Kursa kods DatZ5003

Kredītpunkti 6

Datorgrafika

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Zinātnes apakšnozareDatoru un sistēmu programmatūra

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums17.01.2012

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir gūt padziļinātu izpratni par datorizētās projektēšanas jēdzienu, datorgrafikas pielietošanas iespējām inženierproblēmu risināšanā, kā arī datorizētās projektēšanas sistēmu izvēles pamatprincipiem. Praktiski maģistranti apgūst dažādu detaļu rasēšanas un noformēšanas iespējas, lietojot AutoCAD, AutoCAD Mechanical vai līdzvērtīgu programmatūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par sistēmisko pieeju inženierproblēmu risināšanā, datorprojektēšanas jēdzienu un CAD sistēmu izmantošanu dažādās ražošanas jomās, automatizēto sistēmu izvēles pamatprincipiem un novērtēšanas metodēm. Zināšanas tiek novērtētas 1. kontroldarbā un praktiskajos darbos. Prasmes izmantot dažādas datorprojektēšanas lietotnes, izvēlēties tās atbilstoši risināmajai problēmai, izveidot tehnisko dokumentāciju, piemēram, rasējumus un specifikācijas, un to prezentēt. Prasmes tiek novērtētas 2. kontroldarbā, praktiskajos un patstāvīgajos darbos. Kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot informācijas tehnoloģiju iespējas inženierproblēmu risināšanā un vadīšanā, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli. Kompetences tiek novērtētas praktiskajos un patstāvīgajos darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Datorprojektēšanā pielietojamo programmu, datortehnikas un palīgiekārtu pārskats un demonstrācija. – 1 h
2. Vienkāršu līniju un figūru rasēšana. Vienkāršu figūru modificēšana. Piesaistes lietošana. – 3 h
3. Iesvītrojumi un teksts rasējumā. Izmēru izlikšana rasējumos. Izmēru stilu definēšana. – 3 h
4. Slāņu definēšana un lietošana. Izmēru un formas novirzes. Veidņu izmantošana rasējumu veidošanā. Rakstlaukuma sagatavošana. Veidnes saglabāšana. – 4 h
5. Gatavu bloku ievietošana rasējumā. Bloku veidošana, rediģēšana. Stilu un slāņu kopēšana no citiem rasējumiem. – 2 h
6. Rasējumi pēc parauga iegūto iemaņu nostiprināšanai. – 4 h
7. Rasējumu izvades sagatavošana un drukāšana. – 1 h
8. Trīsdimensiju modeļu veidošana. Trīsdimensiju koordinātu sistēmas. Skati. Pilnformas modeļu, plaknisku un liektu virsmu veidošanas un rediģēšanas komandas. Trīsdimensiju objektu vizualizācija. – 4 h
9. 1. kontroldarbs. Tests par kursa pirmās daļas teorētiskajiem aspektiem. – 1 h
10. Aksonometriskā attēla konstruēšana Isometric Drafting režīmā. – 2 h
11. AutoCAD un Solidworks 2D un 3D failu savstarpējā apmaināmība. – 3 h.
12. Standartizēto izstrādājumu izvēles pamatprincipi, strādājot ar AutoCAD Mechanical rīkiem. – 1 h
13. Cilnes Content paneļa Fasteners rīku Screw Templates, Screw Connection, Screw, Washer, Nut, Rivet, Accessories un Pins lietošana. – 5 h
14. Cilnes Content paneļu Holes un Parts rīku lietošana. – 3 h
15. Cilnes Content paneļa Shaft rīku lietošana. – 2 h
16. Cilnes Content rīka Motors lietošana. – 2 h
17. Cilnes Content paneļa Calculation rīku Chains/Belts un Springs lietošana. – 2 h
18. 2. kontroldarbs. Tests par kursa otrās daļas teorētiskajiem aspektiem. – 1 h

19. Ekrānierakstīšanas rīku apskats. Videopamācības sagatavošanas principu apskats un vienkāršu videopamācību sagatavošana, izmantojot CamStudio, ActivePresenter vai līdzīgu programmatūru. – 4 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti ar atzīmi, ja izstrādājis praktiskajos darbos uzdotos uzdevumus, izpildījis divus kontroldarbus, kā arī izstrādājis un prezentējis individuālos uzdevumus. Praktiskajos darbos veiktie uzdevumi jāatrāda un jāpastāsta par izpildes gaitu, kā arī jāatbild uz jautājumiem par konkrētās tēmas teorētiskajiem aspektiem. Teorētiskās zināšanas kontroldarbos tiek novērtētas testa veidā. Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu vidējā vērtējuma, testu vidējā vērtējuma un individuālo uzdevumu vidējā vērtējuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

2D rasējuma izstrāde un prezentēšana pēc individuāla uzdevuma. 3D rasējuma izstrāde un prezentēšana pēc individuāla uzdevuma. Videopamācības sagatavošana par standartizēto izstrādājumu ievietošanu rasējumā no AutoCAD Mechanical bibliotēkas (katram studentam par atšķirīgiem standartizētajiem izstrādājumiem no cilnes Content). Ar maģistra darba tēmu saistīta rasējuma izstrāde un prezentēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbā var iegūt sekmīgu vērtējumu, ja vismaz 50% no testa jautājumiem ir atbildēti pareizi. Augstu vērtējumu students saņem, ja praktiskajos un patstāvīgajos darbos izpildītie uzdevumi ir pabeigti, labi noformēti un students pārzina darba izpildes gaitu un prot atbildēt uz jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCAD 2018: mācību e-grāmata. Jelgava, 2018. 178 lpp.
2. Omura G., Benton B.C. Mastering AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018. John Wiley & Sons, 2017. 1048 p.

3. Onstott S. AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018 Essentials. John Wiley & Sons, 2017. 432 p.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika. Mašīnbūves rasēšana: Mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 256 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika (Tēlotājas ģeometrijas pamati, projekciju rasēšana. Konstruktoru dokumentācija. Datorizētās projektēšanas pamati). Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.
4. Plantenberg K. Engineering Graphics Essentials with AutoCAD 2018. Instruction. Mission, KS: SDC Publications, 2017. 950 p.

5. Simmons C., Phelps N. The essential guide to technical product specification: engineering drawing. BSI British Standards Institution. London: BSI, 2009. 204 p.

Piezīmes

Obligātais kurss IITF maģistra studiju programmā “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammās “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika”, “Spēkrati un serviss”, “Mašīnu projektēšana un ražošana”. 1. kurss, 2. semestris.