Kursa kods DatZ4010

Kredītpunkti 12

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Zinātnes apakšnozareDatoru un sistēmu programmatūra

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2012

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Kursa anotācija

Bakalaura darbs ir pirmās pakāpes akadēmisko studiju noslēguma darbs, kurā students patstāvīgi risina problēmu informācijas tehnoloģiju jomā. Savā darbā students parāda prasmi strādāt ar literatūru, izvirzīt un dot risinājumu inženiertehniskiem uzdevumiem, apkopot un sistematizēt iegūtos rezultātus, parādot profesionālo briedumu un spējas patstāvīgi veikt izvirzīto uzdevumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas par pētāmo jautājumu, zināšanas par bakalaura darba izstrādes nosacījumiem, pētījumu rezultātu apkopošanu un analīzi; prasmes apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, izstrādāt secinājumus un publiski prezentēt bakalaura darbu Valsts pārbaudījumu komisijai; studenti ir kompetenti veikt pētniecisko darbu informācijas tehnoloģiju nozarē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bakalaura darba tēmas izvēle, apstiprināšana un darba plāna izstrāde.
2 Analogu analīze un uzdevuma pamatojums.
3 Ar tematu saistīto materiālu vākšana un literatūras analītisks apskats.
4 Pētnieciskā darba un eksperimentu veikšana.
5 Datorsistēmu vai informācijas sistēmu modeļu izstrāde.
6 Izvēlēto risinājumu teorētiskais pamatojums.
7 Datorsistēmu vai informācijas sistēmu apraksts.
8 Darba drošības un ekoloģisko jautājumu risinājumi.
9 Ekspluatācijas un ekonomiskie aprēķini.
10 Demonstrāciju un uzskates līdzekļu izstrāde.
11 Darba rezultātu analīze, secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
12 Darba iesiešana, nodošana recenzēšanai un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts, noformēts un Valsts pārbaudījumu komisijā aizstāvēts bakalaura darbs.

Pamatliteratūra

1. Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana inženierzinātņu studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne” un informācijas tehnoloģiju profesionālajā studiju programmā „Programmēšana”. Metodiskie noteikumi. ITF, 2012. ITF mājaslapā. Pieejams arī: http://www.itf.llu.lv/art_file.php?id=1414
2. Kursa darbu, bakalaurs darbu un maģistra darbu noformēšanas. Metodiskie noteikumi. ITF, 2011. ITF mājaslapā. Pieejams arī: http://www.itf.llu.lv/art_file.php?id=1093

Piezīmes

Bakalaura darbs iekļauts ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā "Programmēšana".