Kursa kods DatZ2044

Kredītpunkti 3

Informātika I

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Zinātnes apakšnozareDatoru un sistēmu programmatūra

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

author pasn.

Kārlis Veiss

Mg. paed.

Aizstātais kurss

DatZ2018 [GDAT2018] Informātika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt aprēķinu veikšanu, diagrammu veidošanu, datu analīzi un modelēšanu, lietojot izklājlapu programmu; sarežģītu slaidu kompleksu veidošanu un demonstrēšanu, lietojot slaidu prezentācijas programmu. Iegūtās zināšanas un prasmes nepieciešamas studiju darbu izstrādāšanā un noformēšanā, kā arī profesionālās darbības veikšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par izklājlapu programmu lietošanu datu apstrādē un slaidu prezentācijas programmu lietošanu ideju un projektu demonstrēšanā. Zināšanas tiek vērtētas 1. kontroldarbā.
Prasmes analizēt un izvērtēt risināmajai problēmai atbilstošo informāciju un veikt datu apstrādi, izmantojot atbilstošu programmatūru. Prasmes tiek vērtētas praktiskajos darbos un 1. un 2. kontroldarbā.

Kompetences patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un, izmantojot informācijas tehnoloģijas, pieņemt lēmumus un risināt problēmas savas profesionālās darbības nozarē. Kompetences tiek vērtētas 1. un 2. kontroldarbā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Datu virkņu veidošana, datu ievade un aprēķinu tabulu noformēšana (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 3 h).
2. Absolūto, relatīvo un jaukto šūnu adrešu izmantošana aprēķinos (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 2 h).
3. Funkciju lietošana dažāda veida uzdevumu risināšanā (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 4 h).
4. Diagrammu veidošana (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 3 h).
5. Datu kārtošana un filtrēšana (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 2 h).
6. Datu analīzes līdzekļu lietošana un šķērsgriezuma tabulu veidošana (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 3 h).
7. Dažādu objektu (tabulu, diagrammu, shēmu) veidošana slaidos (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 4 h).

8. Pamatslaida rediģēšana, hipersaišu un vadības pogu lietošana (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 3 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Ieskaites vērtējumu veido:
• izstrādāti visi praktiskie darbi;
• sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi – 1. kontroldarbs: Izklājlapu lietotnes izmantošana; 2. kontroldarbs: Prezentāciju veidošana.

Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi nokārtoti abi kontroldarbi.

Obligātā literatūra

1. Ringa E. Microsoft Office 2007 Excel: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk! Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2009. 54 lpp.
2. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. – R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 126 lpp.
3. Dukulis I. Apgūsim jauno Excel! Rīga: Turība, 2007. 173 lpp.
4. Frye C. (2015) Microsoft Excel 2016 Step By Step. Microsoft Press, 544 p.

5. Lambert J. (2015) Microsoft PowerPoint 2016 Step By Step. Microsoft Press, 512 p.

Papildliteratūra

1. Shelly G.B., Quasney J. Microsoft Office Excel 2010. Cengage Learning: 2011. 328 p.

2. Несен А. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. Москва: ДМК-Пресс, 2011. 443 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. PowerPoint palīdzība un apmācība: https://support.microsoft.com/lv-lv/powerpoint.

2. Excel palīdzība un apmācība: https://support.microsoft.com/lv-lv/excel.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālā bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā.