Kursa kods VidZD013

Kredītpunkti 13

Pētniecība II

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā520

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits520

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

VidZD012, Pētniecība I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts pētnieciskā darba plānošanai, pētījumu veikšanas kalendārā plāna izstrādei un pētījumu uzsākšanai. Pēc sākotnējās literatūras avotu apzināšanas un analīzes turpināsies informācijas ieguve un apstrāde, kas saistīta ar konkrētiem pētījumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
- izprot pētījumu mērķi;
- ir uzkrāta zināšanu bāze par līdzīgiem pētījumiem izvēlētajā pētniecības virzienā.
Vērtēšana - atbilstošas literatūras atlase.
Prasmes:
- spēj plānot un uzsākt pētniecisko darbu;
- spēj patstāvīgi izvēlēties savam pētījumam nepieciešamās zinātniskās metodes un pielietot tās pētījumu veikšanā;
- spēj kritiski vērtēt un salīdzināt zinātniskā literatūrā atrodamo informāciju.
Vērtēšana – izstrādātā pētniecības plāna un pirmo iegūto rezultātu analīze, atlasīto literatūras avotu veidi, skaits
Kompetences:
- Patstāvīgi apzina zinātniskai pētniecībai nepieciešamos informācijas avotus, veic pētījumus.
Vērtēšana - diskusija ar promocijas darba vadītāju.

Kursa saturs(kalendārs)

Doktorants patstāvīgi:
1. Izveido pētnieciskā darba plānojumu.
2. Izstrādā pētījumu kalendāro plāno.
3. Atlasa piemērotākās pētījumu metodes.
4. Uzsāk pētījumus atbilstoši izstrādātajam plānam.
5. Turpina papildināt zinātniskās literatūras avotu sarakstu.
6. Papildina pārskatu par literatūras avotu izpētes rezultātiem.
7. Literatūras pārskata un pirmo pētījumu rezultātu iesniegšana promocijas darba vadītājam.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pētnieciskā darba plāna, pētījumu rezultātu, zinātniskās literatūras pārskata apspriešana ar promocijas darba vadītāju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants patstāvīgi veic pētījumu plāna izstrādi, uzsāk pētījumus, nepieciešamības gadījumā konsultējas ar savu promocijas darba vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izveidots pārskats par veiktajiem pētījumiem, veikts sākotnējais iegūto rezultātu apkopojums, papildināts zinātniskās literatūras avotu pārskats ar vismaz 30 literatūras avotiem.

Obligātā literatūra

Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumi:
Rules of technical presentation for scientific work to be submitted to the Doctoral Council:
https://www.llu.lv/sites/default/files/2019-06/Zinatniska_darba_tehniska_noformejuma_noteikumi.pdf

Literatūras avoti atbilstoši promocijas darba tematikai izvēlētajā zinātnes apakšnozarē.

Literature sources according to the theme of the doctoral thesis in the chosen branch of science.

Piezīmes

VBF doktora studiju programmas.