Kursa kods VidZD012

Kredītpunkti 7

Pētniecība I

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā280

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits280

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts promocijas darba uzsākšanai, zinātniskās literatūras avotu apzināšanai to sākotnējai analīzei. Pēc sākotnējās literatūras analīzes doktorants varēs izdarīt secinājumus par papildus informācijas materiālu nepieciešamību promocijas darbā izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
- pārzina un izprot vides inženierijas zinātņu nozares pētījumiem nepieciešamās literatūras loku;
- pārzina pētniecības pieejas, izpētes iespējas, ierobežojumus.
Vērtēšana - pētījumu uzdevuma noformulēšana, atbilstošas literatūras atlase.
Prasmes:
- spēj patstāvīgi izvēlēties savam pētījumam nepieciešamās zinātniskās metodes un pielietot tās pētījumu veikšanā;
- spēj apzināt pētījumu veikšanai nepieciešamo literatūras avotu veidus, to pieejamību (bibliotēkas resursi, datu bāzes, zinātniskās publikācijas u.c.);
- spēj analizēt apkopotos literatūras avotus.
Vērtēšana - atlasīto literatūras avotu veidi, skaits.
Kompetences:
- Patstāvīgi apzina zinātniskai pētniecībai nepieciešamos informācijas avotus.
Vērtēšana - diskusija ar promocijas darba vadītāju.

Kursa saturs(kalendārs)

Doktorants patstāvīgi veic:
1. Promocijas darba izstrādei nepieciešamo literatūras avotu apzināšanu un to saraksta sastādīšanu.
2. Atlasītās informācijas izpēti un analīzi.
3. Pārskata veidošanu par literatūras avotu izpētes rezultātiem.
4. Avotu saraksta un pārskata iesniegšana promocijas darba vadītājam.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Veikta kursa ietvaros izpētīto literatūras avotu un sagatavotā literatūras izpētes pārskata apspriešana ar promocijas darba vadītāju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants patstāvīgi veic kursa plānā definētos uzdevumus, nepieciešamības gadījumā konsultējas ar savu promocijas darba vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izveidots literatūras analīzes pārskats par vismaz 30 literatūras avotiem.

Obligātā literatūra

Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumi:
Rules of technical presentation for scientific work to be submitted to the Doctoral Council:
https://www.llu.lv/sites/default/files/2019-06/Zinatniska_darba_tehniska_noformejuma_noteikumi.pdf

Literatūras avoti atbilstoši promocijas darba tematikai izvēlētajā zinātnes apakšnozarē.

Literature sources according to the theme of the doctoral thesis in the chosen branch of science.

Piezīmes

VBF doktora studiju programmas.