
Bloks - dabas pamatne un kultūrvēsturiskā mantojuma teritorijas
1. Dabas pamatnes un kultūrvēsturiskās ainavas ģenēzes procesi un prognostika.
2. Kultūrainavas etniskās piederības definēšana, saglabāšana un aizsardzība.
3. Bioekonomikas tendences un dabas pamatnes, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma attīstība.
4. Ainavu politikas sasaiste ar publiska rakstura teritoriju attīstību.
5. Jaunākās metodes dabas pamatnes un kultūrvēsturiskā mantojuma teritoriju izpētē un attīstības tendences.

6. Ekosistēmu pakalpojumu pielietošanas iespējas Latvijas kontekstā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants patstāvīgi gatavojas eksāmenam, veicot padziļinātu izpēti par eksāmena jautājumiem gan teorētiskajā (t.sk. jaunāko pētījumu, teoriju) aspektā, gan situācijas izvērtējumu Latvijā, ES un pēc nepieciešamības – arī pasaulē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu veido eksāmena atzīme. Lai nokārtotu eksāmenu, doktorants veic padziļinātu izpēti par jautājumiem kas veido ciešu sasaisti ar kādu no blokiem, kā arī doktoranta pētniecības tēmu. Eksāmenā doktorants demonstrē ne tikai teorētiskās iemaņas, bet arī spēju savākt, apkopot, analizēt un sistematizēt informāciju par uzdotajiem jautājumiem. Eksāmenu novērtē 10 ballu skalā, ja vērtējums ir mazāks par 4 ballēm, tad eksāmens nav nokārtots.

Obligātā literatūra

1. Bowring J. Landscape Architecture Criticism. London and New York: Routledge, 2020. 278 p.
2. ICOMOS tiesību avoti kultūras mantojuma aizsardzībā un saglabāšanā. Pētergailis: 2018. 115. lpp.
3. Bell, S., Herlin, I. S., Stile, R. Exploring the Boundaries of Landscape Architecture. London: Routledge, 2011.
4. Place attachment: Advances in theory, methods and applications. L. C. Manzo, P. Devine-Wright (Eds.). Routledge, 2020.

5. Treija, S. Dzīvojamās vides attīstība. Rīga: RTU, 2006. 22. lpp.

Papildliteratūra

1. Bell S. Landscape Pattern, Perception and Process. Second Edition. London and New York: Routledge. 350 p. 2012.
2. Ferguson, B. A Philosophy of Landscape Construction: The Vision of Built Spaces. Routledge. 2020.
3. Herrington S. Landscape Theory in Design. London and New York: Routledge, 2017. 330 p.

4. Conway H., Roenisch R. Understanding Architecture. An introduction to architecture and architectural history. London and New York: Routledge. 286 p. 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Garten und Landschaft (Germany). ISSN 0016-4720 (Print)
2. Journal of Architecture and Urbanism. Vilnius Technical University.
3. Landscape Architecture and Art. ISSN (printed): ISSN 2255-8640.
4. Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis. ISSN: 1407-0081
407-0081.

Piezīmes

Obligāts kurss doktora studiju programmā Ainavu arhitektūra.