Kursa kods Demo5001

Kredītpunkti 3

Analītiskā demogrāfija

Zinātnes nozareDemogrāfija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums06.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ženija Krūzmētra

Dr. geogr.

Priekšzināšanas

PolZ5009, Sabiedrības pārvalde

Soci5043, Socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis – veidot padziļinātu izpratni par demogrāfisko procesu analīzes lomu sabiedrības un teritoriju attīstībā, plānošanā, demogrāfisko zināšanu praktisku pielietošanu dažādu jomu vajadzībām un prognozēšanai. Studiju kurss padziļināti iepazīstina ar demogrāfijas zinātni, kas pēta cilvēku dabisko kustību (dzimstību, mirstību, laulātību), mehānisko kustību (migrāciju), dažādas iedzīvotāju struktūras (dzimumstruktūru, vecumstruktūru, etniskās, ģimenes struktūras u.c.) kopsakarībā ar bioloģiskiem, telpiskiem, sociāliem, ekonomiskiem, vēsturiskiem u.c. aspektiem, kā arī demogrāfiskās politikas principiem. Kurs sniedz praktisku ievirzi demogrāfisko datu analīzē un izmantošanā pārvaldībā, dažāda veida plānošanā, prognozēšanā un politiku izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un padziļināta izpratne par galvenajiem demogrāfiskajiem procesiem, to ietekmi uz sabiedrības un teritoriju attīstību, izpratne par dažāda mēroga demogrāfiskajām likumsakarībām, demogrāfiskajām koncepcijām un teorijām (seminārs, patstāvīgais darbs).
Prasmes izmantot demogrāfisko informāciju mūsdienu sabiedrības procesu analīzē, izstrādāt ieteikumus demogrāfisko problēmsituāciju risināšanai pārvaldības, dažāda veida plānošanas, prognozēšanas un politiku izstrādes kontekstā, balstoties uz esošās situācijas izvērtējumu (patstāvīgais darbs).
Kompetence patstāvīgi praktiski analizēt un pielietot demogrāfiskos datus pārvaldībā, dažāda veida plānošanā, prognozēšanā un politiku izstrādē (patstāvīgais darbs, prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Demogrāfijas priekšmets (1h).
2. Iedzīvotāju skaits un sastāvs (1h).
3. Demogrāfisko teoriju un koncepciju ietvars (1h).
4. Sabiedrības demogrāfiskā struktūra (1h).
5. Iedzīvotāju dzīves ilguma un mirstības analīze (1h).
6. Iedzīvotāju veselības izpēte (1h).
7. Demogrāfisko, ekonomisko un sociālo procesu mijiedarbība (2h).
8. Demogrāfija un plānošana (1h).
9. Demogrāfiskā prognozēšana (1h).
10. Demogrāfiskā politika (2h).
Semināra nodarbību tēmu un praktisko darbu saraksts (12 h)
1. Demogrāfiskās teorijas un koncepcijas (2h)
2.Demogrāfisko profilu izveide. Dzimuma un vecuma piramīdas (2 h)
3.Iedzīvotāju dzīves ilgums, paredzamā veselīgā mūža aprēķināšana (2 h)
4.Iedzīvotāju mobilitātes rādītāji, to izpēte, aprēķini un interpretācija (2 h)
5.Demogrāfisko datu izmantošana plānošanā (2 h)

6.Demogrāfiskās prognozes un demogrāfiskā politika (2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Studiju kursa apguve tālmācībā tiek organizēta saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu “Par e-studiju kārtību LLU”, katram semestrim tiek izveidots studiju kursu apguves grafiks. Studiju kursā ietvertās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot docētāja izveidotos un ievietotos materiālus e-studiju vidē Moodle. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru nodarbību tematu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašpārbaudes testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā tiek vērtēta literatūras apguve, dalība semināros un diskusijās, patstāvīgo darbu izstrāde, rezultāti un prezentēšana. Patstāvīgo darbu vērtējumu īpatsvars sastāda 30%, 30% un 40%.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi. Akumulējošais studiju rezultātu vērtējums (100%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi. Red. Juris Krūmiņš, Zaiga Krišjāne, LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 300 lpp. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Tautas_ataudze/talsai_viss.pdf
2. Moultrie T., Dorrington R. e.g. Tools for Demographic Estimation, Paris Cedex, France. 2013. 433 p. Pieejams: http://demographicestimation.iussp.org/sites/demographicestimation.iussp.org/files/TDE_2013_2ndImpression_0.pdf

3. Zvidriņš P. Demogrāfija. Rīga: LU, 2003. 279 lpp. Demogrāfija 2020: statistisko datu krājums. CSB. Rīga: Centrālā statistikas pārvalde. 2020. 132 lpp. Pieejams: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/417-demografija-2020

Papildliteratūra

1. Smith D.P., Keyfitz N. Mathematical Demography. Springer, 2013. 341 p. ISBN 978-3-642-35858-6 (eBook) Pieejams: https://www.demogr.mpg.de/books/drm/011/978-3-642-35858-6_Book_Online.pdf
2. Caselli G., Vallin J., Wunsch G. Demography: Analysis and Synthesis. Four Volume Set: A Treatise in Population. Amsterdam: Elsevier, 2006.
3. Hartmann M. Demographic Methods for the Statistical Offices. Sweeden, 2009. 154 p. Pieejams: http://share.scb.se/ov9993/data/publikationer/statistik/_publikationer/ov9999_2009a01_br_x103br0902.pdf
4. Smas L., Fredricsson C., Clasessen H. Demographic changes, housing policies and urban planning. Working Paper. Nordregio, 2013. 48 p. Pieejams: https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A700286&dswid=-3271
5. World Population Data Sheet 2020 Pieejams: https://www.prb.org/2020-world-population-data-sheet/
6. World population to 2300. United Nations 2004 Pieejams:https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Population Research. Pieejams: https://www.springer.com/journal/12546. ISSN: 1443-2447 (Print) 1835-9469 (Online)
2. Journal Demographic Research. Pieejams: https://www.demographic-research.org/
3. Population, Space and Place. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15448452 Online ISSN:1544-8452

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija".