Kursa kods VidZD016

Kredītpunkti 15

Pētniecība V

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā405

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits405

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

VidZD015, Pētniecība IV

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts pētnieciskā darba veikšanai atbilstoši pētījumu plānam, iegūto rezultātu apkopošanai un analīzei. Tiks izstrādāta promocijas darba pētījumu rezultātu daļa.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
- pārzina pētījumu veikšanas metodiku;
- ir iegūtas pamatzināšanas pētījumu veikšanā;
- zināšanas pētījumu rezultātu atspoguļošanā promocijas darbā
Vērtēšana – pētījumu rezultātu analīze.
Prasmes:
- spēj plānveidīgi un patstāvīgi veikt pētījumus;
- zinātniski pamatoti un saprotami prot izklāstīt pētījuma rezultātus.
Vērtēšana – pētījumu procesa un iegūto rezultātu analīze.
Kompetences:
- Patstāvīgi veic pētījumus, analizē iegūto rezultātu ticamību, atspoguļo pētījumu rezultātus.
Vērtēšana - diskusija ar promocijas darba vadītāju.

Kursa saturs(kalendārs)

Doktorants patstāvīgi:
1. Veic pētījumus atbilstoši kalendārajam plānam.
2. Uzkrāj, apkopo iegūtos pētījumu rezultātus
3. Veic iegūto rezultātu analīzi.
4. Veido promocijas darba pētījumu rezultātu sadaļas melnrakstu.

5. Iesniedz promocijas darba vadītājam iegūtos pētījumu rezultātus.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pētījumu rezultātu, promocijas darba rezultātu sadaļas apspriešana ar promocijas darba vadītāju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants patstāvīgi veic pētījumus, strādā pie promocijas darba rezultātu sadaļas, nepieciešamības gadījumā konsultējas ar savu promocijas darba vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Veikta pētījumu rezultātu apstrāde un analīze, daļēji izveidota promocijas darba pētījumu rezultātu sadaļa. Pēc nepieciešamības papildināts zinātniskās literatūras avotu skaits.

Obligātā literatūra

1. Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumi: https://www.llu.lv/sites/default/files/2019-06/Zinatniska_darba_tehniska_noformejuma_noteikumi.pdf
The rules of technical presentation for scientific work to be submitted to the Doctoral Council: https://www.llu.lv/sites/default/files/2019-06/Zinatniska_darba_tehniska_noformejuma_noteikumi.pdf (the rules will be translated and explained by the scientific supervisor).
2. Literatūras avoti atbilstoši promocijas darba tematikai izvēlētajā zinātnes apakšnozarē.
Literature sources according to the theme of the doctoral thesis in the chosen sub-field of science.

Piezīmes

VBF doktora studiju programmas.